Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Vår verksamhet

Svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning ordnas av svenska serviceområdet för fostran och undervisning inom bildningssektorn vid Åbo stad.

Verksamheten för barn under skolåldern leds av servicechef Hanna Karlsson.

Verksamheten är organiserad under fyra enheter och varje enhet leds av en administrativ enhetschef. 

Braheskolan dagvårdsenhet, t.f. enhetschef Siri Nyberg
Cygnaeus daghem och förskola, enhetschef Martina Laine
Skolgatans daghem, enhetschef och familjedagvårdsledare Nina Borgström
Sirkkala daghem och förskola, Annette Hagelberg

Familjedagvård finns på svenska i området Martti. Vi erbjuder dessutom skiftesverksamhet sju dagar i veckan från 5:20 till 22:00 vid Sirkkala daghem och förskola.

Svenskspåkiga barn erbjuds stöd för växande och lärande enligt trestegstödsmodellen (AIS) på alla enheter men på Skolgatans daghem och i Cygnaeus förskola erbjuder vi möjlighet till stöd i en förminskad undervisningsgrupp med egen speciallärare. Speciallärare Kerstin Björklund-Valkeejärvi konsulterar samtliga enheter regelbundet. Förskoleundervisningen har dessutom även gemensam speciallärare med den grundläggande undervisningen, Ann-Sofie Selin som regelbundet konsulterar samtliga förskolegrupper.