Oppimisen tuki

Yleinen tuki

Yleistä tukea tarjotaan kaikille oppilaille koulumenestyksestä riippumatta. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleistä tukea ovat mm. tukiopetus, henkilökohtainen ohjaus, lisäaika kokeessa, joustavat opetusryhmät, osa-aikainen erityisopetus, samanaikaisopetus, ohjaajan antama tuki oppitunneilla, e-kirja, apuvälineet sekä oppilaanohjaus ja oppilashuollon tuki.

Yleisen tuen oppilaalle voidaan laatia tarvittaessa myös oppimissuunnitelma. Se on suunnitelma oppimisen ja koulunkäynnin etenemiseen ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tuesta. Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva pedagoginen asiakirja. Sitä voidaan käyttää osana yleistä tukea, mutta se ei ole pakollinen. Oppimissuunnitelmaa käytetään yleisessä tuessa, esim. mikäli oppilaan opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin tai oppilas on S2-valmistavassa opetuksessa. Yleisen tuen oppilaalle tarvittaessa laadittu oppimissuunnitelma löytyy Wilmasta Tuki-välilehdeltä.

Tehostettu tuki

Kun oppilaan tuen tarve kasvaa ja oppiminen ei yleisestä tuesta huolimatta etene halutulla tavalla, voi oppilas tarvita vahvempaa, säännöllisempää ja pitkäjänteisempää tukea eli tehostettua tukea. Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Siinä kuvataan oppilaan kasvun ja oppimisen tilannetta kokonaisuutena, oppilaan saamaa yleistä tukea ja arviota sen vaikutuksista sekä
oppilaan oppimisvalmiudet ja erityistarpeet. Lisäksi pedagogisessa arviossa mainitaan millaisilla tukijärjestelyillä oppimista tulisi tukea.

Tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tuesta. Oppimissuunnitelmaan kirjataan mm. opetusjärjestelyt, tavoitteet ja tarvittavat tukimuodot. Tehostetun tuen tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus ja opiskelun erityiset painoalueet. Oppilasta arvioidaan yleisen OPS:n mukaisesti. Sekä pedagoginen arvio että oppimissuunnitelma löytyvät Wilmasta Tuki-välilehdeltä.

Erityinen tuki

Oppilas voi tarvita aineen/aineiden yksilöllistämistä, jos yleisestä ja tehostetusta tuesta huolimatta ei pysty saavuttamaan oppiaineen ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita. Tällöin on tarve siirtyä erityiseen tukeen. Ennen erityiseen tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen selvitys, jossa selvitetään oppilaan oppimisen tilannetta. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisesti kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä. Opettajien antaman oppilaan oppimisen etenemisen kuvauksen ja moniammatillisesti tehdyn oppilaan kokonaistilanteen selvityksen pohjalta opetuspäällikkö tekee erityisen tuen päätöksen. Tarvittaessa voidaan hankkia myös muita asiantuntijalausuntoja, kuten esimerkiksi psykologinen tai lääketieteellinen lausunto.

Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. HOJKS on pedagoginen asiakirja, johon kirjataan millaista opetusta ja muuta tukea oppilaalle annetaan. Siinä mainitaan mm. käytettävät materiaalit, opetusjärjestelyt sekä tukitoimet. Arviointi perustuu HOJKS:ssa laadittuihin tavoitteisiin. Todistuksessa on oppiaineen kohdalle merkitty tähti (*), joka kertoo yksilöllistetystä oppimäärästä. 
 
Pedagoginen selvitys tarkistetaan ja tehdään uudelleen aina 2. ja 6. luokan jälkeen, jolloin arvioidaan HOJKS:n tarve jatkossa. Mikäli eritysen tuen tarve jatkuu, siitä tehdään uusi päätös. Jos todetaan, että erityistä tukea ei enää tarvita, tuen lopettamisesta tehdään uusi päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea ja hänelle tehdään oppimisuunnitelma.

Pedagoginen selvitys ja HOJKS löytyvät Wilmasta Tuki-välilehdeltä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä