Kooste lukuvuodelta 2020-2021

Kooste Hausjärven kansalaisopiston lukuvuoden 2020-2021 kurssien arviointikyselystä

Arviointikyselyn taustaa

Hausjärven kansalaispistosta on lähetetty säännöllisesti muutaman vuoden ajan kaikista kursseista arviointikysely niille opiskelijoille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä antoivat sähköpostisoitteensa. Arviointikysely lähetettiin sähköpostilla koko lukuvuoden kursseilla opiskelleille kurssin puolessa välissä, ja lyhytkursseille niiden päätyttyä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti. Kyselyssä oli kymmenen monivalintakysymystä ja lisäksi tilaa vapaalle palautteelle. Arviointikyselyssä kysyttiin ensiksi sitä, mistä opiskelijat saivat tiedon kurssista. Sen jälkeen kysyttiin yleisarvosanaa kurssista, kurssikuvauksen vastaavuutta kurssin kokoontumiskertoihin, tuntiopettajan opetustaitoa ja asiantuntemusta, hinta-laatusuhdetta, kokoontumistilan sopivuutta ja kurssin ilmapiiriä. Kyselyssä pyydettiin myös vastaamaan siihen, että saiko opiskelija tuntiopettajalta tietoa kurssista ja Hausjärven kansalaisopiston kurssikäytännöistä. Opiskelijoilta kysyttiin myös, kuinka yhteistyö sujui toimiston kanssa.

Lukuvuodelle 2020–2021 oli suunniteltu kolme luentoa, joista kaksi toteutui syksyllä. Marika Tudeer luennoi aiheesta Hankkisinko kanoja? Hausjärven kunnankirjaston kanssa Hausjärven kansalaisopisto järjesti kirjailijavieraana Teemu Keskisarja- luennon. Kirjailijavieraana Anna Kortelainen siirrettiin lukuvuoden aikana kerran keväällä 2021 pidettäväksi, mutta koronan takia vierailu peruuntui kokonaan. Anna Kortelainen on tulossa loppusyksystä 2021 kirjailijavieraaksemme. Luennoille osallistuneille Hausjärven kansalaisopisto lähetti erillisen arviointilomakkeen. Siinä kysyttiin 1) mistä opiskelija sai tiedon luennosta, 2) vastasiko luento opiskelijan odotuksia, 3) miten luennon käytännönjärjestelyt oli hoidettu sekä 4) vapaan sanan kohdalla oli mahdollista antaa muuta palautetta luennosta ja ehdotuksia tulevien luentojen aiheista.

Arviointikyselyn tulkintaa kurssi- ja luentopalautteista vaikeuttaa se, että vain alle 1/3 koko lukuvuoden opiskelijoista vastasi arviointikyselyyn. Lisäksi ne, jotka vastasivat arviointikyselyyn, eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Silti Hausjärven kansalaisopisto on kiitollinen saaduista vastauksista opiskelijoilta.

Mistä opiskelija sai tiedon Hausjärven kansalaisopiston kurssista?

Yhteensä 207 opiskelijaa vastasi saaneensa tiedon kurssista Hausjärven kansalaisopiston opinto-ohjelmasta, joka jaetaan kesäkuun alussa jokaiseen kotitalouteen ja seitsemän henkilöä löysi kurssille netistä www.opistopalvelut.fi./hausjarvi -sivuilta, jonka kautta kursseille voi ilmoittautua. Vastanneista 45 opiskelijaa sai tiedon kurssista tuttavaltaan ja yhdeksän henkilöä sai tiedon lehdestä tai sosiaalisesta mediasta. Vastanneiden mukaan suurin osa (18 henkilöä) sai tietoa luennoista lehdestä tai opinto-ohjelmasta (11). Viisi henkilöä sai tiedon sosiaalisesta mediasta.

Pääosin opiskelijat kokivat Hausjärven kansalaisopiston kurssit hyvin toteutetuiksi

Viime syksynä lukuvuosi 2020–2021 alkoi opistossa hyvin, vaikka koronan vuoksi Hausjärven kansalaisopisto joutui pienentämään kurssien ryhmäkokoa ja teimme muita koronaan liittyviä varotoimia. Marraskuun viimeisellä viikolla 2020 Hausjärven kansalaisopisto joutui keskeyttämään lähiopetuksen toistaiseksi tai opetusta jatkettiin etäopetuksena Kanta-Hämeen huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Alle 18 v. saivat jatkaa opiskelua alle 10 hengen ryhmissä mukaan lukien tuntiopettaja. Loppukeväällä yli 12 v. kohdalla lähiopetus ei ollut enää mahdollista tiukentuneiden koronarajoitusten takia. Aikuisopiskelijat eivät päässeet lähiopetukseen koko keväänä. Arviointikyselyyn vastanneista 251 koki, että kurssin sisältö vastasi kurssikuvausta, ja viisi henkilöä vastanneista kokivat tilanteen olleen päinvastainen.

Tuntiopettajat ja päätoiminen musiikinopettaja saivat opetustaidoistaan ja asiantuntemuksestaan pääosin erinomaiset arviot. Vastanneista 192 antoi kurssia opettaneelle tuntiopettajalle tai päätoimiselle musiikinopettajalle arvosanan erinomainen, ja 61 henkilöä antoi hyvän arvosanan. Kahdeksan henkilöä koki tuntiopettajan tai päätoimisen musiikinopettajan asiantuntemuksen olleen kohtalainen. Arviointikyselyyn vastanneista tuntiopettajan tai päätoimisen musiikinopettajan opetustaidon koki erinomaiseksi 180 ja hyväksi 68. Kohtalaiseksi tai välttäväksi tuntiopettajan tai päätoimisen musiikinopettajan opetustaidon arvioi yhdeksän vastaajaa. Kursseilla olevan ilmapiirin arvioi 177 opiskelijaa erinomaiseksi, hyväksi 78 ja huonoksi yksi opiskelija. Arviointikyselyssä kysyimme, ovatko opiskelijat omasta mielestään saaneet riittävästi informaatiota Hausjärven kansalaisopiston kurssikäytännöistä tuntiopettajalta. Vastanneista 251 oli saanut riittävästi tietoa, ja viisi opiskelijaa taas eivät olleet tulleet riittävästi informoiduiksi. Tässä on arviointikyselyn vastausten perusteella kuitenkin tapahtunut merkittävää parannusta.

Kurssin toteutuksen lisäksi Hausjärven kansalaisopistolle on tärkeätä tietää, millaiseksi opiskelijat kokivat hinta-laatusuhteen, kursseilla käytettävät tilat ja kanssakäymisen kansalaisopiston toimiston kanssa. Kurssien hinta-laatusuhteen erinomaiseksi arvioi 133 opiskelijaa, hyväksi 122 opiskelijaa ja huonoksi neljä. Hausjärven kansalaisopisto on yksi Hausjärven kunnan sivistystoimen toimialoista, ja se käyttää pääosin kunnan tiloja opetuspaikkoina sekä vuokraa kolmannen sektorin tiloja. Kurssitilat erinomaiseksi arvioi olevan 126 opiskelijaa, hyväksi 113 ja huonoksi 17. Jos opiskelija oli yhteydessä toimistoon lukuvuoden aikana, yhteistyön erinomaiseksi toimiston kanssa kokivat 57 opiskelijaa, hyväksi 48 opiskelijaa ja huonoksi kaksi opiskelijaa.

Luennoille osallistuneiden vastausten perusteella luento vastasi odotuksia erinomaisesti 21 henkilön mukaan, hyvin 13 henkilön mukaan ja tyydyttävästi kahden henkilön mukaan. Yksi vastanneista kommentoi: ”Olisi saanut olla pidempi luento, siitä "tyydyttävä". Asia ja esitys hyvät!” Luentojen käytännön järjestelyt oli toteutettu erinomaisesti 31 vastaajan mukaan ja hyvin viiden henkilön mukaan.

Vapaa sana kursseista ja kurssitoiveita tuleville lukuvuosille

Arviointikyselyn vapaassa sanassa vastaajat kiittivät tuntiopettajia erikseen sekä toivoivat kuluvan lukuvuoden kurssien pysymistä jatkossakin opinto-ohjelman tarjonnassa. Vastaajat kokivat osan kursseista olevan kokonaiskestoltaan liian lyhyitä tai liian pitkiä. Kurssien kellonaika oli joidenkin vastanneiden mukaan liian aikainen tai liian myöhäinen. Tanssi- ja liikuntakursseille vastaajat kaipasivat pukuhuoneita, joita aikuiset voivat käyttää. Osa opetustiloista koettiin liian pieniksi, osa liian kylmiksi.

Vapaan sanan kohdalla oli myös mahdollista kertoa uusista kurssitoiveista. Kaikki toiveet on Hausjärven kansalaisopistolla käyty läpi. Toiveita pyritään toteuttamaan, jos opistolle saadaan toivekursseille tuntiopettaja, sopiva kokoontumistila ja kokoontumisaika. Suurin osa kursseista toi arviointikyselyyn vastanneille sisältöä elämään, lisäsivät taitoja eri oppiaineissa ja olivat kivoja. Osa vastanneista koki kurssin rutiininomaisuuden tylsäksi tai etäopetuksen vaikeaksi, jos itsellä ei kotona ollut sopivia laitteita. Hausjärven kansalaisopisto sai myös paljon kiitosta etäopetuksen järjestämisestä. Eräs vastaajista kirjoitti: ”Kiva kun järjestyi etänäkin tämän kevätkauden!” Toinen vastaajista kommentoi:” Myös etäopetus toimi paljon paremmin kuin viime vuonna.” Kolmas vastaajista sen sijaan kirjoitti: ”Koronan vuoksi suurin osa oli etänä, joka kyllä huononsi kurssia.” Sekä toimistoa että tuntiopettajia vastaajat kiittivät siitä, että kaikkia koskeva koronatilanne otettiin hyvin huomioon opetuksessa.

Luentojen kohdalla vapaassa sanassa opiskelijat toivoivat lisää erilaisia historiaan liittyviä luentoja, ja lisää kirjailijavierailuja, jotka vastaajat kokivat kivaksi uudeksi tapahtumaksi. Hausjärven kansalaisopiston ja Hausjärven kunnankirjaston yhteistyötä opiskelijat kehuivat hedelmälliseksi. Muutama opiskelija toivoi Makrameen jatkokurssia, ja lukuvuoden 2021–2022 Hausjärven kansalaisopistossa onkin tarjolla Makrameesta jatkokurssi. Lisäksi vastaajat toivoivat ulkoliikuntakursseja ja iltaisin kokoontuvaa Hathajooga- kurssia. Ensi syksynä opistolla on tarjolla ulkona tapahtuvat kurssit: Kylät tutuksi liikkuen ja Metsäjooga. Erilaisia ompelu- ja huovutuskursseja sekä viron, ranskan, portugalin, italian ja latinan kielen kursseja opiskelijat esittivät kurssitoiveiden kohdalla. Ensi lukuvuonna tarjolla on useita lyhytkursseja kädentaidoista mm. huovutusta ja kielistä on tarjolla verkkokursseina viron- ja italian kielen kurssit ja lähiopetuksena latinaa. Aiemmin Hausjärven kansalaisopistolla oli tarjolla kirjoittamiskursseja, mutta ne eivät toteutuneet. Opiskelijat ovat silti toivoneet useamman vuoden ajan kirjoittamiseen liittyviä kursseja, ja alkavan lukuvuoden opinto-ohjelmassa niitä on runsaasti sekä lapsille että aikuisille, luovaa kirjoittamista ja kielenhuoltoa. Arviointikyselyyn vastanneet toivoivat musiikinkursseille erilaisia yhteislaulutilaisuuksia eri kylillä ja uusia laulukursseja. Näitäkin on tulossa alkavana lukuvuonna.

Opiskelijat toivoivat, että syksyllä korona olisi selätetty, ja kurssit voisivat jatkua normaalisti lähiopetuksena. Osa toivoi myös erikseen lisää verkkokursseja. Niitä on myös ensi lukuvuoden opinto-ohjelmassa. Kielten lisäksi verkossa voi opiskella hopeakorujen tekemistä. Poikkeuksellinen lukuvuosi 2020–2021 ei ollut opiskelijoille, tuntiopettajille eikä muulle henkilökunnalle helppo. Kuitenkin arviointikyselyn vastauksissa käy ilmi, että opiskelijat odottavat pääsevänsä jälleen Hausjärven kansalaisopiston kursseille opiskelemaan.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä