6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Normaalikoulun arviointikulttuuri

Oppimista edistävän arvioinnin (formatiivinen arviointi) tehtävä on ohjata ja kannustaa oppimista oppimisprosessin aikana. Pyrkimyksenä on myös kehittää oppilaan itsearviointitaitoja ja ohjata oppilaan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi on siis oppilasta tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia.


Oppimisen tulosten arviointi
 (summatiivinen arviointi) on oppimisprosessin jälkeen tehtävää loppuarviointia, jonka tehtävä on määrittää, miten hyvin oppilas on saavuttanut oppimisjakson tavoitteet eri oppiaineissa. Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 

Päättöarviointi
tehdään vuosiluokkien 7-9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteerejä.

Vuosiluokilla 1-6

Vuosiluokilla 1-2 lukuvuositodistus on sanallinen: hyväksytty/hylätty.
Vuosiluokalla 3 lukuvuositodistus on sanallinen: kiitettävä-hyvä-tyydyttävä-hylätty
Vuosiluokilla 4-6 lukuvuositodistus on numeerinen: 4-10

Todistuksen liitteenä voidaan kaikilla vuosiluokilla antaa tarvittaessa lisäksi muuta sanallista arviointia.

Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaan ja huoltajan kanssa käydään vähintään kerran lukuvuoden aikana arviointikeskustelu oppilaan edistymisestä oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä. Aineenopettajat antavat arviointitietoa Wilmassa.

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi oppilaan osaamisen arviointi perustuu valtakunnallisiin arviointikriteereihin. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.


Vuosiluokilla 7–9

  • lukuvuositodistus on numeerinen
  • todistuksen liitteeksi voidaan antaa sanallista arviointia
  • lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaalle ja huoltajille annetaan vähintään kerran lukuvuoden aikana suullisesti tai kirjallisesti arviointi oppilaan edistymisestä oppiaineissa, työskentelytaidoissa ja käyttäytymisessä
  • yhdeksäsluokkalaiselle annetaan tarvittaessa välitodistus jatko-opintoja varten
  • arviointikäytänteet tarkennetaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa (Lukuvuosisuunnitelma, vuosiluokat 7-9).

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin.

Monialaiset oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillistä arvosanaa tai sanallista arviointia, vaan niissä opiskellut oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä näiden opintojen yhteydessä annetut näytöt otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa muodostettaessa.

Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä. Mikäli oppilas ei saavuta valinnaisen opintokokonaisuuden tavoitteita hyväksytysti, annetaan arvosanaksi 4 (hylätty). Valinnaisaineissa osoitettu osaaminen voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa.

Opinnoissa eteneminen: Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä opinnoissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion. Oppilas voi hylätystä arvosanasta huolimatta siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, jos hänen katsotaan kykenevän selviytymään vuosiluokan opinnoista. Hylätyn arvosanan vaarasta on oppilasta ja huoltajia tiedotettava lukuvuoden aikana ja on sovittava tukitoimista oppimisen tukemiseksi.

Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä. Mahdollisuuksia voidaan antaa yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollinen puutteellinen suomen kielen taito otetaan huomioon arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, vuosiluokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistukseen ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä näytössä on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Oppilas voidaan myös jättää vuosiluokalle ilman hylättyjä suorituksia, jos se katsotaan hänen yleisen koulumenestyksen vuoksi tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan, eikä se vaikuta oppiaineista saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arviointiin.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä