Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Opiskeluhuoltoryhmän ja monialaisen asiantuntijaryhmän palavereista kirjataan muistio. Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä kirjataan: - vireillepanija - aihe - päätetyt jatkotoimenpiteet perusteluineen - asian käsittelyyn osallistuneet sekä tietojen luovutus
Muistio säilytetään lukitussa tilassa.
Oppilasta koskevia tietoja voivat saada vain ne henkilöt, joiden työtehtävä ja vastuu sitä edellyttävät.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto - ohjeita opettajalle

 • PYSY KARTALLA OPPILAIDESI ASIOISTA.
 • OTA YHTEYS KOTIIN, KUN HUOLI HERÄÄ. WILMA-VIESTI EI RIITÄ.
 • KONSULTOI OPPILASHUOLTOHENKILÖSTÖÄ esim. kuraattoria, koulupsykologia, terveydenhoitajaa.
 • KUTSU ASIANTUNTIJARYHMÄ KOOLLE. Asian käsittely monialaisessa asiantuntijaryhmässä perustuu oppilaan/opiskelijan tai huoltajan kirjalliseen suostumukseen. Huolehdi, että palaverista tehdään muistio.

Velvollisuudesta lastensuojeluilmoituksen tekemiseen säädetään lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa. Sen mukaan muun muassa, sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, lasten päivähoidon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (lastensuojeluilmoitus).

Lastensuojeluilmoitus on tehtävä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • tieto/ epäily alaikäisen päihteiden käytöstä
 • selkeä väkivaltatilanne
 • puutteellinen huolenpito kotona
 • koulunkäynnin laiminlyöminen
 • oppilas on itsetuhoinen
 • oppilaan koulunkäynti evätään loppupäiväksi

ÄLÄ JÄÄ YKSIN – PYYDÄ APUA!

Päivitetty 20.9.2017

Opiskeluhuoltokertomuksen laadintaohjeet

 1. Jos huoli oppilaan koulunkäynnistä herää ja opiskeluhuollolliset toimenpiteet arvioidaan tarkoituksenmukaisiksi, kootaan moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Kokouksessa käsitelty ja päätetty (jatkotoimenpiteet) kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen.
 2. Kokoonkutsuja neuvottelee ennen kokousta oppilaan huoltajan / huoltajien kanssa sopiakseen sen käytänteistä. Tämän jälkeen valitaan Wilman Muistiot-välilehdeltä Lisää uusi --> Opiskeluhuoltokertomus. Siihen kirjataan ennen kokousta:
  1. päivämääräksi kokouksen ajankohta
  2. asiakirjalajiksi opiskeluhuoltokertomus
  3. kokouksen aihe lyhyesti (tilanteeseen sopiva tai lomakepohjan valmis vaihtoehto)
  4. kokoukseen osallistuvat opettajat, henkilökunnan edustajat ja muut asianomaiset
  5. opiskelijan / huoltajan luvalla nimetty asiantuntijaryhmä
 3. Tallennettua edellä kirjattu asiakirja, valitaan aloitettu opiskeluhuoltokertomus ja kohdasta Tulosteet --> Suostumus opiskeluhuoltokertomuksen kirjaamiseen. Avautuva lomake tulostetaan, siihen pyydetään tarvittavat allekirjoitukset kokouksessa ennen varsinaisen aiheen käsittelyä ja toimitetaan koulun arkistoon.
 4. Tämän jälkeen aloitettu opiskeluhuoltokertomus avataan kirjaamisen jatkamista varten.
 5. Oppilaalle nimetyn asiantuntijaryhmän säilyessä samana tulevissa kokouksissa, kirjataan käsitelty opiskeluhuoltokertomuksen kohtiin Seurantapvm ja Selite. Myös koulukuraattori ja -psykologi kirjaavat esimerkiksi oppilastapaamiset, joista asiantuntijaryhmässä on sovittu, edellä mainittuihin kohtiin.
 6. Mikäli asiantuntijaryhmään kutsutaan uusia jäseniä ja/tai aihe muuttuu, laaditaan uusi opiskeluhuoltokertomus. Tällöin aiemmin sovitut jatkotoimenpiteet kirjataan kohtaan Tukitoimenpiteet tähän mennessä.

Opiskeluhuoltokertomusta laadittaessa huomioitavaa:

 1. Neuvottelussa huoltajien ja oppilaan kanssa voidaan sopia etukäteen tietojen luovutuksesta ja kirjata se opiskeluhuoltokertomukseen. Tällöin asiakirjan kirjannut henkilö voi luovuttaa tiedot sovitusti.
 2. Jos on tarpeen luovuttaa opiskeluhuoltokertomukseen kirjattuja tietoja viranomaisille tai huoltajan pyynnöstä muille tahoille, huoltaja allekirjoittaa Suostumus tietojen luovutukseen -asiakirjan siinä vaiheessa kuin tietojen luovuttaminen on ajankohtaista. Tiedot luovuttaa Jämsän kaupungin Wilman pääkäyttäjä.
 3. Jos terveydenhuollon toimijat ovat osana asiantuntijaryhmää, kirjaamisen tarkkuuden on oltava tasoa lääkäri ollut paikalla / lääkäri tapaa oppilaan. Toisaalta he eivät käytä Wilmaa, joten toteutuneet toimenpiteet kirjataan asiakirjaan seuraavassa opiskeluhuollon kokouksessa.
 4. Jos samassa kokouksessa käsitellään sekä oppimista että opiskeluhuoltoa, asiat kirjataan vain siihen asiakirjaan, johon ne kuuluvat.