Lausunto yliopistojen todistusvalinnan pisteytysluonnoksesta

Lausunto yliopistojen todistusvalinnan pisteytysluonnoksesta 21.4.2023


1. Reaaliaineiden pisteytys

BMOL ry pitää tärkeänä, että todistusvalintaa kehitetään ja mielestämme lausunnolla oleva pisteytysluonnos vastaa pääosin työlle asetettuihin keskeisimpiin tavoitteisiin. On tärkeää, että jatkossa todistusvalinta on selkeämpää ja opiskelijat voivat valita lukiossa opiskeltavat aineet kiinnostuksensa mukaan.

Kannatamme sitä, että reaaliaineiden pisteytys perustuu kurssien lukumäärän sijaan jatkossa siihen, mitkä oppiaineet antavat hakijalle haetun alan kannalta keskeistä osaamista. Tämä ohjaa valitsemaan opiskeltavat oppiaineet oman kiinnostuksen mukaan sen sijaan, että valittaisiin eniten pisteitä tuottavat aineet.

Uudistuksessa reaaliaineet on jaettu humanistisyhteiskunnallisiin ja matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. Mielestämme tämä korimallin periaate turhan yksioikoinen ja jäykkä ja sen vaikutus voi olla yleissivistystä heikentävä. Malli johtaa joidenkin hakualojen kohdalla erikoisiin tilanteisiin, kun esimerkiksi oikeustieteisiin ja viestintätieteisiin haettaessa opiskelija saa luonnontieteellisistä aineista vähemmän pisteitä, vaikka alalla tarvitaan laajapohjaista osaamista. Pisteytyksessä tulisi voida huomioida paremmin oppiainekohtaiset painotukset ja ehdotammekin näihin muutoksia taulukkokohtaisesti seuraavassa kohdassa 2.


2. Yksittäisiä taulukoita koskevat ratkaisut

TAULUKKO A (Kauppatieteet, kasvatusala, logopedia ja valmennustiede)

Kannatamme luonnoksen esitystä.


TAULUKKO B (Maantiede):

1. Esitämme, että haettaessa opiskelemaan maantiedettä tulisi maantieteestä saada vähintään yhtä paljon pisteitä kuin äidinkielestä.

Perustelu: Haettaessa opiskelemaan spesifiä oppiainetta, kuten maantiede, tulee opiskelijan hankkima ko. oppiaineen hallinta ja alakohtainen osaaminen huomioida paremmin.

2. Esitämme, että biologiasta saa luonnoksessa ehdotettua enemmän pisteitä.

Perustelu: Maantiede ja biologia on yleinen aineyhdistelmä aineenopettajilla ja biologia on yleinen sivuaine maantieteen aineenopettajaksi opiskelevilla.

3. Tasapistekriteerit: esitämme, että myös tasapistekriteereissä huomioidaan opiskelijan alakohtainen osaaminen ja maantiede nostetaan todistuspisteitä vertailtaessa ensimmäiselle sijalle.


TAULUKKO C (Psykologia)

Esitämme, että biologia ja terveystieto pisteytetään taulukossa paremmin.

Perustelu: kyseisten oppiaineiden sisällöt tukevat hyvin psykologian opiskelua.


TAULUKKO D (
Terveystieteet ja liikuntapedagogiikka)

1. Esitämme, että biologia tulisi pisteyttää taulukossa paremmin.

Perustelu: biologinen osaaminen, erityisesti ihmisen biologia, on alalla tärkeää.

2. Tasapistekriteerit: esitämme, että tasapistekriteereissä huomioidaan alakohtainen osaaminen ja terveystieto nostetaan todistuspisteitä vertailtaessa ensimmäiselle sijalle.


TAULUKKO E (
Kirjallisuustieteet, kotimaiset kielet, kulttuuritieteet, taiteiden tutkimus, vieraat kielet (alkeistasolta); oikeustieteet, viestintätieteet ja yhteiskuntatieteet)

1. Esitämme, että oikeustieteet saavat oman taulukon, jossa kaikki reaaliaineet pisteytetään tasaveroisesti.

Perustelu: Oikeustiede on ala, jota ei opiskella lukiossa. Mikään tietty oppiaine ei valmenna toista paremmin oikeustieteen opintoihin, vaan alalla tarvitaan laajapohjaista osaamista. Ei ole perusteltua, että luonnontieteellisistä oppiaineista saisi muita aineita alhaisemmat pisteet.

2. Esitämme, että myös viestintä- ja yhteiskuntatieteet pisteytetään reaaliaineiden osalta tasaveroisesti.

Perustelu: Nämä ovat aloja, joissa tarvitaan monipuolista osaamista. Aloilta valmistutaan mm. työtehtäviin, joilla tarvitaan esimerkiksi kestävän tulevaisuuden rakentamiseen liittyvää osaamista. Ei ole perusteltua, että luonnontieteellisistä oppiaineista saisi näille hakualoille muita aineita alhaisemmat pisteet.


TAULUKKO F (Filosofia, historia ja teologia)

Kannatamme luonnoksen esitystä.


TAULUKKO G (Vieraat kielet, joissa vaaditaan kyseisen kielen osaamista)

Esitämme, että kaikki reaaliaineet pisteytetään tasaveroisesti.

Perustelu: Ei ole perusteltua syytä jättää luonnontieteellisiä oppiaineita vähemmälle pisteille kuin muita reaaliaineita.


TAULUKKO H (Maataloustieteet, matemaattiset tieteet, taloustieteet, informaatioverkostot, tietojenkäsittelytieteet ja tietojärjestelmätiede)

Kannatamme luonnoksen esitystä.


TAULUKKO I (Biokemia, biologia ja ympäristötieteet, farmasia, geotieteet, metsätieteet, elintarviketieteet ja ravitsemustiede)

1. Kannatamme pisteytystä, mielestämme se on hyvin perusteltu.

2. Kynnysehto: esitämme, että taulukon kynnysehtoja muutetaan seuraavasti:

-Biokemia: Biologia tai kemia suoritettu hyväksytysti

-Biologia ja ympäristötieteet: Biologia suoritettu hyväksytysti

Perustelu: Kynnysehdolla varmistetaan, että opiskelija hallitsee perustiedot opiskeltavasta aineesta/alasta.

3. Tasapistekriteerit: esitämme, että myös tasapistekriteereissä huomioidaan alakohtainen osaaminen ja biologiaan haettaessa biologia nostetaan todistuspisteitä vertailtaessa ensimmäiselle sijalle.


TAULUKKO J (Fysikaaliset tieteet, kemia ja tekniikan ala)

1. Esitämme, että biologian pisteytys nostetaan samalle tasolle fysiikan ja kemian kanssa (34 p).

Perustelu: Taulukossa on useita hakukohteita (mm. bio- ja lääketieteellistä tekniikkaa), joissa biologian osaaminen on keskeisellä sijalla. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on tärkeää osaamista kaikissa taulukon hakukohteissa. Biologia oppiaineena luo pohjan näille taidoille.

2. Esitämme, että maantieteen pisteytys nostetaan 24,5 pisteeseen.

Perustelu: Taulukossa on useita hakukohteita (mm. geoinformatiikka, kestävät yhdyskunnat ja Technology, Sustainable Urban Development), joissa maantieteen osaaminen on keskeisellä sijalla. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on tärkeää osaamista kaikissa taulukon hakukohteissa. Maantieteen oppiaineella on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden tietojen ja taitojen oppimisessa lukiossa.

3. Kynnysehto: esitämme, että tekniikan alan kynnysehtoon lisätään mukaan biologia esim. seuraavasti ”Pitkä matematiikka erikseen alan kanssa määriteltävällä arvosanalla. Tarvittaessa lisäksi fysiikka, kemia ja/tai biologia erikseen alan kanssa määriteltävillä arvosanoilla.

Perustelu: Tekniikan aloilla on useita hakukohteita, joissa tarvitaan keskeisesti biologian osaamista.


TAULUKKO K (Lääketieteelliset alat ja biolääketiede)

1. Mielestämme on perusteltua, että biologiasta saa 34 pistettä, sillä biologinen osaaminen on keskeisintä pohjatietoa lääketieteen opiskelulle. Kannatamme taulukkoa tältä osin.

2. Esitämme, että terveystieto huomioidaan taulukossa paremmin ja siitä saa 24,5 pistettä.

Perustelu: Terveystieto on monitieteinen, kokonaisvaltaisesti terveyden edistämistä käsittelevä oppiaine, joka luo tärkeää pohjaa lääketieteen opiskelulle.


3. Kynnysehdot

1. Esitämme, että taulukon I kynnysehtoja muutetaan seuraavasti:

-Biokemia: Biologia tai kemia suoritettu hyväksytysti

-Biologia ja ympäristötieteet: Biologia suoritettu hyväksytysti.

Perustelu: Kynnysehdolla varmistetaan, että opiskelija hallitsee perustiedot opiskeltavasta aineesta/alasta.

2. Esitämme, että taulukon J tekniikan alan kynnysehtoon lisätään mukaan biologia esim. seuraavasti: ”Pitkä matematiikka erikseen alan kanssa määriteltävällä arvosanalla. Tarvittaessa lisäksi fysiikka, kemia ja/tai biologia erikseen alan kanssa määriteltävillä arvosanoilla.

Perustelu: Tekniikan aloilla on useita hakukohteita, joissa tarvitaan keskeisesti biologian osaamista.


4. Tasapistekriteerit

Tasapistekriteereissä tulisi kautta linjan huomioida opiskelijan alakohtainen osaaminen paremmin. Eli haettaessa esimerkiksi maantieteeseen, nostetaan maantiede todistuspisteitä vertailtaessa ensimmäiselle sijalle.

Ehdotamme kohdassa 2 muutoksia taulukoiden B, D ja I tasapistekriteereihin.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä