4 Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Normaalikoulun toimintakulttuurin keskeiset piirteetOppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Oppiva yhteisö rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.

Oppilaat
 • osallistuvat opetuksen suunnitteluun monipuolisesti ikäkauden mukaisesti (erimittaiset oppimiskokonaisuudet, lukuvuosisuunnittelu, monialaiset oppimiskokonaisuudet, valinnaisuuden suunnittelu)
 • asettavat omia oppimistavoitteitaan ja arvioivat omaa toimintaansa kaikissa oppiaineissa
 • opiskelevat paljon yhteistoiminnallisesti
 • oppivat toisiltaan (vertaisoppiminen)
 • hyödyntävät omia vahvuuksiaan
 • paneutuvat koulutyöhön, ponnistelevat pitkäjänteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja saattavat työt loppuun saakka
Opettajat ja opetusharjoittelijat
 • suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä
 • eheyttävät opetusta ja rakentavat monialaisia oppimiskokonaisuuksia
 • oppivat toisiltaan (vertaisoppiminen) ja jakavat osaamistaan säännöllisesti (hiljainen tieto)
 • tutkivat, kokeilevat ja kehittävät opetusta yhdessä
 • kasvattavat lapsia ja nuoria koulussa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä kotien kanssa
Muu henkilökunta
 • osallistuvat koulun arjen suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arviointiin
 • kasvattavat lapsia ja nuoria koulussa yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä kotien kanssa
 • oppivat toisiltaan (vertaisoppiminen) ja jakavat osaamistaan säännöllisesti (hiljainen tieto)

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Jokainen koulumme jäsen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Koulussamme arvostetaan hyviä käytöstapoja, hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä.
 • Kehitetään koulupäivän rakenteen avulla kiireettömyyden tuntua (mm. pidemmät työjaksot, kursseista luopuminen).
 • Ennakoidaan arjen aikatauluja hyvän suunnittelun ja tiedottamisen avulla.
 • Lisätään oppilaiden liikkumista ja aktiivisuutta koulupäivän aikana (mm. pitkien istumisjaksojen välttäminen, taukojumpat, välituntiliikuttaminen).
 • Kehitetään oppimisympäristöjä viihtyisiksi ja toiminnallisiksi.
 • Vahvistetaan koulun kerhotoimintaa osana koulupäivää.
 • Edistetään osallisuutta, hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä sekä vahvistetaan koulun turvallista arkea yhteisöllisellä oppilashuoltotyöllä.
 • Ennaltaehkäistään kiusaamista ja ongelmien syntymistä mm. oppilaskuntatoiminnan, tukioppilastoiminnan, KiVa Koulu -toiminnan ja vertaissovittelun avulla.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Koulun aikuisten keskinäinen kunnioitus ja yhteistyö tukee oppilaiden ja opiskelijoiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.
 • Opiskellaan ja opitaan asioita myös luokkatilan ja koulun ulkopuolella.
 • Tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
 • Muodostetaan oppilasryhmiä joustavasti ja pedagogisin perustein.
 • Toteutetaan eri-ikäisten yhteistoimintaa mm. monialaisten ym. oppimiskokonaisuuksien, kummiluokkatoiminnan ja teemapäivien avulla.
 • Toteutetaan säännöllisesti oppilaita osallistavia työtapoja sekä ryhmien/luokkien yhteistoimintaa.
 • Opetellaan työskentelemään rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa.

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Koulun kansainvälinen toiminta tukevat oppilaiden kasvua osallistuvaan, avarakatseiseen, suvaitsevaiseen ja ymmärtäväiseen elämänasenteeseen.
 • Tehdään entistä näkyvämmäksi alakoulun kuuluminen UNESCO-kouluverkkoon.
 • Tehdään yhteistyötä ja toteutetaan hankkeita kansainvälisten kumppaneiden kanssa.
 • Tutustutaan oman lähiympäristön kulttuuriseen monimuotoisuuteen (kotikansainvälisyys).
 • Hyödynnetään kansainvälisiä vieraita ja opiskelijoita koulun toiminnassa (mm. opastoiminta ja kansainvälisyyskerhot).

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiiviseksi kansalaiseksi.
 • Vahvistetaan yksilöiden mahdollisuutta vaikuttaa omaan kouluarkeen, hyvinvointiin ja kouluviihtyvyyteen (mm. oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummitoiminta).
 • Vahvistetaan oppilaiden mahdollisuuksia osallistua opetuksen suunnitteluun, kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Koulun jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta.
 • Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
 • Koulu ottaa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön.
 • Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä