7. LUOKKA

Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat kokeet, jatkuva näyttö ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään mm. kokeissa tehtävällä itsearvioinnilla. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.

Sisällöt ja tavoitteet

7. luokan biologiassa opiskellaan vesien ekosysteemiä. Oppituntityöskentelyn lisäksi haetaan näytteitä lähellä olevista luonnonvesistä. Oppitunneilla laboroidaan ja opetellaan läpivalaisu - ja stereomikroskooppien käyttöä. Oppilaat oppivat tunnistamaan vesialueiden kasvilajeja, selkärangattomia ja selkärankaisia. Oppisisällöt ja tavoitteet ovat:
- tietää vedestä elinympäristönä
# veden fysikaalisia ja kemiallisia omituisuuksia
- tunnistaa rantojen ja vesialueen kasveja
- tunnistaa ja tietää planktonlajistoa ja sen merkitystä
- tunnistaa vesien selkärangattomia ja sen merkitys
- kalojen rakenne ja lajistontuntemus
- sammakkoeläinten rakenne ja lajisto Suomessa
- matelijoiden rakenne ja lajisto Suomessa
- (vesi-)lintujen rakenne ja lajistoa Suomessa
- vesinisäkkäiden rakenne ja lajistoa Suomessa
- erilaisia vesialueita