OmaTila

Kehittämisen kulmakivet

OmaTila-palvelun kehittämisen kulmakiviksi muodostuivat:
 • Elinikäisyys
 • Oppilaitosriippumattomuus
 • Formaalin ja informaalin oppimisen yhdistäminen
 • Vapaa käyttöönotto
 • Jatkokehityksen turvaaminen
Lisäksi OmaTila-palvelun tärkeitä pedagogisia näkökulmia ovat:


Elinikäisyys

Elinikäisyys on mahtipontinen käsite. On mahdotonta tietää, mitä ja millaisia sähköisiä palveluja nyt alakouluikäiset lapset tarvitsevat ja käyttävät esimerkiksi 40-vuotiaina. OmaTila-palvelua kehitettäessä elinikäisyyden käsite liitty elinikäisen oppimisen (Lifelong learning) ajatukseen. Tästä tarkemmin sivulla Pedagogiset lähtökohdat > Elinikäisyys.  OmaTila-palvelun kohdalla elinikäisyys tarkoittaa sitä, että palveluun käyttäjätunnuksen hankkinut henkilö päättää itse, kuinka kauan hän palvelua käyttää. Esimerkiksi kunnan tai oppilaitoksen ylläpito ei voi poistaa oppilaan OmaTila-tunnusta, vaikka tunnus olisi luotu kunnan tai oppilaitoksen toimesta.

Oppija voi ottaa OmaTila -palvelun käyttöön ja jatkaa sen käyttöä, vaikka hän ei kuuluisi mihinkään koulutusorganisaatioon, päättäisi opintonsa, "valmistuisi" tai siirtyisi työelämään.  OmaTilan merkitys ja hyöty lisääntyy ajan myötä, sitä mukaa kuin sisällöt karttuvat, verkostot laajenevat ja oma PLE alkaa rakentumaan.

Arviointi ja tilanne tällä hetkellä: Elinikäisyyden periaate toteutuu palvelussa kehittäjäyhteisön toivomalla tavalla.


Oppilaitos- kunta- ja organisaatioriippumattomuus 

OmaTila -palvelun käyttäjä voi keskustella ja jakaa sisältöjä vapaasti kaikkien palvelun käyttäjien kanssa riippumatta siitä, mistä koulusta, kunnasta tai maasta käyttäjät ovat. Palvelussa ei siis ole oppilaitos- tai kuntarajoja ja palvelua voivat käyttää myös vapaa ajan organisaatiot, yhdistykset ja yritykset.

Oppilaitosriippumattomuudella tarkoitetaan OmaTila-palvelussa seuraava:
 • Oppijat voivat tehdä palveluun tunnuksia riippumatta siitä, käyttääkö oppilaitos palvelua "virallisesti".
 • Palvelussa ei ole oppilaitos-, kunta- tai maarajoja. 
 • Oppija voi samalla OmaTila-tunnuksella hakeutua minkä tahansa oppilaitoksen tai yksittäisen opettajan ohjaukseen tai kursseille. Oppilaitoksella ja opettajalla on kuitenkin mahdollisuus päättää, hyväksyykö se oppijan ohjattavakseen.
 • Jos oppija vaihtaa koulua tai kuntaa, hänelle ei tehdä uutta tunnusta, vaan hän ilmoittautuu samalla OmaTila-tunnuksella uudelle opettajalle, seuraavaan luokkaan, haluamalleen kurssille tai uuteen oppilaitokseen (mikäli oppilaitos käyttää palvelukokonaisuuteen kuuluvaan organisaation oppimisalustaa).
 • Oppijan OmaTila-palveluun tekemät tuotokset ja henkilöihin luodut yhteydet säilyvät ja siirtyvät oppijan mukana.
 • Kun oppija ei opiskele enää missään oppilaitoksessa, oppija voi jatkaa oman tilan käyttöä kunnes hän itse päättää lopettaa sen käytön. 

Oppijat -hankkeen piloteissa oppilaitosrajattomuus ei saanut aina opettajien varauksetonta kannatusta varsinkaan silloin, kun oppilaitosrajattomuus yhdistettiin vapaaseen rekisteröitymiseen (kuka tahansa voi tehdä itselleen käyttäjätunnuksen). Opettajien huoli koski lähinnä vastuu-, tietosuoja ja tietoturvakysymyksiä sekä esim. nettikiusaamiseen liittyviä riskejä. Myös oppilaiden nimien näkyminen ja vapaa julkaiseminen avoimeen verkkoon herättivät keskustelua. Suurin osa opettajista oli kuitenkin oppilaitosrajattomuuden ja avoimuuden kannalla. Oppilaitosrajattomuus edistää oppijoiden, opettajien ja oppilaitosten verkostoitumista.

Oppijoiden puolelta hankkeen pilottien aikana tuli eteen yksi dokumentoitu tapahtuma, jossa oppija suhtautui oppilaitosrajattomuuteen kriittisesti ja oli huolissaan esimerkiksi nimensä näkyvyydestä omien koulukavereiden ulkopuolle. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että oppijat ottivat oppilaitosrajattomuuden vastaan jonkinlaisena itsestäänselvyytenä. Todennäköisesti asiaan vaikuttaa mm. se, oppilaat kertovat käyttävänsä ("mediakakut") useita eri sosiaalisen median palveluja.

Arviointi ja tilanne tällä hetkellä: Oppilaitosriippumattomuus toteutuu palvelussa lähes koko kehittäjäyhteisön toivomalla tavalla.


Formaalin ja informaalin oppimisen yhdistäminen

OmaTila -palvelun keskeisenä tavoitteena on ollut informaalin oppimisen (arkioppiminen; arkielämässä muun toiminnan, kuten työn ja harrastusten ohessa tapahtuva oppiminen) tiedostamisen tukeminen, näkyväksi tekeminen ja hyödyntäminen osana formaalia oppimista. OmaTila -palvelu on rakennettu siten että opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan liittyvät sisällöt voi jäsentää oppijan itsensä haluamalla tavalla yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös palvelun organisaatiorajattomuus tukee informaalin ja formaalin oppimisen yhdistämistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa OmaTila-palvelun kohdalla seuraavaa:
 • OmaTila-palvelun käyttöä ei rajata käyttöehdoissa tai muutenkaan vain formaalin oppimisen tarpeisiin, vaan oppija voi käyttää sitä haluamallaan tavalla myös vapaa-ajan tarpeisiin. 
 • Oppijalla on käytettävissään kaikki samat työvälineet palvelun sisällä niin vapaa-ajan käyttöön kuin oppilaitoskäyttöönkin. Oppija voi perustaa esimerkiksi omaa harrastustaan tukevan sivuston, keskustelualueen tai blogin ja jakaa sen haluamiensa henkilöiden kanssa, kaikille palvelun käyttäjille tai avoimeen internettiin. 
 • Oppija voi palvelun avulla tehdä näkyväksi informaalisti oppimiaan asioita myös kouluympäristössä.
 • Informaalin oppimisen tueksi palvelua markkinoidaan myös vapaa-ajan järjestöille ja yhdistyksille, kuten urheiluseuroille. 
Arviointi ja tilanne tällä hetkellä: Palvelun käyttö informaaliin oppimiseen on mahdollista suurimmalta osin kehittäjäyhteisön toivomalla tavalla. Osalla pilotteihin osallistuneista oppijoista se on jo arkipäivää. Informaalia käyttöä hankaloittaa vielä verkostot-ominaisuuden puuttuminen, mutta vapaa-ajan käyttöön liittyvä sisällön tuominen, tuottaminen ja jakaminen onnistuvat. Palveluun ovat liittyneet ensimmäiset vapaa-ajan järjestöt.

Vapaa käyttöönotto

Vapaa käyttöönotto tarkoittaa sitä, että OmaTila-palvelun voi ottaa käyttöön kuka tahansa ilmaiseksi. Palveluun voi rekisteröityä sivulla https://peda.net/:register. Palvelussa on kuitenkin ikäraja 15 -vuotta. Alle 15-vuotiaat tarvitsevat palvelun käyttöön huoltajan luvan. Alle 15-vuotiaat voivat rekisteröityä palveluun sivulla https://peda.net/:registerminor .  Huoltajaluvista ja ikärajan perusteluista löytyy tarkemmin tietoa sivulta "Käyttöehdot, ikärajat ja huoltajaluvat".

Arviointi ja tilanne tällä hetkellä: Vapaa käyttöönotto toteutuu palvelussa kehittäjäyhteisön toivomalla tavalla.

Jatkokehityksen turvaaminen

Palvelun ylläpito ja jatkokehitys oli hankesuunnitelman mukaan tarkoitus turvata siten, että palvelua kehitetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa, jonka hallinnoima Peda.net-verkosto huolehtii palvelun jatkokehityksestä. Peda.net-verkosto saa tuloja mm. maksullisista oppilaitosjäsenyyksistä ja erilaisista yhteistyösopimuksista. Verkostossa on tällä hetkellä yli 120 kuntajäsentä.

Arviointi ja tilanne tällä hetkellä: Palvelun ylläpito ja jatkokehitys on turvattu hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Peda.net-verkoston jäsenpohja ja maksupalvelutoiminnasta saatavat tulot riittävät tällä hetkellä myös OmaTila-palvelun ylläpitämiseen ja kehittämiseen ilmaisena palveluna.