BI2 Ekologia ja ympäristö

Kurssin vaatimukset

- Oppitunnit ja opetukseen osallistuminen
- Opettaja antaa tarkempia ohjeita muista tehtävistä kurssin alkaessa
- Abitti-koe

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaatteet.
  • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä.
  • ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle.
  • hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia.
  • ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä oppii toimimaan niiden mukaisesti.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin.

Vesinäytteiden otto ja analysointi -ohje

1. NÄYTTEENOTTO
Ohjeet:
1. Ota vesinäyte puhtaaseen vesipulloon.
- Huuhtele ensin pullo vedellä, josta olet ottamassa näytteen.
- Ota vettä pinnan alapuolelta. Vältä pohjaan osumista ja roskia. Pyri saamaan mahdollisimman edustava näyte.
2. Täytä pullo ihan täyteen, anna veden valua pullosta yli.
3. Mittaa lämpötila.
4. Kirjaa:
- Näytteenottopaikan koordinaatit tai tee havaintopiste (esim.havaintolähetillä)
- Ajankohta
- Lämpötila
- Muuta huomiota (roskaisuus yms.)

2. SUORITA MITTAUKSET VERNIERIN LAITTEILLA OHJEIDEN MUKAAN:
Tietoa mittauslaitteiden käytöstä ja tulosten tulkinnasta löytyy Lounais-Suomen luma-keskuksen sivuilta:
Ohjeita mittauslaitteiden käyttöön
Tietoa suureiden merkityksestä

3. ANALYSOI TULOKSIA JA POHDI:
- tutkimasi vesistön ominaisuuksia
- millainen tutkimasi vesistön tila on näytteiden perusteella
- mitkä tekijät vaikuttavat vesistön laatuun

KURSSIN KESKEISET KÄSITTEET

Populaatio, metapopulaatio
Ekosysteemi
Ekologinen lokero
Autotrofi – heterotrofi
Ravintoketju ja –verkko
Detritus, humus
Biomassa
Perustuotanto (brutto- ja nettotuotanto)
Energian ohivirtaus
Jatkotuotanto
Tuottajat – kuluttajat – hajottajat
Huippupeto
Eutrofinen – oligitrofinen -dystrofinen vesistö
Metsätyypit (lehto, tuore kangasmetsä, kuiva kangasmetsä, karukko kangasmetsä)
Suoptyypit (letto, neva, räme, korpi, luhta ja kohosuo, aapasuo, palsasuo)
Primaari- ja sekundaarisukkessio
Eloonjäämiskuvaajat
Pöytävieraus, mutualismi, loisiminen, saalistus, kilpailu
Sietoisuusalue
Indikaattorilaji
Endeeminen laji, relikti
Biodiversiteetin tasot
Hotspot
Sateenvarjolaji
Tulokas- ja vieraslaji
Suotuisan suojelun taso
Vastuulaji
Luonnonpuistot
Kansallispuistot
Rikastuminen ravintoketjussa
Rehevöityminen
Pistekuormitus – hajakuormitus
Sisäinen kuormitus
Happamoituminen
Kasvihuoneilmiö
Hiilinielu
Ekosysteemipalvelut
Kestävä kehitys
Kiertotalous

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä