Onnistu tiimityössä

ONNISTU TIIMITYÖSSÄ – Tiimin jäsenen kirja / Jari Salminen(J-Impact Oy, Multiprint Oy 2014)

 1. Työporukasta tiimiksi

- tiimi = työyhteisö, jonka jäsenet ovat sitoutuneet toimimaan yhdessä jonkin päämäärän saavuttamiseksi; he ymmärtävät yhteistyön arvon työpaikalla ja ottavat yhdessä vastuun koko tiimin onnistumisesta

- aito tiimityö = yhteistavoite sovittu esimiehen ja tiimin kesken, minkä jälkeen tiimi päättää itsenäisesti tehtävien jaosta tiimin jäsenten kesken

- tiimin toiminnassa korostuu sekä yksilövastuu (oma vastuualue) että yhteisvastuu tiimin tuloksista

 1. Tiimiäly

- tiimin kyky yhdessä hahmottaa ja ratkaista monimutkaisia ongelmia, hyödyntäen jäsentensä erilaista osaamista ja kokemushistoriaa

- yhteistyötaidot, vuorovaikutus, kyky hyödyntää jäsenten osaamista ja ominaisuuksia ongelmanratkaisussa, sosiaalinen herkkyys ( kyky havainnoida toisten ihmisten tunteita ja sanattomia viestejä)

- tiimin vahvuus on sen jäsenten erilaisuudessa ---) roolien ja ominaisuuksien tunnistaminen ja hyväksyminen (introt ja ekstrot)

- aito puheoikeus – vaalittava, kehitettävä (huom vahvat persoonat, dominointi, monopolisointi)

- palapeliorganisaatio

 1. Huipputiimi

- Huipputiimin jäsenet puhaltavat yhteen hiileen, työ etenee rivakasti, ristiriitoja osataan ratkaista ja henkilökohtaiset kahnaukset loistavat poissaolollaan. Tekemisessä syntyy yhteisiä flow-tiloja, jotka tuottavat uutta ajattelua ja uusia innovaatioita.

- Huipputiimin tunnusmerkit:

* yhteinen päämäärä ja resurssien tehokas kohdentaminen sen tavoitteluun

* sitoutuminen ja yhteisvastuu tiimistä ja sen tuloksista (vastuu, arvot, pelisäännöt)

* hyvä yhteishenki ja jäsenten ominaisuuksien ja osaamisen hyödyntäminen

* avoin ja rehellinen palaute (antaa ja saada)

* jäsenten välinen tasa-arvo

* positiivinen tiimihenki (avoin, läpinäkyvä, tulevaisuuteen kohdistuva kulttuuri)

* kehityshalu ja pyrkimys jatkuvasti parantaa tiimin toimintaa (sekä tiimi että yksilöt)

* erilaisuuden arvostaminen (miten kukin parhaiten voi vaikuttaa tiimin päämäärän saavuttamiseen)

* yksilön suoritusta tukeva ilmapiiri (tuki, apu)

* keskinäinen luottamus ja sitoutuminen tiimiin (jäseniin että tiimiin)

* muutoskyky (myönteinen suhtautuminen muutoksiin, kehittymiseen)

- tiimitoiminnassa on kyse tasapainosta erityisosaamisen ja moniosaamisen välillä – ”kaikkien on osattava kaikkea”- periaate ei mahdollista erityisosaamisen riittävää kehittämistä

- Systemaattinen lähestymistapa ongelmien ratkaisuun:

 1. ongelman määrittely: mistä kyse, yhteinen ymmärrys
 2. ongelman analysointi yhdessä: yhteinen mielikuva syistä, ominaispiirteistä, vaikutuksista
 3. erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen pohdinta yhdessä
 4. ratkaisuvaihtoehtojen arviointi
 5. päätös parhaasta ratkaisusta + tiimin yhteinen sitoutuminen siihen
 6. toteutus + vaikutusten arviointi

- huipputiimi tunnistaa tiimin kannalta vahingollisen käyttäytymisen ja välttää niitä esim

* tietojen ja osaamisen evääminen muilta tiimiläisiltä

* ongelmassa vellominen, ilman ratkaisupyrkimystä

* ongelman välttely, vähättely (itsestään poistumisen ongelma)

* ratkaisun keksiminen liian nopeasti (ilman ongelman riittävää pohdintaa)

* ristiriitojen ottaminen henkilökohtaisesti ja marttyyriksi heittäytyminen

* syyllisten etsintä ja asettuminen puolustuskannalle (avoin keskustelu ja ongelman ratkaisu estyy)

* passiivisuus päätöksentekovaiheessa ja jälkiviisastelu

- asiat riitelevät, eivät ihmiset

- avoimuus, ratkaisukeskeisyys

- tehokkaan kokouksen pelisäännöt:

 1. kokoukset alkavat ja päättyvät ajallaan (ei myöhästelyä, selittämistä)
 2. osallistujien aktiivisuus, rakentava toiminta
 3. kokouksen tärkeä ja selkeästi ilmaistu tavoite
 4. täsmällinen esityslista (kaikille hyvissä ajoin)
 5. osallistujat valmistautuneita
 6. aiheeseen keskittyminen (ei haittaa omaa, muiden keskittymistä muilla toimilla)
 7. kokousten tulosten kiteyttäminen, arvioiminen ja kirjaaminen muistioksi
 8. kokousten laadun arviointi säännöllisesti

- huipputiimi arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa

* tiimin jäsenten keskinäistä arviointia kutsutaan vertaisarvioinniksi

* huipputiimi kykenee antamaan toisilleen avointa, kannustavaa mutta myös haastavaa palautetta (mikäli tähän ei ole totuttu, kannattaa aloittaa varsin yleisluonteisista asioista)

- tiimin jäsenen vertaisarviointi s. 39-40 ---) yhteenveto jokaiselle itsestään ---)

yhdessä läpikäynti (saadut arviot, ajatukset, päätelmät, lisäkysymykset)

 1. Tiimien kehittäminen

* tiimin kehitysvaiheet

 1. perustamisvaihe (tunteminen, roolit, päämäärät, tavoitteet jne; tiimisopimus)
 2. myrskyvaihe (näkemysten erilaisuus…opettelu….)
 3. oppimisvaihe
 4. suoritusvaihe
 5. huipputiimivaihe
 6. hajoamisvaihe

* aidossa tiimissä ei ole vapaamatkustajia

* tiimitoiminnan kehittymistä voidaan tehokkaasti nopeuttaa koulutuksella ja tiimivalmennuksella

* Tiimin kehittymisnopeus riippuu monista tekijöistä, kuten:

- tiimin jäsenten keskinäinen tuntemus

- tiimin jäsenten aikaisempi tiimikokemus

- tiimin toimintaympäristöltä saama tuki

- tiimille asetettujen tavoitteiden selkeys

- tiimivalmentajan osaaminen ja johtamisvoima

* koko henkilöstön yhteinen koulutus auttaa ymmärtämään tiimitoimintaa ha sen tavoitteita yhdenmukaisella tavalla

 1. Tiimin hyöty jäsenelle

* tiimityön pitää tuottaa jotain konkreettista hyötyä jokaiselle, jotta kunnollinen sitoutuminen tapahtuu

* tiimin voima perustuu erikoistumiseen: jokaisen ei tarvitse osata itse kaikkea, vaan voi luottaa muiden osaamiseen

* yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat organisaatioiden suurin kehitysmahdollisuus ----) tehokkuus, työolojen paraneminen

* tiimin yhteinen näkemys on painoarvoltaan suurempi kuin yksittäisen henkilön = vaikutusvaltaa ---) selkeäsanaiset, perustellut esitykset

* muutoksen etenemisen vaiheet s. 60

* huipputiimi haastaa jatkuvasti jäseniään kehittymään = tiimiin kehittyy muutoskykyinen kulttuuri, jossa muutos nähdään luonnollisena osana tiimin elinkaarta, eikä toimintaa uhkaavana mörököllinä

* tiimi toimii tehokkaasti jäsentensä peilinä: omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen ---) ryhmäoppiminen voi olla jopa 50 % tehokkaampaa kuin yksin oppiminen

* vastuun jakaminen osaamisen ylläpitämisestä esim kirjallisuus, koulutus

* hyvä tiimi tuottaa työhyvinvointia: tuki, kannustus, energia, motivointi…. Onnistumisten ja epäonnistumisten jakaminen yhdessä

* sisäiset motivaatiotekijät, jotka palkitsevat työssä:

- mahdollisuus kokea työnsä tärkeäksi

- työn mielenkiintoisuus ja antoisuus

- mahdollisuus pärjätä työssä ja kokea arvostusta

- mahdollisuus jatkuvaan kehittymiseen

- mahdollisuus haastaa itseään ja kokea onnistumisen elämyksiä

- mahdollisuus kuulua hyvään tiimiin

- kokemus oman työn hallinnasta

---) aito tiimitoiminta tukee parhaimmillaan juuri em asioita

 1. Hyvä tiimin jäsen

* antaa tiimille täyden työpanoksen

* tiimisopimus: päämäärät, tavoitteet, toimintaperiaatteet, yhteiset pelisäännöt, vastuualueet, erityistehtävät, valtuudet toimia tiimin nimissä, toiminnan kehittämisen periaatteet

* ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

* ”Ajattele naapurisi saavutuksia kuin omiasi, ja hänen tappioitaan kuin omia tappioitasi.”

* tiimityössä onnistumiseen tarvittavia taitoja ovat esim.

- vuorovaikutustaidot

- taito motivoitua ryhmätyöhön

- taito työskennellä ryhmässä

- kokousosaaminen

- itsensä johtamisen taidot

* hyvän tiimi jäsenen tunnistaa siitä, että hän:

- on rehellinen ja avoin (selkeys, kertoo hyvät ja huonot uutiset)

- on luotettava ja hoitaa tehtävänsä laadukkaasti (ajallaan, oma rooli, tiimin etu, vastuu)

- on reilu (tasapuolisuus, avun tarjoaminen ja pyytäminen)

- täydentää muiden tiimin jäsenten osaamista (tarjoaa omaansa, tunnustaa heikkoutensa)

- omaa hyvät vuorovaikutustaidot (kommunikointi kaikkien kanssa, suora puhe, oman kuuntelun ja omien ajatusten viestimisen kehittäminen)

- on aktiivinen tiedon hankkija (ei odota, että hänelle kerrotaan…)

- viljelee positiivista ”onnistuu” – asennetta (myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luominen, harkitsee millaisen vaikutuksen haluaa tuoda tiimiinsä)

- vaikuttaa muihin tiimin jäseniin esimerkin voimalla (valittamisen sijasta vaikuttaa asioihin omalla esimerkillä)

- asettaa tiimin etusijalle (ahkeruus, oman osaamisen kehittäminen, tiimin yhteinen menestys)

- sitoutuu tiimin toimintaan ja kehittämiseen (aktiiviset ehdotukset, tuki jne)

- pitää muita tiimin jäseniä vastuunalaisina tiimin menestyksestä (kun itse antaa, on oikeus odottaa; vaikeatkin asiat puheeksi rakentavassa hengessä)

- on nöyrä, mutta ei nöyristele (ponnistelee oppiakseen, kehittyäkseen, osaa ottaa vastaan kritiikkiä, uskaltaa puolustaa tiimin etuja tarvittaessa)

- on kärsivällinen ja kestää vastoinkäymisiä (ponnistelu vaikeuksienkin keskellä: joka päivä ei paista aurinko, mutta kyllä se vielä pilkistääkin)

- osaa ratkaista ristiriitoja rakentavasti (ristiriidat väistämättömiä kanssakäymisessä; erilaiset mielipiteet on tiimityön rikkaus, mutta ei saa jäädä haittaamaan tiimin toimintaa, vaan ne pitää osata ratkaista rakentavasti kaikkien mielipiteitä kunnioittaen)

- ei syytä muita omista vaikeuksistaan (muita tiimin jäseniä ei voi pettää, he tietävät kyllä kuka hoitaa hommansa)

- tukee muiden tiimin jäsenten ajatuksia ja ideoita (avoin suhtautuminen)

- jakaa omaa osaamistaan ja omia verkostojaan avoimesti (muiden onnistumiseen auttaminen)

- hallitsee suunnitelmallisen toimintatavan ja osaa käyttää työkalujaan tehokkaasti (työn laadukkuus, sovitut aikataulut)

TYÖILMAPIIRIN PILAAMINEN KIELLETTY

Asiat eivät parane valittamalla!

* tiimitoiminnan on oltava kurinalaista = pelisäännöt (työajasta kuluu liikaa ”sähläämiseen” = aikataulut pettää, huono koordinointi, virheiden korjaaminen jne)

* esimerkki pelisäännöistä s. 78

 1. Erilaisuuden voima

* ”olemme erilaisia ja siksi vahvempia!”

* tunnollinen puurtaja, uutta etsivä ideoija, koordinoiva tiimivalmentaja…..

* temperamentti = tapamme reagoida ulkoiseen maailmaan, toisten tunteisiin, vuorovaikutukseen sekä omiin sisäisiin mielenliikkeisiin ---) kasvatus vaikuttaa siihen, millaiseksi käyttäytymisemme muovautuu

* kiihkeän temperamentin omaava tarvitsee harjoittelua tunteiden säätelyssä ja kontrollissa. Varautunut ihminen tarvitsee tukea tunteiden ilmaisussa. Kaikkea voi oppia….vielä aikuisenakin.

* introvertit (hiljaiset pohdiskelijat, sisäinen maailmaa ohjailee, itsekriittisyys, huolellinen pohdinta ennen ääneen lausumista, jatkuvat ihmiskontaktit rasittavat, akkujen latailu omassa rauhassa)

* ekstrovertit (ulospäin suuntautuneisuus, energia vuorovaikutuksesta muiden kanssa, halu olla mukana toiminnan keskipisteessä, itsearviointi muiden antaman palautteen pohjalta, riippuvaisuus muiden ihmisten hyväksynnästä)

* tapa havainnoida ympäristöään:

- aistipainotteiset ihmiset: aisteilla havaittu on heille totta, käytännön toiminta ja konkretia keskeistä

- intuitiiviset ihmiset: havainnointi perustuu sisäiseen maailmaan + lisäksi oma tulkinta; energiapuuskat, luovuus, kiinnostus enemmän tulevaisuuteen kuin nykyisyyteen

* ihmiset voivat perustaa päätöksensä analyyttiseen tai loogiseen ajatteluun tai tunteisiin

- analyyttiset ihmiset: ajattelua ohjaa loogisuus ja systemaattisuus; mielipide perustuu argumentteihin eikä omiin ja muiden tunteisiin; ulkoisesta olemuksesta huokuu joskus viileys; tehtävä ja faktat ovat tärkeämpiä kuin muiden ajatukset, jolloin he voivat joskus tahattomasti loukata muita

- tunnevaltaiset ihmiset: päätökset omien ja muiden tunteiden perusteella; päätösten reiluus ja kaikkien huomioon ottaminen, välttävät konflikteja, jolloin ristiriidat voivat jäädä käsittelemättä

* ulkopuoliseen maailmaan voi suhtautua järjestelemällisesti, päätöksiä tehden tai antaa asioiden edetä omaan tahtiinsa

- vaikuttajat (päättäväisyys, toiminnallisuus, usein ekstroverttejä, tehokkuus, suunnitelman mukaan)

- tarkkailijat (sivusta seuraaminen, usein introvertti, hyödylliset ajatukset jää sanomatta)

* mitä paremmin opimme hyväksymään ja hyödyntämään erilaisuutta, sitä vahvemmaksi tiimimme kehittyy

* 9 tiimiroolia (tiimirooli = tapa, miten ihminen toimii tiimissä ja vaikuttaa sen toimintaan, Belbin)

 1. Ideoija (luova, uudistushenkinen, unohtaa käytännön rajoitteet)
 2. Vauhdittaja (dynaaminen, tehokas, muut ei tee töitään?)
 3. Verkostoituja (tuntosarvina ulospäin, kontaktit, liikaa tiimin ulkop)
 4. Viimeistelijä (laatu, aikataulut, täydellisyyden tavoittelija?)
 5. Toteuttaja (työmyyrä, tekee kun kerran on tehtävä, vastustaa muutoksia?)
 6. Tiimivalmentaja (kaikkien kyvyt käyttöön, tavoitteet, osallistuminen rutiinitöihin?)
 7. Sovittelija (hlösuhteiden toimivuudesta huolehtija, ei osaa tehdä päätöksiä ja välttää liikaa konflikteja?)
 8. Asiantuntija (selkeä, asiallinen, faktat, ammatillisuus, pilkun…)
 9. Arvioija (viileä ”objektiivisuus, vaihtoehdot, ylikriittisyys?)

* tiimiroolien tiedostamisen hyöty tiimille kuviot s 92-93

 1. Ristiriidat ja niiden ratkaiseminen

* jäsenten on opittava siirtämään henkilökohtaiset ”kemiansa” sivuun, jotta tiimitoiminta yhteisten tavoitteiden eteen on mahdollista

* passiivis-agressiivisen hlön käyttäytymiseen on puututtava välittömästi (sanoo olevansa samaa mieltä mutta ei toimi sovitusti, on sarkastinen ja väheksyy muita, ilmehtii ja huokailee muiden puheenvuorojen aikana, jälkiviisastelee Mitä minä sanoin…”, juoruilee selän takana, tulenpalavat sähköpostit muille kuin ao:lle, valtapeli, tiedon evääminen)

* yhteistyön onnistuminen on kiinni myös itsestäsi, joten tarkkaile seuraavaa:

- puhutko paljon ja kuuntelet harvoin ?

- onko sinulla tarvetta aina sanoa viimeinen sana?

- onko sinun vaikea pitää kiinni lupauksistasi?

- onko sinulla taipumusta kritisoida kaikkea, mitä et ole itse keskinyt?

- kilpailetko muiden tiimiläisten kanssa vallasta ja huomiosta?

- onko sinulla taipumusta aliarvioida muita tiimiläisiä? onko joku jäsen usein hampaissasi?

- onko sinulla taipumusta muodostaa klikkejä joidenkin kanssa?

* rakentavan käyttäytymisen pelisäännöt voi sopia tiimin kesken s.99-101

 1. oikeus huomauttaa huonosta käyttäytymisestä
 2. tunteiden rauhoittuminen ennen asian käsittelyä
 3. loukkaavaan käytökseen pitää puuttua
 4. negatiivisen energian levittäjän toimintaan on puututtava: ”pahan ilman lintu”
 5. vapaamatkustajia ei sallita = puuttuminen nopeasti
 6. juoruiluun puututaan heti

* rakentava itsensä puolustaminen on assertatiivisuutta = kyky ilmaista itseään jämäkästi, myönteisesti ja vakuuttavasti;

assertatiivinen puhe on:

- suoraa, mutta ei hyökkäävää (selkeys, asiallisuus, huomaavaisuus, käsittely ao hlöiden kanssa)

- kuuntelevaa (muiden näkökulmien ymmärtäminen)

- selkeää ja kiteytettyä (ei jätä kuulijaa epätietoiseksi)

- aloitteellista ja vastuuta ottavaa (valmis myös itse tarttumaan)

suora assertatiivinen puhe ei ole vihjailua, yleisellä tasolla valittamista

* hyvän tiimin tärkeä ominaisuus on tiimissä annettavan palautteen runsas määrä, avoimuus ja rehellisyys

* avoin palaute on tiimin kehittymisen elinehto

* hyvä palaute on arvokasta ja saajan näkökulmasta:

- luontevaa ja rehellistä

- ystävällistä ja kannustavaa

- perusteltua ja yksityiskohtaista

- innostavaa ja motivoivaa

- tuo esiin vahvuuksia ja onnistumisia

- tuo esiin ei-toivotut asiat rakentavasti

- kuuntelevaa

- johtaa konkreettisten toimenpiteiden pohdintaan

* voit itse vaikuttaa tiimin palautteen antamisen lisääntymiseen:

 1. Anna itse enemmän palautetta.
 2. Pyydä palautetta suoraan ja systemaattisesti eri tilanteissa.
 3. Ota saatu palaute aidosti vastaan.

* oman suorituksen systemaattinen arvioiminen on hyödyllistä, mutta ongelmana on myös se, ettemme oikein näe sitä, miten muut ihmiset kokevat meidät ja miten vaikutamme heihin

* tutkimusten mukaan oikea suhde positiivisen ja korjaavan palautteen välillä on 3:1

 1. Tiimin jäsenen oikeudet

* oikeus työn merkityksen kokemiseen – oikeus kokea tekemänsä työ arvokkaaksi

* oikeus vaikuttaa omaan työhönsä – hallinnan tunne, järjestelyt, sisältö

* oikeus ammatilliseen kehittymiseen – osaamisen jakaminen tiimissä, työyhteisössä

* oikeus hyvään johtamiseen – tiimijohtaja, esimies ---) johtamiselta edellytetään sen varmistamista, että organisaation toimintaedellytykset ovat kunnossa = mm.

- selkeät päämäärät, tavoittee

- tehokas päätöksenteko ja niiden perustelut

- avoimuus, mahdollisuus keskusteluun

- mahdollisuus vaikuttaa päätöksen toteutustapoihin omassa työssä

- järkevät tehtäväkokonaisuudet ja toimenkuvat

- selkeä työ- ja vastuunjako tiimissä

- työkuorman oikeudenmukainen jakaminen

- läsnäolo, seuranta ja riittävä palaute suoritutumisesta

- motivointi ja innostaminen

- tuki ja rohkaisu vaikeissa tilanteissa

- epävarmuuden ja pelkojen käsittely

- resurssien varmistaminen tiimin kokonaisedun mukaisesti

- resurssien oikeudenmukainen jakaminen

* oikeus hyvään työyhteisöön (tuki, energia, kannustus, inspirointi…)

- kenelläkään ei ole oikeutta heikentää toisten tyhyä eikä onnistumisen edellytyksiä

- jokainen omalta osaltaan vastuussa työilmapiiristä

- kaikilla oltava uskallusta puuttua

* oikeus työhyvinvointiin (syntyy TYÖSTÄ = miten työtehtävä ja työntekijä kohtaavat ja sopivat toisilleen)

- tiimityö tarjoaa mahdollisuuksia räätälöintiin

- sopivasti haastavaa ja kuormittavaa

- työkuorman reiluus ja tasapuolisuus

 1. Johda itseäsi ja saavuta tavoitteesi

* fiksummin, uusia taitoja oppine, tehottomaksi käyneiden työtapojen muuttaminen uusiksi

* tiimityössä on pohjimmiltaan kyse itsensä johtamisen taidoista, joissa tarvitaan:

- kykyä asettaa itselleen selkeitä päämääriä

- kykyä tunnistaa ja muokata omia asenteita, tunteita

- kykyä hankkia ja ottaa vastaan palautetta ja oppia siitä

- kykyä ajatella itsenäisesti, mutta kuunnella silti muita

- sitkeyttä toimia oman mukavuusalueen ulkopuolella

- tahtoa tehdä myös vähemmän innostavia rutiinitehtäviä, vaikka sisäinen ääni sanoisi muuta

- malttia odottaa tulosten syntymistä

* milloin olet viimeksi pohtinut, missä olet ja mihin olet menossa?

* kaiken takana on tehtyjä valintoja; itsensä johtamisessa on pohjimmiltaan kyse valintojen tekemisestä = kun päätät tehdä jotain, tarkoittaa se, ette hedi, jaksa, viitsi tehdä jotain muuta….

* VOIT ITSE VAIKUTTAA SIIHEN, MITEN SUHTAUDUT TYÖHÖSI…. arvokkaana pitäminen, parhaani tekeminen….paskaduuni…

* ”Taidot oppii kyllä, jos asenne on kohdallaan”, ajattelee moni työnantaja

* mielessämme päivittäin liikkuvista kymmenistä tuhansista ajatuksista jopa 97 % on samoja kuin eilenkin…….rutiinit, toimintatavat

* liian paljon mielenkiinnon kohteita, vaihtoehtoja…..harhailu niiden välillä… sitoutuminen liian lyhyttä….

* oman mukavuus alueen rajojen ylittäminen


* vaikuta siihen mihin voit

* selkeytä päämääriä

* mieti erilaisia tekniikoita itsesi johtamiseen

* kehitä tiimityötaitojasi

* Kiireen kesyttäminen:

 1. Toimintaympäristön aiheuttama kiire

- työtä enemmän kuin tekemiseen tarvittavat resurssit (kausiluonteisuus, osaavien hlöiden huono saatavuus, heikot työjärjestelyt, puutteellinen vuorovaikutus jne)

 1. Tekijästä itsestä johtuva kiire

- heikko itsensä johtamisen taito

- puutteellinen osaaminen

 1. Kiire tunnetilana

- tunne tehtävistä sekamelskana (aikataulutus, vaativuus?)

- tiimi voi päättää kiireettömämmästä toimintatavasta = tarpeettoman kiireen vastustaminen yhdessä

- tehokkaampien työtapojen kehittäminen

- 5T-kiireenhallintamalli s. 126-127

- yhteenveto toimivista kiireenhallinnan keinoista s. 128-129

Ihminen saavuttaa enemmän tekemällä yhteistyötä, kuin kilpailemalla muita vastaan.

- Allan Fromme

Oikeudenmukaisuus ei voi koskea vain yhtä osapuolta. Toteutuakseen sen on koskettava kaikkia.

- Eleanor Roosevelt

Kukaan meistä ei ole niin fiksu, kuin me kaikki yhdessä.

- Ken Blanchard

Parasta tiimityössä on se, että sinulla on aina ihmisiä tukenasi.

- Margaret Cart

Tiimityö puolittaa tehtävänhaasteet, mutta kaksinkertaistaa menestyksen.

- Tuntematon

Tiimityössä piilee salaisuus, joka saa tavalliset ihmiset saavuttamaan epätavallisia tuloksia.

- Ifeanyi Enouch Onuoha

Kun tiimin jäsenet haastavat sinua kehittymään, he tekevät sen siksi, että ovat sitoutuneet tiimiinne.

- Patrick Lencion

Olen vain pieni ihminen, mutta silti olen ihminen. En pysty tekemään kaikkea, mutta voin tehdä jotakin. Aion tehdä sen mihin kykenen.

- Edwart Everett Hale

Jos kaksi henkilöä on aina samaa mieltä, toinen heistä on tarpeeton. Jos kaksi ihmistä on aina eri mieltä, molemmat ovat tarpeettomia.

- Darryl F. Zanuck

Tiimityö alkaa luottamuksen rakentamisella. Paras tapa rakentaa luottamusta on ottaa riski ja laskea omaa suojamuuriaan.

- Patrick Lencioni

On vaikea päihittää ihmistä, joka ei koskaan anna periksi.

- Babe Ruth

Yksin voimme tehdä niin vähän, mutta yhdessä niin paljon.

- Helen Keller

Talo ilman kirjoja on kuin huone ilman ikkunoita!

- Horace Mann

Liitteet:

Kiireenhallintamalli
Muutosprosessi
Tiimin jäsenen vertaisarviointi
Tiimiroolit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä