1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Koulutuksen arviointi

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. (Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (32/2003) Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetussuunnitelman päivittäminen

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Ulvilan kaupungin opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Opetussuunnitelmaa arvioitaessa arvioidaan opetussuunnitelmassa päätettyjen tavoitteiden, sisältöjen ja toimintatapojen toteutumista. Opetussuunnitelman toteutumista arvioitaessa arvioidaan oppilaan osaamista suhteessa opetukselle asetettuihin tavoitteisiin. Aina kun arvioidaan opetusta, oppimista tai muuta koulun toimintaa, arvioidaan samalla myös opetussuunnitelman toteutumista. Arvioinnin tarkoitus on kehittää opetusta ja koulun toimintaa kokonaisvaltaisen kasvamisen ja osaamisen tavoitteiden mukaisesti.

Opetussuunnitelman arvioinnissa hyödynnettävää tietoa saadaan useasta lähteestä. Arviointi voi olla kunnan, koulun, opettajan ja oppilaan itsearviointia tai ulkopuolisten toteuttamaa arviointia. Opetussuunnitelman toteutumisen arvioinnissa voidaan myös hyödyntää muuta saatavilla arviointitietoa (mm. kouluterveyskyselyjen tulokset, erilaiset tunnusluvut ja selvitykset/tutkimukset sekä kehityskeskustelut). Arviointitietoa saadaan myös huoltajilta ja oppilailta.

Opetussuunnitelma on keskeisin perusopetuksen kehittämistä suuntaava asiakirja, jonka mukaisesti laaditaan myös muut toimintaa ohjaavat asiakirjat. Esimerkiksi valtuuston asettamat strategiset tavoitteet ja siitä johdetut vuosittaiset tavoitteet tukevat opetussuunnitelman toteutumista ja kehittämistä. Koulun itsearviointi perustuu vuosittaiseen koulutyön tavoitteenasetteluun, joka pohjautuu koulun opetussuunnitelmaan ja opetus- ja kasvatuslautakunnan asettamiin tavoitteisiin sekä muihin ajankohtaisiin koulutuksen kehittämiseksi asetettuihin tavoitteisiin.


Koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä avainsidosryhmien osallistuminen yhteistyössä opetussuunnitelman laadintaan vaikuttaa myönteisesti koulutyön laatuun.
Opetussuunnitelma on pedagogisen johtamisen keskeisin työkalu ja opettajien työtavoitteiden perusta.

Koulun lukuvuosisuunnitelma, itsearviointi ja kehittäminen tapahtuu opetussuunnitelman pohjalta. Se antaa myös kaikki tarpeelliset perustiedot koulun toiminnasta mm. koteihin ja yhteistyökumppaneille.

Opetussuunnitelman toimivuus ja sen toteutuminen ovat jatkuvan arvioinnin kohde. Huoltajat voivat osallistua soveltuvin osin opetussuunnitelman laadintaan, arviointiin ja kehittämiseen. Tähän tarkoitettuja foorumeita ovat esim. vanhempainillat, vanhempainvartit ja erilaiset kyselyt.
Oppilaat voivat ikäkaudelleen sopivalla tasolla osallistua opetussuunnitelmasta käytävään keskusteluun koulun eri työryhmissä, oppilaskuntatyössä ja esim. vartavasten järjestetyillä kyselytunneilla.

Opetussuunnitelman toimivuutta ja toteutumista arvioidaan vuosittain. Opetussuunnitelmaa uudistetaan tarvittaessa arvioinnin pohjalta sekä opetuksen järjestäjän ja koulun tarpeista käsin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä