Mitä on elinikäinen oppiminen ja miksi se on tärkeää?

Elinikäisen oppimisen (Lifelong learning) ajatuksen mukaan ihminen oppii uusia asioita koko elämänkaarensa ajan niin formaalisti, non-formaalisti kuin informaalistikin. Elinikäisestä oppimisesta on tullut välttämätöntä, sillä yhteiskunta muuttuu ja kehittyy nopeaa vauhtia. Yksilöiden henkilökohtainen kehittyminen, menestyminen jatkuvassa muutoksessa olevilla työmarkkinoilla sekä kyky osallistua yhteiskunnan toimintaan edellyttävät oppimista, taitojen ja osaamisen kehittämistä läpi elämän. Tämä ei suinkaan kumoa vaan laajentaa ajatusta lapsena / nuorena oppimisen tärkeydestä sekä formaalissa koulutuksessa opittujen tietojen ja taitojen hyödyntämisestä työelämässä, jatko-opinnoissa kuin elämässä yleensäkin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat joulukuussa 2006 antaneet suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista (EUVL L 394, 30.12.2006). Niillä tarkoitetaan tietojen, taitojen ja asenteiden kokonaisuutta, yksilön valmiuksia, joita jatkuva oppiminen, työelämän muuttuvat olosuhteet sekä tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto edellyttävät. Ne helpottavat yksilöä havaitsemaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia sekä sopeutumaan niihin ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Avaintaitojen omaksuminen tukee myös tasa-arvoisuuden ja koulutuksen saavutettavuuden periaatteita, ts. myös yksilöitä ja ryhmiä, jotka tarvitsevat erityistukea oppiakseen ja selviytyäkseen elämässä.

Euroopan unionin listaamat elinikäisen oppimisen avaintaidot ovat:

  1. viestintä äidinkielellä
  2. viestintä vierailla kielillä
  3. matemaattinen osaaminen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla
  4. digitaaliset taidot
  5. oppimistaidot
  6. sosiaaliset ja kansalaistaidot
  7. aloitekyky ja yrittäjyys
  8. tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot
Nämä avaintaidot ovat tietoyhteiskunnassa välttämättömiä ja niitä pidetään keskenään yhtä tärkeinä. Monet taidoista ovat limittäisiä ja toisiinsa sidoksissa: kieleen, lukemiseen, matematiikkaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät perustaidot muodostavat oppimisen olennaisen perustan, ja oppimistaidot taas tukevat kaikkea oppimista. Kaikissa kahdeksassa elinikäisen oppimisen avaintaidossa keskeisiksi teemoiksi on nostettu kriittinen ajattelu, luovuus, aloitteellisuus, ongelmanratkaisu, riskinarviointi, päätöksenteko ja tunteiden rakentava hallinta. Tärkeitä taitoja ja ominaisuuksia kaikki tyynni myös perus-, keski- ja korkea-asteen koulutuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä