Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt 2021-2022

Järjestyssääntöjen tarkoitus on

1) turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti
2) taata kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työympäristö
3) opettaa vastuullisuuteen ja yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen.


KOULUAIKA JA KOULUALUE

Kouluaikaa on lukujärjestyksen mukainen työaika. Järjestyssäännöt ovat voimassa klo 7.45 - 16.00 koulualueella. Koulun järjestyssäännöt koskevat myös opetusta ja toimintaa (retket, vierailut) kouluajan ulkopuolella. Koulualuetta ovat välituntialue ja Monitoimitalon lähiympäristö sekä muut liikuntapaikat.

OPPITUNNIT

Oppituntien aikana oppilaan käyttäytyminen ei saa häiritä opetusta eikä omaa tai toisten oppilaiden opiskelua. Oppilaan on noudatettava opettajan antamia ohjeita ja työturvallisuusohjeita. Opettajat ja/tai rehtori voivat yksin tai yhdessä ottaa haltuun vaaralliset esineet ja aineet sekä opetusta häiritsevät esineet tai aineet.

Oppituntien ajaksi päällysvaatteet jätetään naulakkoon ja ulkokengät hyvään järjestykseen seinän viereen naulakoiden alle. Sisäopetustiloissa ei saa pitää päähinettä. Oppitunnin lopuksi oppilas huolehtii, että käytetyt välineet on palautettu ja oma paikka jää siistiin kuntoon.

DIGILAITTEET

Digilaitteet on pidettävä oppituntien ja muiden koulun yhteisten tilaisuuksien sekä juhlien ajan äänettömänä repussa, laukussa tai kännykkäparkissa, elleivät ne ole opettajan luvalla opetuskäytössä. Välitunneilla digilaitteita saa käyttää järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen. Kouluaikana valokuvaaminen ja videointi ovat sallittuja vain kuvattavan luvalla. Kuvaan esimerkiksi vahingossa päätyvät henkilöt eivät saa olla tunnistettavissa. Opettaja ja/tai rehtori voi ottaa digilaitteen pois oppilaalta lopputunniksi tai loppupäivän ajaksi, mikäli se häiritsee opiskelua. Digilaite palautetaan oppilaalle luokan kännykkäparkista tunnin jälkeen tai se on noudettavissa rehtorin kansliasta koulupäivän päätteeksi.

VÄLITUNNIT

Kello 12:n välitunnilla ollaan ulkona läpi kouluvuoden. Pakkasraja on −15°C. Oppilaat saavat viettää muut välitunnit halutessaan sisällä, mutta jaksamisen kannalta ulkoilu on suotavaa koulupäivän aikana. Monitoimitalolla noudatetaan järjestyssääntöjä ja erikseen annettuja ohjeita.

Ulkona:

Välituntialue on määritelty karttaliitteessä. Koulupäivän aikana välituntialueelta poistumiseen tarvitaan rehtorin tai opettajan lupa. Koulumatkoilla ja siirryttäessä esim. liikunta-alueille on noudatettava liikennesääntöjä ja käytettävä julkisia liikenneväyliä. Yksityistonttien kautta ei saa kulkea.

Sisällä:
Välitunnit vietetään sisällä käytävillä ja auloissa – ei luokissa eikä auditoriossa. Kaikki kulkutiet on pidettävä turvallisuussyistä avoimina. Sisätiloissa juokseminen on kielletty. Sisällä välitunteja vietettäessä on noudatettava yleistä järjestystä ja siisteyttä esim. laittamalla päällysvaatteet naulakkoon sekä roskat roska-astiaan.


RUOKAILU

Ruokailu tapahtuu ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. Oleskelua ruokalan aulassa muutoin kuin omaa vuoroa odoteltaessa tulee välttää. Takit, hatut ja reput jätetään käytävien naulakoihin. Ruokalan aulassa ja portaikossa ne ovat turvallisuusriski. Jokainen ruokailija siistii oman paikkansa ja nostaa tuolinsa pidikkeeseen pöydän alle. Päivittäistä kouluruokailua suositellaan jokaiselle mm. terveyssyistä.


POISSAOLOT

Jos oppilas joutuu olemaan poissa koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, huoltajan on ilmoitettava poissaolon syy mahdollisimman pian Wilma-järjestelmän kautta. Ellei Wilma ole käytössä, täytyy huoltajan selvittää poissaolo muilla tavoin. Koepäivän poissaolosta on huoltajan ilmoitettava kouluun saman päivän aikana, mielellään ennen koetuntia. Tällöin kokeensuorittamisoikeus säilyy. Oppilaan on sovittava kokeen tekemisestä heti kouluun palattuaan.

Luokanvalvojalla on oikeus antaa luokkansa oppilaalle lupa enintään kolmen päivän poissaoloon. Luvan pidempään poissaoloon antaa rehtori. Poissaolo ei vapauta kotitehtävistä: oppilas on velvollinen selvittämään ja tekemään poissaolon aikana määrätyt kotitehtävät. 

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hän saa poistua koulusta terveydenhoitajan, luokanvalvojan, rehtorin, koulunkäynninohjaajan tai kyseisen oppitunnin opettajan luvalla. 

Aiheettomista poissaoloista neuvotellaan ensin huoltajan kanssa, joka on vastuussa oppivelvollisen koulunkäynnistä. Mikäli aiheettomat poissaolot jatkuvat, oppilas ohjataan oppilashuollon palveluihin ja tarvittaessa asiasta ilmoitetaan sosiaaliviranomaisille toimenpiteitä varten. Aiheettomat poissaolot vaikuttavat heikentävästi käyttäytymisen ja oppiaineen arviointiin.

MYÖHÄSTYMISET

Myöhästyneiksi katsotaan tunnin alettua luokkaan saapuvat oppilaat. Luokanvalvojalla on vastuu myöhästymisten seurannasta ja rangaistuksen määräämisestä.

Kolmesta myöhästymisestä seuraa puhuttelu. Seuraavasta kolmesta myöhästymisestä tulee kasvatuskeskustelu (Wilma-kaavake) mahdollisimman pian  ja seuraavasta kolmesta tulee jälki-istuntoa yksi tunti (60 min). Tämän jälkeen annetaan yksi tunti jälki-istuntoa jokaisen kolmen myöhästymisen jälkeen. Tilanne nollautuu lukukauden päättyessä.


PUHUTTELUT JA KASVATUSKESKUSTELUT

Oppilaan toimiessa sääntöjen vastaisesti hänelle pidetään ensin puhuttelu ja rikkomuksen toistuessa kasvatuskeskustelu. Puhuttelun / kasvatuskeskustelun pitää ensisijaisesti asian kohdannut opettaja.


OJENTAMINEN

 Rikkomukset:

  • Epäasiallinen käytös (esim. huono kielenkäyttö, kiusaaminen, roskaaminen, tavaroiden rikkominen)
  • Järjestyssääntörikkomus (esim. tupakointi, koulun välituntialueelta poistuminen)
  • Opiskelun laiminlyönti (esim. koulutehtävien ja muiden opettajan antamien ohjeiden laiminlyönti sekä luvattomat poissaolot ja myöhästymiset)

 Oppilaan ojentamiseksi:

Puhuttelun ja kasvatuskeskustelun jälkeen rikkomuksesta seuraa oppilaalle ensin yksi tunti jälki-istuntoa. Mikäli rikkomus toistuu, siitä seuraa yhdestä kahteen tuntia (60-120 min) jälki-istuntoa opettajan harkinnan ja teon vakavuuden mukaan sekä ilmoitus oppilashuollolle.

Opettaja tai rehtori voi poistaa oppituntia tai koulun järjestämää tilaisuutta häiritsevän tai itselleen ja /tai muille vaaraksi olevan oppilaan jäljellä olevaksi oppitunniksi. Oppilaalle tulee järjestää riittävä valvonta. Lisäksi rehtori voi evätä oppilaan oikeuden opintoihin loppupäiväksi.

Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen. Rehtori voi erottaa oppilaan määräajaksi.

Aineenopettaja voi jättää koti- tai koulutehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään.

Jälki-istunto on toiminnallinen ja se suoritetaan opettajan määräämänä päivänä. Jälki-istunnot tulee suorittaa viikon sisällä sen antamisesta. Lisäksi rehtori voi määrätä yleisiä jälki-istuntopäiviä. Jälki-istunnosta ilmoitetaan huoltajalle välittömästi.


TUPAKOINTI, TUPAKOINTIVÄLINEET JA PÄIHTEET

Tupakointi on tupakkalain mukaan koulun alueella kielletty. Kouluumme ei saa tuoda päihteitä eikä tupakkatuotteita (tupakat, nuuskat, sähkötupakat) eikä olla päihteiden vaikutuksen alaisena. Tupakkatuotteet takavarikoidaan ja luovutetaan oppilaan huoltajalle.


VAHINGONKORVAUS

Oppilas on velvollinen korvaamaan koululle tai toiselle henkilölle tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingon.

 

LIITE

Välituntialueen kartat (kesä ja talvi)

Välituntialue kesäkaudella Välituntialue talvikaudellaPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä