Sosiaaliset innovaatiot - hyvät käytänteet romanityössä

Mallinnukset hyvistä käytännöistä romanien koulutus- ja urapolkujen tukemiseen

Nevo tiija -hankkeessa kehitettiin 25 sosiaalista innovaatiota eli mallinnusta. Mallinnukset ovat tiivistetyssä muodossa ilmaistuja hyviksi havaittuja käytäntöjä, prosesseja ja toimenpide-ehdotuksia romanityöhön etenkin koulutus- ja urapolkujen tukemisessa.

Mallinnukset on tarkoitettu käytännön työkaluiksi ja tueksi romanityötä tekeville. Niitä voi muokata ja kehittää oman työyhteisön ja ympäröivän yhteisön tarpeisiin. Mallinnusten juurruttamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota; ne ovat hankkeen tuloksia kiteytetyssä muodossa, ja joitain on jo saatu hankkeen aikana juurrutettua kumppaniorganisaatioiden pysyvään toimintaan. Joissain tapauksissa mallinnukset ovat vielä toimenpide-ehdotusten tasolla. Osa toimii suoraan asiakasrajapinnassa käytännön välineenä, ja joitain mallinnuksista voi hyödyntää myös muiden asiakasryhmien kanssa ilman sidonnaisuutta romanikulttuuriin. Alla otsikkotasolla tuotu mallinnus ja sen tavoite. Yksityiskohtaisemmat mallinnuksien sisällöt löytyvät loppujulkaisusta
alkaen sivulta 233: Loppujulkaisu

 1. TUKIPORRASMALLI ROMANIASIAKASTYÖHÖN - Suomen romaniväestön osallisuuden vahvistaminen koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia edistämällä.
 2. TEEMAPÄIVÄT - Osallistujan valmentaminen ja motivaation lisääminen oman elämän hallintaan liittyen sekä osallisuuden vahvistaminen.
 3. KONNAT KOULUUN -PALVELUMALLI - Tavoitetaan koulupudokkaat ja rakennetaan yksilöllisiä polkuja opintojen pariin vankiloissa sekä vapaudessa. Samalla tuetaan rikosseuraamusalan henkilökuntaa, joka työskentelee kohderyhmän kanssa.
 4. OTE ELÄMÄÄN ‒ KOKEMUSASIANTUNTIJAKOULUTUS - Osallistujien voimaantuminen ja osallisuuden vahvistuminen sekä motivaatio osallisuuteen; opiskelun kynnyksen madaltuminen sekä urapolkuajattelun laajentuminen.
 5. KULTTUURISENSITIIVINEN VÄESTÖTUTKIMUS - Kulttuurisensitiivisen väestötutkimusmallin tavoitteena on tuottaa tietoa kulttuurisensitiivistä lähestymistapaa hyödyntäen tietyn väestöryhmän hyvinvoinnista, terveydestä, elämänlaadusta, palvelujen tarpeesta sekä toiminta- ja työkyvystä.
 6. ROMANIOPPILAIDEN KOULUNKÄYNNIN INTENSIIVINEN TUKIOHJELMA - Parantaa romaninuorten koulutustasoa ja vähentää koulupudokkuutta tehokkaan tukitoiminnan kautta.
 7. OHJAUS- JA OPPIMISKAHVILA ROMANEILLE - Vahvistaa romanien koulusta ja edesauttaa työllistymistä. Jakaa tietoa erilaisista työ- ja koulutuspalveluista erityisesti lähialueilla.
 8. KULTTUURISENSITIIVINEN PARITYÖ - Toimia sillanrakentajana vähemmistökulttuuriin kuuluvien asiakkaiden ja yleisten palveluiden välillä. Lisätä vähemmistön edustajien ja pääväestön toimijoiden välistä positiivista vuorovaikutusta.
 9. OVA-ROMA (OMAVALMENNUSKOULUTUS PITKÄAIKAISTYÖTTÖMILLE NUORILLE ROMANIAIKUISILLE) - Vahvistaa yksilön ja yhteisön osallisuutta ja lisätä motivaatiota koulutukseen osallistumiseen sekä kohentaa romaniväestön koulutustasoa ja työllisyyttä.
 10. TARVELÄHTÖINEN DIALOGIKOULUTUS VIRANOMAISILLE JA ROMANITAUSTAISILLE KOKEMUSASIANTUNTIJOILLE - Viranomaistyön ajankohtaisten haasteiden dialoginen käsittely, viranomaisten ymmärryksen ja tietotaidon kehittäminen romaniasioissa, paikkakunnan romanien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja romaniaktiivien keskinäinen verkostoituminen.
 11. TYÖPARI ROMANIOPPILAIDEN KOULUNKÄYNNIN TUKENA - Romaniväestön työllisyyden ja osallisuuden paraneminen koulutuspolkujen kautta. Koulupudokkuuden väheneminen ja koulutustason nostaminen.
 12. SATEENVARJOMALLI - Synergian hyödyntäminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Eri toimijoiden, järjestöjen ja hankkeiden tavoitteiden yhdistäminen. Hyödynnetään jokaisen tahon asiantuntijaosaamista eri osioiden työstämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Osallistetaan mukaan kohderyhmän asiakkaita, toimijoita ja virkahenkilöitä ensimmäisestä palaverista alkaen.
 13. AUTA MINUA MAHDOLLISUUKSIEN ÄÄRELLE! MENTOROINTIOHJELMA ROMANITAUSTAISILLE HENKILÖILLE - Jakaa kokeneen ja vanhemman mentorin kokemusperäistä tietoa ja viisautta sekä osaamista nuoremmalle, kokemattomammalle ja kehittymishaluiselle nuorelle. Edistää mentoroitavan (aktorin) työuran hallintaa sekä ammatillista ja henkistä kasvua sekä auttaa unelmien saavuttamisessa kuin myös opastaa uudenlaisen johtamisen äärelle, missä toisten mahdollistaminen nähdään johtamisen ensisijaisena tehtävänä (suurin johtaja on kaikkien palvelija).
 14. MONIMUOTOINEN SUOMI – TYÖPAJA ROMANIKULTTUURISTA - Laadullisesti parempi asiakas- tai potilaskohtaaminen. Ymmärrys siitä, että kohtaamisessa tärkeintä on kohdata ihminen ennen kulttuuria tai muita määreitä. Ymmärrys siitä, että jokainen henkilö etnisestä taustastaan huolimatta on ihminen, joten hänet tulee kohdata hyvän hoidon ja asiakaskokemuksen näkökulmasta ensin ihmisenä ja vasta sitten muiden määreiden mukaan. Viranomaisina tehtävämme on olla mahdollistaja; auttaen ja mahdollistaen jokaisen ihmisen eteenpäin pääseminen.
 15. ROMANITYÖNTEKIJÄ TUKENA OHJAAMOSSA - Madaltaa kynnystä romaninuorten ja ohjaamopalveluiden kohtaamisessa.
 16. YHDEN LINKIN KAUTTA OIKEALLE TAHOLLE –PALVELUOHJAUSVÄLINE - Tavoitteena on tarjota yksinkertainen virtuaalinen ohjain palveluihin, mikä mahdollistaa valtakunnallisesti romaniverkostojen yhteistyön sekä tarjoaa asiakkaalle helpon väylän sopivan palvelun piiriin olemassa olevassa ja aktiivisessa toimijaverkostossa.
 17. TUUMASTA TÖIHIN - Vaikeasti työllistyvien, kuten romanien, koulutus- ja työelämäpolkujen mataloittaminen ja sujuvoittaminen sekä yhteiskuntaosallisuuden lisääminen.
 18. MAHDOLLISUUKSIEN PÄIVÄ – ROMANIEN KOULUTUS- JA TYÖLLISYYSMESSUT - Suomen romaniväestön osallisuuden vahvistaminen koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia edistämällä sekä viranomaisten ja muiden toimijoiden tietoisuuden lisääminen liittyen romaniväestöön.
 19. YKSILÖLLINEN URAOHJAUS TYÖLLISYYDEN TUKEMISESSA - Tavoitteena asiakkaiden työllistyminen tai koulutukseen siirtyminen yksilöllisen uraohjauksen keinoin.
 20. ROMANIEN TYÖLLISTYMISEN TOIMINTAMALLI - Romanien osallisuuden, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn paraneminen ja työelämään osallistumisen mahdollisuuksien ja palveluiden piiriin pääsemisen edistyminen.
 21. ROMANI CLUB KIPINÄ - Tavoitteena on osallisuuden lisääminen osallistumalla oman kerhotoiminnan kehittämiseen. Vertaistoimintamalli on käytännössä todettu toimivaksi, ja se houkuttelee romaniväestöä osallistumaan.
 22. ELINTAPA- JA PALVELUOHJAUS ROMANIVÄESTÖN HYVINVOINNIN TUKENA - Edistää terveyttä ja hyvinvointia.
 23. ROMANINAISTEN VOIMAANTUMISRYHMÄ - Auttaa romaninaisia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyvinvointitekijöitään sekä aktivoida naisia edistämään omaa hyvinvointiaan. Välillisenä tavoitteena naisten työ- ja toimintakyky ja perheiden hyvinvointi paranevat.
 24. HANKETYÖ NÄKYVÄKSI ‒ EROON EPÄLUULOSTA - Epätietoisuudesta johtuvan hankkeeseen liittyvän epäluulon ja kielteisyyden kitkeminen ja hanketyöhön liittyvän tiedon avoin levittäminen romanikentällä sekä yleinen tietoisuuden ja osallistumisen lisääminen. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen toiminnassa ja päätöksenteon tueksi.
 25. TUKIPAJAT KORKEAKOULUOPINTOJA TAVOITTELEVILLE ROMANEILLE - Suomen romaniväestön osallisuuden vahvistaminen koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksia edistämällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä