Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt 2023-2024

Järjestyssääntöjen tarkoitus on: 

1) Turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti

2) Taata viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö

3) Opettaa vastuullisuuteen ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa klo 7.45 - 16.00 koulualueella. Koulun järjestyssäännöt koskevat myös koulualueen ja -ajan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, kuten retkiä ja vierailuja.

Koulualuetta ovat välituntialue (katso liite) ja Monitoimitalon lähiympäristö sekä muut liikuntapaikat.

Oppilaalla on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti sekä oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. 

Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 

 

Koulussamme:

 1. Käyttäydymme kohteliaasti kaikkia kohtaan. Emme puhu epäkunnioittavasti tai koske kehenkään ilman lupaa.
 2. Siivoamme omat jälkemme.
 3. Oppilaan perustehtävä on koulussa oppia, opiskella ja kasvaa ihmisenä.
 4. Olemme päihteettömiä ja savuttomia. 

 

Ulkona:

 1. Koulu- tai välituntialueelta ei saa poistua ilman aikuisen lupaa. Koulun välituntialueelta postuminen ei ole sallittua myöskään aikana, jolloin koulun päättyessä odotetaan saapuvaa koulukyytiä koulun pihalla. Klo 12 välitunti on ulkovälitunti ja ulkoilua suosimme muillakin välitunneilla.
 2. Siirrymme paikasta toiseen turvallisesti ja liikennesääntöjä noudattaen.

 

Sisällä:

 1. Kävelemme, emme juokse.
 2. Välitunnit vietämme sisällä käytävillä ja auloissa – ei luokissa eikä auditoriossa. Käytävillä kulku on pidettävä avoimena turvallisuussyistä.
 3. Syömme omalla vuorollamme, emmekä käytä lakkia ruokalassa. 
 4. Nostamme tuolimme ja viemme astiamme, kun olemme syöneet. 

 

Oppitunneilla:

 1. Kuuntelemme aikuisia ja noudatamme ohjeita.
 2. Annamme työrauhan ja keskitymme opiskeluun.
 3. Jätämme ulkovaatteet, kengät ja lakin naulakkoon.
 4. Emme syö tai juo.
 5. Emme käytä puhelinta tai kuvaa toisia ilman lupaa.
 6. Teemme läksymme.

 

Poissaollessa:

 1. Luokanvalvojalla on oikeus antaa oppilaalle lupa enintään kolmen päivän poissaoloon. 
 2. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan antaa rehtori. 
 3. Poissaolon aikana oppilas on velvollinen ottamaan selville ja tekemään annetut tehtävät.
 4. Jos oppilas on pois koulusta sairauden tai muun syyn vuoksi, ilmoittaa huoltaja poissaolon syyn mahdollisimman pian.
 5. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, luokanvalvojan, rehtorin, koulunkäynninohjaajan tai kyseisen oppitunnin opettajan luvalla. 

 

Seuraamukset rikkeistä:

MYÖHÄSTYMISISTÄ:

Jos oppilas myöhästyy tunnilta kolmesti, hän saa puhuttelun. Jos myöhästyy kolme kertaa lisää, käydään kasvatuskeskustelu huoltajien kanssa. Jos nämä eivät auta, oppilas saa jälki-istunnon jokaisesta uudesta kolmesta myöhästymisestä. Tämä nollautuu lukukauden vaihtuessa. 

OPISKELUN LAIMINLYÖNNEISTÄ:

Jos oppilas laiminlyö koulutyötä, opettaja voi määrätä lisätehtäviä tai jättää hänet välitunnilla tai koulun jälkeen tekemään ne. Opiskelun laiminlyönnit vaikuttavat heikentävästi oppiaineen arviointiin.

POISSAOLOISTA:

Koko tunnin poissaolot eli lintsaukset ja myöhäännukkumiset korvataan tunti tunnista luokanvalvojan määräämänä ajankohtana. Koko päivän luvattomat poissaolot korvataan kahdella tunnilla.

Mikäli aiheettomat poissaolot jatkuvat, keskustellaan asiasta huoltajan kanssa, joka on vastuussa oppivelvollisen koulunkäynnistä. Oppilas voidaan ohjata oppilashuollon ja sosiaalitoimen palveluihin ja viimeistään yli 50 luvattomasta poissaolosta tehdään lastensuojeluilmoitus. 

Luvattomat poissaolot vaikuttavat heikentävästi oppiaineen ja käyttäytymisen arviointiin.

EPÄASIALLISESTA TOIMINNASTA:

Epäasiallista toimintaa on esimerkiksi huono kielenkäyttö, kiusaaminen, roskaaminen, tavaroiden rikkominen, koulun välituntialueelta poistuminen ja tupakointi.

Jos oppilas nahistelee tai riitelee, hän osallistuu vertaissovitteluun. Jos oppilasta kiusataan, hänen tulee kertoa heti aikuiselle. Asia selvitetään Kiva-koulun ohjeiden mukaan. 

Jos oppilas sotkee tai rikkoo paikkoja tieten tahtoen, oppilas on siitä vastuussa: siivoaa, korjaa tai korvaa.

Jos ohjeista huolimatta oppilas käyttää puhelinta oppitunnilla, se voidaan jättää puhelinparkkiin tai rehtorin kansliaan lopputunnin tai -päivän ajaksi.

Jos oppilas toistuvasti epäonnistuu sääntöjen noudattamisessa, seuraa siitä puhuttelu aikuisen kanssa. Jos oppilas puhuttelun jälkeen jatkaa sääntöjen rikkomista, järjestetään kasvatuskeskustelu, jossa keskustellaan yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa, miten asiat saisi korjattua. Tarvittaessa oppilas saa jälki-istunnon, joka kestää 45-120 minuuttia.

Jälki-istunto (45 – 120 min) on viimeinen rangaistuskeino. Jälki-istunto annetaan suoraan vain vakavimmista rikkeistä, kuten väkivaltaisesta käytöksestä. Jälki-istunto on toiminnallinen ja se suoritetaan opettajan määräämänä päivänä viikon sisällä sen antamisesta. Lisäksi rehtori voi määrätä yleisiä jälki-istuntopäiviä.

Vaaralliset ja laittomat esineet, esimerkiksi tupakkatuotteet ja alkoholi, takavarikoidaan ja luovutetaan huoltajalle.

Jos aiemmat keinot eivät auta ja huoli oppilaasta kasvaa, pyydetään apua oppilashuoltohenkilöiltä tai tarvittaessa sosiaaliviranomaisilta. Kurinpitotoimien yhteydessä oppilaille järjestetään tarvittava oppilashuolto.

Jos oppilas häiritsee tai on vaaraksi, voi opettaja tai rehtori poistaa hänet luokasta tai tilaisuudesta lopputunnin ajaksi. Oppilasta ja huoltajaa kuultuaan rehtori voi evätä oppilaan opiskeluoikeuden loppupäiväksi ja enintään seuraavaksi koulupäiväksi, antaa kirjallisen varoituksen ja erottaa oppilaan määräajaksi. Oppilaalle tulee tällöin järjestää riittävä valvonta ja tehdä henkilökohtainen suunnitelma opetuksen järjestämisestä. 

 

Järjestyssääntöjä tarkistetaan lukuvuosittain

 

LIITE 1

Välituntialueen kartat (kesä ja talvi)

LIITE 2 

Järjestyssääntöihin liittyvät käytänteet
Välituntialue talvikaudellaPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä