Tietosuojaseloste

Hausjärven kansalaisopiston tietosuojaseloste Peda.netin käytöstä

Tämä on Hausjärven kansalaisopiston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 8.7.2022.

 1. Rekisterinpitäjä

Hausjärven kunta, Sivistyslautakunta
Keskustie 2-4, 12210 Oitti

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Hausjärven kansalaisopiston rehtori p. 019 758 6770

Henkilötietoja käsittelevät Hausjärven kansalaisopiston Peda.net- sivuilla (avoimilla sivuilla) rehtori ja opistosihteeri. Henkilötietoja käsittelevät Peda.netin Intran sivuilla rehtori ja opistosihteeri sekä päätoiminen musiikinopettaja. Henkilötietoja käsittelevät Hausjärven kansalaisopiston Peda.netin yhteydessä olevilla verkkokursseilla tai kurssien lisämateriaalisivuilla kunkin kurssin opettaja.

 1. Rekisterin nimi

Peda.net – Hausjärven kansalaisopisto

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Peda.nettiä Hausjärven kunnan kotisivuilla olevien sivujemme lisäksi tiedotuskanavana ja ainealakohtaisesti kurssien ja niitä opettavien tuntiopettajien esittelysivuina. Koostamme myös Peda.nettiin kuvia ja videoita kursseilta, näyttelyistä, konserteista ja muista tapahtumista. Käytämme julkisilla sivuilla kursseilta sellaisia kuvia ja videoita, joiden ottamiseen olemme saaneet luvan opettajilta ja opiskelijoilta. Peda.nettiin lisäämme issuena luettavaksi kunkin lukuvuoden opinto-ohjelman.

Peda.net on ensisijaisesti tarkoitettu sähköiseksi työskentely-ympäristöksi, jota käytetään voimassa olevan lain, Laki vapaasta sivistystyöstä, mukaisen opetuksen järjestämiseen. Peda.net sisältää sähköisiä työvälineitä sisältöjen tuottamiseen, käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään sekä sisältöjen julkisuuden hallintaan.

Tavoitteenamme on, että Hausjärven kansalaisopistossa tulee olemaan kursseja, joiden opetusalustana on Hausjärven kansalaisopiston Peda.net. Osallistuakseen Peda.netissä tapahtuvaan opetukseen, opiskelija saa kurssin opettajalta lukijan salasanan. Jos kurssilla opiskelu vaatii Peda.net ympäristössä työskentelyä, opiskelija rekisteröityy itse Peda.nettiin ja luo itselleen OmaTilaan käyttäjätunnukset.

Henkilötietoja käytetään:

 • Käyttäjän tunnistamiseen Peda.net palvelussa (nimi, sähköpostiosoite, OmaTila- käyttäjätunnus)
 • Käyttöoikeuksien hallintaan
 • Käyttäjien välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistamiseen
 • Käyttäjälle kohdistetun tiedon (esim. arviointitieto) välittämiseen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Opiskelijaan liittyvä tietosisältö Peda.netissä pidettävillä kursseilla on:

 • Käyttäjän nimi (opiskelija, opettaja, muu henkilökunta, huoltaja)
 • Käyttäjän itse tuottamat sisällöt tai lisäämät tiedot. Käyttäjän itse tuottamalla tai lisäämällä sisällöillä tarkoitetaan Hausjärven kansalaisopiston Peda.net sivuille lisättyjä kuvia, videoita, tekstejä, linkkejä ja äänitiedostoja. Nämä sisällöt eivät ole julkisesti nähtävissä
 • Hausjärven kansalaisopisto kysyy opiskelijoilta erikseen luvan kuvaamiseen lähiopetukseen osallistumisesta tai verkkokursseilla olevien sisältöjen julkaisemisesta
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 • Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedot ovat olemassa Peda.net palvelussa
 • Pedanet –kouluverkko on Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen oppimis- ja kotisivualusta oppilaitoksille
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä Peda.net-palvelun käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tietojen säilytysajat

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Esimerkiksi Peda.netissä pidetty verkkokurssi on opiskelijoiden nähtävillä korkeintaan lukuvuoden ajan. Opiskelija, jolla on OmaTila-tunnukset voi myös itse poistaa omat opiskelun aikana tuottamansa materiaalit verkkokurssilta sen jälkeen, kun kurssin opettaja on ne arvioinut. Peda.netin kaikille avoinna olevilla sivuilla valokuvat ja videot ovat nähtävillä korkeintaan viisi vuotta.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tai muu rekisterinpitäjän määrittelemä toimintatapa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätietoja:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä