9. LUOKKA

Sisällöt ja tavoitteet

9. luokan biologia käsittelee ihmistä, perinnöllisyyttä ja evoluutiota. Oppituntityöskentelyyn kuuluvat olennaisesti erilaiset laboroinnit, biologiset kokeet/testit ja mikroskopointia. Oppisisältöinä ovat:
- ihmisen anatomia ja fysiologian perusteita

# eläinsolun rakenne ja toiminta
# histologian perusteet
# luusto
# lihakset
# ruoansulatuselimistö
# hengityselimistö
# veri ja verenkiertoelimistö
# humoraaliset ja neuraaliset säätelyjärjestelmät
# aistit
# mikrobit
# lisääntyminen
- perinnöllisyyden perusteet
# risteytysten periaatteet (mono- ja dihybridiristeytykset)
# bio- ja geeniteknologia
-evoluutio
# evoluution muutosmekanismit
# ihmisen evoluutio
- ihminen ja ympäristö

Arviointi

Oppilasarviointiin vaikuttavat oppilaiden kokeet, tekemät tehtävät, jatkuva näyttö ja huolellisuus. Jatkuvassa näytössä tai toisin sanoen tuntiaktiivisuudessa pääpaino on oppilaiden tekemillä kysymyksillä.
Oppilaiden itsearviointitaitoja pyritään kehittämään mm. tehtävien yhteydessä suoritetulla itsearvioinnilla. Vertaisarviointia opetellaan arvioimalla muiden töitä.