OH2 (OKLA3029) (6 op)

OH2-harjoittelu ja PROpetyöskentely

Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen 

  • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksittäisiä oppimistilanteita, laajempia kokonaisuuksia sekä itsenäisesti että työryhmässä. 
  • ymmärrät opetuksen suunnittelun prosessina, jossa tarkastellaan ja tulkitaan opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita eri näkökulmista. 
  • osaat huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaiden oppimisedellytykset, kokemukset sekä intressit 
  • hahmotat opetukselle erilaisia tavoite- ja toteutusvaihtoehtoja sekä kykenet tekemään näistä vaihtoehdoista perustellun valinnan. 

Harjoittelusi sisältöinä on opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä yhteisopettajuuteen ja koulun toimintakulttuuriin tutustuminen. 

Suoritustavat 

Oma opetus, oppimistehtävät ja PROpetyöskentely. 

Kirjallisuus (soveltuvin osin) 

Kasvatustieteen aineopintojen OKLA1209 Vuorovaikutus ja oppiminen -jakson kirjallisuus. 

Pulkkinen, J. & Rytivaara, A.,2015, Yhteisopetuksen käsikirja. Saatavilla Yhteisopetuksen käsikirja.pdf (jyu.fi) 

Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun. Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Woolfolk, A. 2007. Educational Psychology. Luvut 12 ja 13. 

Muu oppimateriaali: 

Opintojakson aloitusluento 

Lerkkanen, M-K. & Pakarinen, E. 2018. Opettajan merkitys oppimismotivaatiolle. Teoksessa K. Salmela-Aro (toim.), Motivaatio ja oppiminen (181–196). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus. Saatavilla Ennakkoluettava VOPA pohjustuskerralle (peda.net) 

Opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali. 

 

Pohdi PROpessasi seuraavaa: 

Tarkastele opintojakson kaikille yhteisten tavoitteiden sekä harjoittelulle asettamiesi henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista pohtimalla omaa kehittymistäsi opettajuuden ydinosaamisalueella 5 Pedagoginen osaaminen. Käytä pohdinnassasi hyväksi havaintojasi, tulkintojasi sekä kokemuksiasi ja reflektoi niitä näiden kysymysten avulla:  

Miten huomioin oppilaiden erilaiset oppimisedellytykset oppimistilanteiden suunnittelussa ja opetussuunnitelman toteuttamisessa? 

Miten perustelen pedagogisesti tekemiäni oppimistilanteiden suunnittelu- ja toteutusvaihtoehtoja? 

Kuinka ohjaan oppilaiden ajattelun- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä? 

Miten otan itse vastaan palautetta ja kuinka annan palautetta muille? 

Millä tavalla toteutan yhteisopettajuutta? 

 

Aseta itsellesi uusia kehittymistavoitteita ja -tehtäviä, ja mieti myös, millaisin toimin etenet kohti tavoitteitasi. 

Ilmoita OKL:n ohjaajallesi, kun PROpesi on valmis luettavaksi (huom. anna lukuoikeus koko PROpeen).

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä