Ketkä: Oppijat, opettajat, huoltajat, oppilaitoksen johto

Kohderyhmät

OmaTila -palvelun ensisijaisena kohderyhmänä ovat eri ikäiset oppijat (elinikäisesti formaaleissa, non-formaaleissa ja informaaleissa oppimisen tilanteissa), mutta palvelun voi ottaa käyttöön kuka tahansa Suomen kansalainen. Palvelun elinikäisen oppimisen malli edellyttää, että OmaTila-palvelun pitää soveltua sekä pienimpien oppilaiden että aikuisopiskelijoiden käyttöön.

Oppijat-hankkeessa on ollut mukana yleissivistävän opetuksen oppijoita (alakoulu, yläkoulu ja lukio). Ammatillisen puolen oppijoiden näkökulmaa kehittämistyöhön on saatu Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen "rinnakkaishankkeesta" aOppijat.

Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat myös opettajat, huoltajat ja oppilaitoksen johto. Lisäksi erilaiset hankkeet ja yhdistykset käyttävät jo palvelua. Palvelussa on tällä hetkellä (1.12.2013) 14 000 käyttäjätunnusta ja käyttäjämäärä kasvaa voimakkaasti.

Hankkeen alkupuolella muotoiltiin kysymyksiä, joiden tarkoitus oli auttaa pohtimaan palvelun kehittämistä eri käyttäjäryhmien näkökulmista.

Näitä kysymyksiä voi olla hyvä pohtia yleensäkin verkko-oppimista kehitettäessä ja verkkotyövälineitä käyttöönotettaessa ja kehitettäessä. Kysymykset voivat toimia apuvälineenä, kun pohditaan sitä mitkä asiat juuri minulle tai meidän koululle ovat tärkeitä kun esim. uusia opiskeluun tarkoitettuja verkkotyövälineitä otetaan käyttöön. Moniin kysymyksiin annettu sama vastaus voi olla negatiivinen tai positiivinen riippuen vastaajan roolista, aiemmista kokemuksista ja henkilökohtaisista tarpeista. Kysymyksiä on varmasti muitakin ja ne eivät ole tärkeysjärjestyksessä.

Oppijan näkökulma

 • Miten vastaan palvelussa minulle annettuihin tehtäviin?
 • Miten teen palvelussa kirjoitelman, joka sisältää kuvia?
 • Miten tallennan palveluun kuvia, videota ja ääntä?
 • Kuka omistaa palveluun tallentamani aineiston? Kuka voi poistaa sen ja missä tilanteessa?
 • Mitä tekemilleni tehtäville, kirjoituksille yms. tapahtuu, kun vaihdan koulua, valmistun tai lopetan opiskelun?
 • Kenelle kaikille voin julkaista palvelussa tekemiäni sisältöjä? Voinko julkaista omia kirjoituksiani, kuviani yms. avoimeen verkkoon? Tarvitsenko luvan julkaisua varten? Miten julkaisu käytännössä tapahtuu?
 • Voinko valita itse ne työvälineet, joilla teen oppimistehtäviä tai tuotan sisältöä?
 • Kuka näkee tekemäni tuotokset ja tehtävät? Päätänkö asian itse vai päättäkö joku sen puolestani?
 • Voinko hankkia ja käyttää palvelun kautta sähköisiä oppimateriaaleja, esimerkiksi sähköisiä oppikirjoja? Millaisia sähköisiä sisältöjä palvelun kauttaa saa ja miten niitä siellä käytetään?
 • Keiden kanssa voin viestiä palvelussa? Miten se tapahtuu?
 • Voinko käyttää palvelua muihin kuin kouluasioihin?
 • Miten toimin, jos näen tai koen palvelussa jotain sellaista mikä ei sinne mielestäni kuulu?
 • Mistä saan palveluun käyttäjätunnuksen?
 • Jos hukkaan salasanani, miten saan sen uusittua?
 • Mikä on palvelun ikäraja?
 • Ymmärränkö palvelun käyttöehtojen merkityksen minulle? Mitä käyttöehdoissa sanotaan?
 • Onko palvelu riittävän helppokäyttöinen?
 • Voiko palvelua käyttää niillä laitteilla, jotka minulla on käytössä?
 • Voiko palvelua käyttää niissä paikoissa, joissa haluan sitä käyttää?

Opettajan näkökulma

 • Miten voin luoda oppilailleni oppimistehtävän? Miten sitä ohjataan, miten sitä arvioidaan? Miten yksinkertaiset opiskeluun liittyvät perustoiminnallisuudet palvelussa tapahtuvat, esim. tehtävän palautus, ohjaaminen ja arviointi? Entä ryhmätyön palautus, ohjaaminen ja arviointi?
 • Miten voin tuottaa omia sisältöjä palvelun avulla? Miten voi jakaa sisältöjä oppilaille ja muiden opettajien kanssa?
 • Mitä ja millaisia sähköisiä sisältöjä palvelussa voi käyttää? Miten esim. eri kustantajien sisällöt otetaan osaksi palvelussa toteutettavaa oppimisprosessia? Voiko yhdistelemällä eri kustantajien materiaaleja, avoimia materiaaleja ja omia materiaaleja / ohjeita rakentaa oman kokonaisuuden? Miten se käytännössä tapahtuu?
 • Kuka voi julkaista palvelusta sisältöjä avoimeen verkkoon? Missä tilanteessa ja millä edellytyksellä?
 • Miten palvelu toimii oppimisympäristön laajentamisessa? Keiden kanssa ja millä edellytyksellä palvelussa voi tehdä yhteistyötä?
 • Miten palvelussa tapahtuvaan oppimisprosessiin pääsee mukaan ns. kolmas taho, vaikka ulkopuolisen yrityksen tai yhdistyksen edustaja?
 • Miten huoltajat voivat osallistua palvelussa tapahtuvaan toimintaan? Voiko huoltaja toimia palvelussa huoltajan roolissa?
 • Miten koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen näkyy palvelussa? Mihin muihin asioihin oppilaat voivat käyttää palvelua kuin koulutehtäviin? Miten ja millä edellytyksellä minä näen mitä muuta oppilaat tekevät antamieni tehtävien lisäksi?
 • Onko palvelu riittävän helppokäyttöinen?
 • Keiden kanssa oppilaat voivat viestiä ja jakaa sisältöjä palvelussa? Kuka tästä päättää? Oppilas itse, opettaja vai joku muu?
 • Miten oppilaat viestivät palvelussa toistensa kanssa? Miten he viestivät opettajan kanssa? Miten he viestivät huoltajan kanssa? 
 • Millainen on opettajan ja oppilaan välinen suhde palvelussa?
 • Millainen on opettajan ja huoltajan välinen suhde palvelussa?
 • Kuka valitsee, mitä työvälineitä oppilas käyttää esim. tehtävien tekemiseen, oppilas itse vai opettaja?

Huoltaja

 • Miten saan paveluun käyttäjätunnuksen?
 • Miten löydän palvelusta huollettavani tekemät koulutehtävät ja muuta asiat?
 • Kuka omistaa huollettavani palveluun tallentaman aineiston? Kuka voi poistaa sen ja missä tilanteessa?
 • Kenelle huollettavani voi julkaista palvelussa tekemiään sisältöjä ja tehtäviä? Keiden kanssa huollettavani voi viestiä palvelussa?
 • Mihin tai keneen otan yhteyttä, jos palvelun käytössä on ongelmia? Miten voin puuttua palvelussa mahdollisesti tapahtuviin ongelmatilanteisiin?
 • Voinko hankkia sähköisiä oppimateriaaleja huollettavani käyttöön?
 • Voinko hän käyttää palvelua muihin kuin kouluasioihin?
 • Miten toimin, jos näen tai koen palvelussa jotain sellaista mikä ei sinne mielestäni kuulu?
 • Mikä on palvelun ikäraja?
 • Millaiset ovat palvelun käyttöehdot? Mitä ne tarkoittavat huollettavani kannalta?
 • Voiko palvelua käyttää niillä laitteilla, joita huollettavallani on käytössä?

Oppilaitoksen näkökulma

 • Miten oppilaat ja opettajat saavat palveluen käyttäjätunnukset? Kuka voi tehdä palveluun käyttäjätunnuksia? Millä edellytyksellä?
 • Kuka vastaa julkaistusta sisällöstä?
 • Kuka vastaa oppilaiden tunnuksista?
 • Kuka voi julkaista palvelusta sisältöjä avoimeen verkkoon? Missä tilanteessa ja millä edellytyksellä?
 • Mitä tapahtuu palveluun talletetuille tuotoksille, ohjausviesteille, kaverilinkityksille yms. kun oppilas päättää opintonsa? Mitä niille tapahtuu kun oppilas vaihtaa koulua tai kuntaa? Mitä luokan, koulun tai kunnan vaihtamistilanteessa oppilas, opettaja ja ylläpitäjä tekee?
 • Kuka palvelua ylläpitää? Millä resurssilla se ylläpidetään? Tarvitseeko palvelu kunta- tai koulukohtaista ylläpitäjää? Mitkä hänen tehtävänsä ovat ja paljonko niihin kuluu aikaa? Mikä on paikallisen tietohallinnon rooli?
 • Missä käyttöympäristöissä ja millä päätelaitteilla palvelu toimii? Entä sen kautta jaettavat sisällöt?
 • Miten palvelu toimii oppilaitoksen käyttöympäristössä? Vaatiiko sen käyttö ohjelmiston tai laitteiden uusimista? Millä tavoin palvelun käyttö vaikuttaa ohjelmistojen tai laitteiden uusimiseen tulevaisuudessa?
 • Kuka omistaa oppilaan palveluun tallentaman aineiston? Kuka voi poistaa sen ja missä tilanteessa?
 • Mitä palvelu maksaa? Mitä sen ylläpito maksaa (tuki, paikallinen ylläpito)? Mitä palvelun käyttöönotto maksaa (esim. koulutuskustannukset)?
 • Onko palvelussa osia, jotka eivät kuulu palvelun "perushintaan"? Mitä nämä ovat ja paljonko ne maksavat?
 • Millaiset käyttöehdot palvelussa on, esim. ikärajat ja sisältöjen omistajuus?
 • Mikä on palvelun tulevaisuus? Millainen kehitysnäkymä sillä on? Kuka sitä ylläpitää? Miltä palvelimilta ja mistä maasta palvelu tarjotaan? Mitä tapahtuu jos palvelu myydään kolmannelle osapuolelle?