OH3 (OKLS3139) (6 op)

OH3-harjoittelu ja PROpetyöskentely

Kolmannen harjoittelun jälkeen 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta
  • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia
  • osaat ohjata, tukea ja reflektoida erilaisia oppimisprosesseja
  • osaat arvioida oppimista ja antaa siitä palautetta
  • osaat havainnoida oppilaiden moninaisuutta ja koulun toimintakulttuurin piirteitä
  • reflektoit kokemuksiasi tutkimustietoon pohjautuen

PROpen työstäminen OH3:ssa 

Jäsennä ja reflektoi kokemuksiasi, havaintojasi ja tulkintojasi tässä harjoittelussa painotetuilla opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueilla: Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen (3) ja Pedagoginen osaaminen (5). Halutessasi voit käsitellä myös muita itsellesi tässä harjoittelussa merkityksellisiä ydinosaamisalueita.  

Hyödynnä jäsentelyssä ja reflektoinnissa annettua kirjallisuutta (ja halutessasi lisäksi muuta sopivaa kirjallisuutta; käytä viittauksia). Pohdi PROpessasi harjoittelukokemuksiasi ja havaintojasi seuraavien teemojen avulla: 

Miten vuorovaikutusosaaminen ja pedagoginen osaaminen näyttäytyvät sinun toiminnassasi opettajana? Miten osaamisesi on kehittynyt? Reflektoi osaamistasi esim. VOPAn avulla.

  • Miten vuorovaikutusosaaminen ja pedagoginen osaaminen näyttäytyvät sinun toiminnassasi opettajana? Miten osaamisesi on kehittynyt? Reflektoi osaamistasi esim. VOPAn avulla.
  • Millaisia havaintoja teit oppilaiden moninaisuuden, kielitietoisuuden ja toimintakulttuurin merkityksestä oppimiselle?
  • Miten harjoittelulle asettamasi henkilökohtaiset tavoitteet toteutuivat ja mitä teit niiden saavuttamiseksi? Millaisia kehitystavoitteita ja -tehtäviä asetat tulevaisuudelle?

 

Kirjallisuus

Vuorovaikutusosaaminen:

Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. 2019. Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi 

Cummins, J. (2017). Multilingualism in Classroom Instruction: “I think it’s helping my brain grow”. Scottish Languages Review & Digest, 5–18.

Dufva, H. & Pietikäinen, S. (2009). Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, 1–14.  

Eskelä-Haapanen, S., Hannula, M. & Lepola, M. 2015. Puhe pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu. Jyväskylä: PS-kustannus.

Gerlander, M. & Kostiainen, E. 2005. Jännitteisyys opettajan ja oppilaan vuorovaikutussuhteissa.  Prologi - Puheviestinnän vuosikirja 2005https://journal.fi/prologi/article/view/95941

Gordon, T. 2006. Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat.

Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

Pöysä, S., Pakarinen, E., Ketonen, L., Lehesvuori, S., & Lerkkanen, M.-K. (2021). Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin vaiheittaiset kuvaukset. Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) -hanke. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.

Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Pedagoginen osaaminen:

Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi. (sivut 61-98) Saatavissa: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978 

Cummins, J. (2017). Multilingualism in Classroom Instruction: “I think it’s helping my brain grow”. Scottish Languages Review & Digest, 5. https://www.scilt.org.uk/Portals/24/Library/slr/issues/33/33-00%20CompleteIssue.pdf#page=9

Lehtonen, H. (2018). Monikielisyys näkyväksi. Audiovisuaalinen tuotos, Kasvatus ja koulutus. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=EgVwtEZahEY&t=1412s 

Lerkkanen, M.-K. & Pakarinen, E. 2018. Opettajan merkitys oppimismotivaatiolle. Teoksessa Salmela-Aro (toim.) Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 128 -139.

Lerkkanen, M.-K., & Siiskonen, T. (Eds.). (2019). Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä, Finland: Niilo Mäki Instituutti.

Liinamaa, L., Luostarinen, A. & Peltomaa, I-M. 2017. Repullinen vinkkejä – Opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Otavan Opisto. Saatavissa: https://www.monialaiset.fi/

Luostarinen, A. & Nieminen, J. 2019. Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (sivut 165-277)

Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Opetushallitus: Helsinki. Saatavilla: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf


Muu oppimateriaali: 

Arviointiluento (Merja Kuosmanen) ja VOPA videot (Sanni Pöysä): löytyvät moniviestimestä 

https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/kptk/okl/luokanopettajakoulutus/osaaminen-ja-asiantuntijuus-opetusharjoittelu-3-ped polkuavain on: Arviointi18

Ilmoita OKL:n ohjaajallesi, kun PROpesi on valmis luettavaksi (huom. anna lukuoikeus koko PROpeen).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä