Kotkan aikuislukion opiskelun ja opetuksen pelisäännöt (=järjestyssäännöt)

Kotkan aikuislukion opiskelun ja opetuksen pelisäännöt (= järjestyssäännöt)


Opiskelijan ja opettajan tehtävät ja vastuut

Opiskelijan tehtävä aikuislukiossa on opiskella. Hän vastaa opinnoistaan ja niihin liittyvistä suorituksista ja valinnoista. Hän saa tarvittaessa tukea opettajilta, rehtorilta ja koulusihteeriltä. Opettajan tehtävä on opettaa. Opettajalla on myös muita tehtäviä, kuten hallintoon osallistuminen. Opetuksen ja vastaanottojen peruutuksista on ilmoitettava opiskelijoille hyvissä ajoin.

Opettaja vastaa opetuksestaan, antamastaan ohjauksesta ja käyttämästään opetusmateriaalista. Opettaja vastaa myös siitä, että opintojakson suorittamiseen tarvittava oppimateriaali on opiskelijan tiedossa opintojakson alkaessa. Opettaja kerää opiskelijoilta palautetta.

Poissaolot

Opintojaksolle ilmoittautunut opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen ja olemaan läsnä oppitunneilla. Poissaoloon edellytetään aina pätevä syy, kuten sairastuminen tai työeste. Jos opiskelija joutuu olemaan pätevästä syystä yllättäen pois opetuksesta, tulee hänen ilmoittaa poissaolosta opettajalle (yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta). Pitkistä poissaoloista on keskusteltava ryhmänohjaajan tai rehtorin kanssa. Opettaja voi evätä opintojaksosuorituksen liiallisten selvittämättömien poissaolojen vuoksi. 

Oppitunnit ja muu opetus

Opettaja määrittelee opintojakson alussa opetuksen päämäärät ja sisällön sekä opintojakson aikataulun ja suoritustavan. Opetukseen liittyvät tehtävät selitetään selkeästi. Opiskelija suorittaa tehtävät annetussa määräajassa. Opettaja tarkistaa tehtävät sovitussa ajassa.

Opiskelijat ja opettajat tulevat oppitunneille ajoissa. Oppitunneilta ei poistuta, ellei siihen ole painavaa syytä. Tulisi ilmoittaa etukäteen, jos esimerkiksi myöhästyy, joutuu poistumaan tunnilta aikaisemmin tai ei pääse tunnille. Oppitunnin aikana otetaan huomioon opettaja ja toiset opiskelijat esimerkiksi niin, ettei syödä, keskustella häiritsevästi tai käytetä kännykkää.

Ohjaus, vastaanotot ja tavoitettavuus

Opinto-ohjaaja antaa opinto-ohjausta vastaanotoillaan ilmoitettuina aikoina tai muina sovittuina aikoina sekä mahdollisuuksien mukaan oppituntien yhteydessä.

Opettajat ja hallintohenkilöstö ovat tavoitettavissa sähköpostitse. Opiskelijan yhteydenottoihin vastataan kohtuullisessa ajassa (n. viikko). 

Opiskelu ja työyhteisö

Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta suhtautuvat rakentavasti ja kannustavasti opiskelu- ja työyhteisön jäseniin. Opiskelijoihin ja heidän suorituksiinsa suhtaudutaan tasapuolisesti.

Tupakointi, päihteet, huumeet ja nuuskaaminen

Tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty koulurakennuksessa ja koulualueella. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena koulussa. Päihteiden ja huumeiden tuominen kouluun on kielletty.

Vilppi ja plagiointi

Kaikenlainen vilppi opinnoissa on kiellettyä. Kokeissa vilppiä on lunttaaminen ja muistiinpanojen tai lähteiden käyttäminen, silloin kun siitä ei ole sovittu.

Kirjallisissa töissä vilppiä on muun muassa plagiointi eli muualta otetun tekstin tai sen osan hyödyntäminen ilman asianmukaisia viittauksia sekä tekaistujen tietojen antaminen. Toisen henkilön tekstiä saa opintoihin liittyvissä kirjallisissa töissä lainata, kun lainauksen välittömässä yhteydessä esitetään alkuperäinen lähde ja lainaus erotetaan opiskelijan omasta tekstistä.

Koulussa ei saa koostaa omaa oppimistehtävää tai tutkielmaa verkosta leikkaa-liimaa -menetelmällä. Plagiointia on myös se, että esittää omana työnään vieraasta kielestä käännetyn tekstin. Plagiointi johtaa opintojakson hylkäämiseen tai lievemmissä tapauksissa opintojakson osasuorituksen hylkäämiseen.

Koulu huolehtii, että opiskelijat tuntevat opintosuorituksiin ja tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset säännöt. Vilpin havaittuaan opettaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Vilppi johtaa opintojakson hylkäämiseen.

Turvallisuus

Turvallinen toimintaympäristö on onnistuneen opiskelun perusedellytys. Koulutyö tulee järjestää työturvallisuuslain mukaisesti. Lisäksi tulee varautua poikkeustilanteisiin. Jotta jokainen opiskelija voidaan tavoittaa nopeasti, tulee opiskelijan huolehtia siitä, että hänen koululle ilmoittamansa yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) ovat ajan tasalla. Mahdolliset kouluun kohdistuvat uhkaukset ilmoitetaan aina poliisille.

Jos havaitset puutteita turvallisuudessa tai päihteiden väärinkäyttöä, ota heti yhteyttä opettajakuntaan asioiden korjaamiseksi.

Muut määräykset

Kulkuvälineitä säilytetään niille varatuissa paikoissa. Opiskelijoiden autojen pysäköinti koulun pihalle ei ole mahdollista.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä