TVT-strategia

Inarin kunnan koulujen TVT-strategia


Inarin kunnan sivistysjohtaja asetti joulukuussa 2013 työryhmän laatimaan Inarin kunnan perus- ja lukio-opetuksen tieto- ja viestintätekniikka (TVT) strategian. Työryhmässä oli mukana eri koulujen edustajia. Inarin kunnan sivistyslautakunta hyväksyi TVT-strategian kokouksessaan 21.5.2014.

TVT-strategiassa määritellään Inarin kunnan opetustoimen TVT:n nykytilanne sekä ne kokonaisuudet ja osa-alueet, jotka kunkin luokkatasoryhmän aikana tulisi käydä läpi. Laadittu strategia toimii runkona vuoden 2016 opetussuunnitelman laadinnassa ja tarpeen mukaan se päivitetään vastaamaan ajan tilannetta ja tarvetta.

Ivalon lukion osalta tämä TVT-strategia on päivitetty toukokuussa 2016.

VISIO

Koulun tehtävä on tarjota edellytykset elinikäiseen oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille sellaiset tieto- ja viestintäteknologian perustaidot, jotka mahdollistavat menestyksen jatko-opinnoissa ja työelämässä. Taustalla on konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppilas itse on aktiivinen toimija tiedon hankkijana, jäsentäjänä ja tuottajana.