≡ Navigointi

Unicefin Lapsiystävällinen kunta –malli

KYSELY LASTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

A. LAPSEN OIKEUKSIEN HUOMIOINTI, LASTEN KANSALAISTOIMINNAN TUKEMINEN JA YHDENVERTAISUUS

1. Tunnetko YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen sisällön?2. Ohjaako lapsen oikeuksien sopimus yksikkösi toimintaa?


Millä tavoin ohjaus toteutuu?


3. Onko Forssassa lasten mahdollista toimia julkisissa tiloissa aikuisten kanssa tasavertaisesti?


Miten em. ilmenee?

4. Tuetaanko Forssassa lasten kansalaistoimintaa?


Millä tavoin em. tukeminen tapahtuu?

5. Toteutuuko yksikössäsi kaikkien toimijoiden välillä (aikuisten välillä; aikuisten ja lasten välillä; lasten välillä) yhdenvertaisuus arjen vuorovaikutuksessa (puheet, sanat, eleet)?


Kuinka em. ilmenee?

6. Millaisia toimenpiteitä yksikössäsi toteutetaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi?

7. Onko Forssassa ajattelu- ja toimintatapoja, jotka haittaavat lasten näkemysten esiin tuomista tai lasten omaehtoista toimintaa?


Mitä em. haittaavat tavat ovat?

B. LAPSEN OSALLISUUDEN TUKEMINEN ASIOIHIN VAIKUTTAMISEN JA MAAILMAN MUUTTAMISEN NÄKÖKULMASTA

1. Onko Forssassa käytössä toimintatapoja, jotka tukevat virkamiesten ja lasten sekä poliitikkojen ja lasten välistä vuorovaikutusta?


Millaisia em. tavat ovat ja millaisia ne voisivat olla? Onko em. toimintatapoihin mielestäsi tarvetta?

2. Taataanko yksikössäsi osallistumismahdollisuudet toimintaan kaikille lapsille?


Kuinka em. takaaminen toteutetaan?

3. Voivatko lapset kertoa mielipiteensä yksikössäsi toteutettavista palveluista?


Miten ja kenelle lapset voivat em. mielipiteensä kertoa?

4. Voivatko lapset osallistua yksikössäsi toiminnan suunnitteluun?


Kuinka em. osallistuminen tapahtuu?

5. Tuetaanko yksikössäsi lasten omaehtoista toimintaa?


Millä tavoin em. omaehtoisuuden tukeminen tapahtuu?

6. Voivatko lapset Forssassa vaikuttaa lähiympäristönsä kehittämiseen?


Millä tavoin em. vaikuttaminen tapahtuu?

7. Kerro, millaisia menetelmiä ja toimintatapoja yksikössäsi toteutetaan lasten kuulemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi?

8. Voivatko lapset itse vaikuttaa siihen, millaisissa asioissa ja millaisin menetelmin heitä kuullaan?9. Kehitetäänkö yksikössäsi osallistumis- ja kuulemismenetelmiä ja -käytäntöjä lasten näkemysten ja kokemusten pohjalta?C. OSALLISUUDEN SOSIAALINEN ULOTTUVUUS - LASTEN SOSIAALISTEN SUHTEIDEN TUKEMINEN JA TURVALLISTEN AIKUISTEN TOIMINTA

1. Kuinka yksikössäsi tuetaan lasten yhteisöllisyyttä?

2. Kuinka yksikössäsi tunnistetaan erilaiset lapsiin liittyvät negatiiviset ryhmäilmiöt, kuten syrjintä, kiusaaminen (myös verkossa) ja yksinäisyys?

3. Miten yksikössäsi tuetaan lapsen myönteistä suhdetta omiin vanhempiinsa ja muihin lapselle tärkeisiin aikuisiin?

4. Huomioidaanko lapsen etu aikuisille suunnatuissa palveluissa silloin, kun perheessä on lapsia (esim. päihdepalvelut, velkaneuvonta, mielenterveyspalvelut)?


Miten?

D. MAHDOLLISET AIKUISTEN TUEN TARPEET

1. Tarvitaanko yksikössäsi mielestäsi perehdytystä YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen (LOS) liittyen?2. Tarvitaanko yksikössäsi mielestäsi täydennyskoulutusta lapsia osallistavien menetelmien käyttöönottoon?3. Minkälaisesta valmennuksesta yksikkösi voisi hyötyä, kun pyritään edistämään lasten kanssa tehtävää palvelusuunnittelua sekä ymmärrettävää viestintää?

E. TAUSTAKYSYMYKSET

1. Vastaajan nimi

2. Taho, jota vastaaja edustaaRoskapostituksen esto
Valitse mikä tahansa numero, joka on suurempi kuin 2 ja syötä se kahteen seuraavaan kenttään.