LÄHTEET

lähteet

II OSA: ESIOPETUS

Baganz, D. Ym 2007. Päiväkodista koulutielle. Johdatus steinerpedagogiikkaan. Tampere:

Sinilintu.

Dahlström, M. 1999. Muodosta minuuteen. Helsinki: Edita.

Dahlström. M. & Teräsvirta, M. 2014. Kasvatus on taidetta. Osuuskunta Ciris.

Frödén, S. 2012. I föränderliga och slutna rosa rum. En etnografisk studie av kön, ålder och

andlighet i en svensk waldorfförskola. Örebro Studies in Education 35. Örebro universitet.

Hahn, H. 1981. Leikin vakavuudesta. Tampere: Antroposofinen työkeskus.

Helenius, A. & Lummelahti, L. 2013. Leikin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kalliala, M. 2011. Leikkivä kuusivuotias. Teoksessa T. Jantunen ja R. Lautela (toim.)

Lapsilähtöinen esiopetus. Helsinki: Tammi.

Kranich E.-M. 2005. Kehitys varhaislapsuudessa. Sen merkitys myöhemmälle elämälle.

Steinerkasvatus 4/2005, 7-14.

Kurppa, R. 2009. Koulukypsyys ja sen arvioiminen lääkärin näkökulmasta. Teoksessa T.

Jantunen ja R. Lautela (toim.) Kuningasvuosi. Leikin kulta-aika. Helsinki: Tammi.

Lautela, R. 2011. Steinerpäiväkoti ja varhaiskasvatus. Teoksessa J. Paalasmaa (toim.)

Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Paalasmaa J. 2011. Steinerpedagogiikan tausta-ajatukset. Teoksessa J. Paalasmaa (toim.)

Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Rawson, M. & Richter, T. (toim.) 2006. Steinerkoulun kansainvälinen opetussuunnitelma.

Vantaa: Steinerpedagogiikan seura.

Steiner, R. 1983. Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta. Suom. K. Sorma. Helsinki:

Suomen antroposofinen liitto.

Steiner, R. 1991. Die pädagogische Praxis. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.

van Gelder, T. 2006. Maailma löydettävänä. 12 aistia ja havainnoiminen. Fenomenologia.

Helsinki: Snellman-korkeakoulu.

www.edu.fi - Liikunta


I OSA: YLEINEN OSA JA III OSA: PERUSOPETUS

Ahlman, E. 1982. Ihmisen probleemi. Jyväskylä: Gummerus.

Ahmavaara, U. 2011. Arvioinnin vaikutus ihmiseksi tulemisessa – ajatuksia oppilaan

arvostelusta. Teoksessa T. Jantunen & E. Ojanen (toim.) Arvot kasvatuksessa. Helsinki: Tammi.

Atjonen, P. 2011. Arviointi kasvatuksessa. Teoksessa T. Jantunen & E. Ojanen (toim.) Arvot

kasvatuksessa. Helsinki: Tammi.

Atjonen, P. 2013. Näytön paikka? Arviointi omannäköisen oppimisen edistämisessä. Luento

opetussuunnitelmaseminaarissa Opetushallituksessa 30.10.2013.

Aula, M.K. 2007. Leikki suojaa lapsen mielenterveyttä. Maria Kaisa Aulan haastattelu.

Steinerkasvatus 3/2007, 24–25.

Bergström, M. 2009. Pieni lapsi ja nykykoulu. Teoksessa T. Jantunen & R. Lautela (toim.)

Kuningasvuosi. Leikin kulta-aika. Helsinki: Tammi.

Cantell, H. 2010. Ratkaiseva vuorovaikutus. Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten

maailmassa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Chomsky, N. 2006. Language and Mind. Third Edition. Cambridge: University Press.

Dahlstöm, M. & Teräsvirta, M. 2014. Kasvatus on taidetta. Helsinki: Osuuskunta Ciris.

Dewey, J. 1957. Koulu ja yhteiskunta. Suom. K. Kajava. Helsinki: Otava.

Dewey, J. 1998. Experience and education. The 60th anniversary edition. West Lafayette,

IN: Kappa Delta Pi.

Dufva, H. 1993. Tiedätkö? Tajuatko? Oivallatko? Matkoja kielen ja kulttuurin sisään. The

Competent Intercultural Communicator. Teoksessa L. Löfman, L. Kurki-Suonio, Pellinen, S. & J. Lehtonen (toim.).AFinLA Yearbook 1993. Publications de l’association finlandaise se linguistique appliquée 51, 11 – 27.

Dunderfelt, T. 2006. Voimavarana itsetuntemus. Helsinki: Kirjapaja Oy.

EPC ohjeisto. 2013. European Portfolio Certificate. European Council for Steiner Waldorf

Education.

Freinet, C. 1987. Ihmisten koulu. Käytännön opas kansan koulun työvälineiden,

opetusmenetelmien ja kasvatuksen järjestämiseen. Suom. L. Oksanen. Helsinki: Elämänkoulu.

Gergen, K. J. 2009. Relational Being. Beyond Self and Community. Oxford: University

Press.

Hannula, A. 2011. Paulo Freire: yhteiskunnallista pedagogiikkaa. Teoksessa J. Paalasmaa

(toim.) Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Juva: PS-Kustannus, 251–263.

Heidegger, M. 1971/2001. Poetry, Language, Thought. New York: Perennial Classics.

Heikkinen, V. 2007. Kielen voima. Helsinki: Gaudeamus.

Helenius, A. & Lummelahti, L. 2013. Leikin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

von Heydebrand, C. (1966) The curriculum of the First Waldorf School: Forest Row: Steiner

Schools Fellowship Publications

Jantunen, T. & Haapaniemi, R. 2013. Iloa kouluun. Avaimia kouluviihtyvyyteen. Jyväskylä:

PS-kustannus.

Juuso, H. 2009. Ajatteleva koulu – Matthew Lipman ja P4C. Teoksessa T. Tomperi & H.

Juuso (toim.) Sokrates koulussa – Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Tampere: niin&näin, 97–118.

Järvenoja, H. & Järvelä, S. 2013. Regulating emotions together for motivated collaboration.

Teoksessa M. Baker, J. Andriessen & S. Järvelä (toim.) Affective learning together. Social and emotional dimensions of collaborative learning. London: Routledge Taylor & Francis Group, 162–181.

Kauppila, R. A. 2007. Ihmisen tapa oppia. Johdatus sosiokonstruktiiviseen

oppimiskäsitykseen. Opetus 2000. Juva: PS-Kustannus.

Kannisto, H. 1984. Filosofisen antropologian mahdollisuudesta. Suomen Filosofisen

Yhdistyksen vuosikirja. Ajatus 41.

Kazepides, T. 2010. Education as Dialogue. Its Prerequisites and Its Enemies. Montreal:

McGill-Queen’s University Press.

Keltikangas-Järvinen, L. 2014. Maailman paras koulu? Porvoo: WSOY.

Krohn, S. 1996. Etsin ihmistä. Helsinki: WSOY.

Kyrönlampi-Kylmänen, T. 2010. Lapsen hyvä arki. Helsinki: Kirjapaja.

Lipman, M. 2007. Thinking in Education. Cambridge: University Press.

Lukkarila, S. 2014. Olympialaiset, viidensien luokkien yhteinen haaste. Julkaisussa Ihmisen

kokoinen koulu. Vantaan seudun steinerkoulun juhlalehti 1/2014.

Luomi, A., Paananen, J., Viberg, K. & Virta, L. 2011. Keke koulussa. Kestävän kehityksen

opas. Helsinki: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Luotonen, M. ym. 2014. Leirikoulu purjelaivalla. Julkaisussa Ihmisen kokoinen koulu.

Vantaan seudun steinerkoulun juhlalehti 1/2014.

Mansikka, J. E. 2007. Om Naturens förvandlingar. Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf

Steiners tidiga tänkande. Idehistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken.

Pedagogiska institutionen forskningrapport 211. Helsinki: Helsingfors universitet.

Mansikka, J-E. 2012. Steinerpedagogiikan ihmiskäsitys saksalaisen idealismin valossa.

[esitelmä] Steinerpedagogiikan ihmiskäsitys -seminaari 6.9.2012. Helsinki.

Mantila, H. 2002. Suunvuoro. Virittäjä 4/2002. Kotikielen seuran aikakauslehti, 489.

Marton, F. & Booth, S. 1997. Learning and Awareness. Mahwah, New Jersey: Lawrence

Erlbaum Associates, Publishers.

Mathisen, A. 2012. Mysteeri ja ongelma eli taito tehdä hyviä kysymyksiä. Steinerkasvatus 1.

Montessori, M. 1940. Lapsen salaisuus. Suom. J. A. Hollo. Porvoo: WSOY.

Montessori, M. 1989. What you should know about your child. Based on lectures delivered

by Maria Montessori. Oxford: Clio Press.

Mäenpää, P. 2012. Numerot haittaavat oppimista. Helsingin Sanomat 29.5.2012.

Mäntymäki, M. 2012. Lapset ja nuoret sosiaalisessa mediassa. Teoksessa H.

Niemi & R. Sarras (toim.) Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa.

Jyväskylä: PS-kustannus.

Niemi, H. 2012. Opettajan vastuun rajat ja rajattomuus sosiaalisen median keskellä.

Teoksessa H. Niemi & R. Sarras (toim.) Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka

sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Niemi, H. & Sarras, R. (toim.) 2012. Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen

median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Niiniluoto, I. 2011. Ihmiskuvan ulottuvuudet. Tiedepolitiikka 4/2011.

Nikkola, T., Rautiainen, M., Moilanen, P., Räihä, P. & Löppönen, P. 2013. Kielen prosessit

oppiaineintegraation perustana. Teoksessa T. Nikkola, M. Rautiainen & P. Räihä (toim.) Toinen tapa käydä koulua. Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa. Tampere: Vastapaino, 145–168.

Ollila, M. 2008. Lauman valta. Helsinki: Edita.

Paalasmaa, J. 2009. Omassa rytmissä. Steinerkoulun idea ja käytännön sovellukset.

Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Paalasmaa, J. (toim.) 2011a. Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja.

Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Paalasmaa, J. 2011b. Lapsilähtöisyys ja vapaus. Miten lapsilähtöisyys ja vapauskäsitteet

ymmärretään steiner-, montessori ja freinetpedagogiikassa? Tampere: Tampereen

yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö.

Paalasmaa 2014. Aktivoi oppilaasi. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Paalasmaa 2015. Mikä on luokanopettajavaiheen oikea pituus? Steinerkasvatus 1/2015.

Peltonen, J. 2012. Romufysiikkaa. Steinerkasvatus 4.

Rauhala, L. 2009. Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus.

Rauste-von Wright, M. von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki:

WSOY.

Rawson, M. & Richter, T. (eds.) 2003. The Educational Tasks and Content of the Steiner

Waldorf Curriculum. Sussex: Steiner Schools Fellowship Publications.

Rawson, M. & Richter, T. (toim.) (2004) Steinerkoulun kansainvälinen opetussuunnitelma.

Tampere: Steinerpedagogiikan seura ry.

Rawson, M. 2011. Työkaluja opetuksen laadun kehittäämiseen. Jyväskylä:

Steinerkasvatuksen liitto.

Rousseau, J. J. 1933. Emile eli kasvatuksesta. Suom. J. Hahl. Porvoo–Helsinki: WSOY.

Skinnari, S. 1988. Steinerpedagoginen ihmiskuva ja kasvatuskäytäntö luokilla 1–4. Osa I.

Kasvatus taiteena. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 50/1988. Oulu: Oulun

yliopisto.

Skinnari, S. 2004. Pedagoginen rakkaus. Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen

arvoituksen äärellä. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Skinnari, S. 2011. Kasvu ihmisyyteen ja pedagoginen rakkaus. Teoksessa J. Paalasmaa

(toim.) Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Juva: PS-Kustannus, 295–300.

Steiner, R. 1920. Die Kernpunkte der Sozialen Frage. Stuttgart: der Kommende Tag, A.G.,

Verlag.

Steiner, R. 1967. Totuus ja tiede. Suom. N. Kaila. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto.

Alkuteos Wahrheit und Wissenschaft ilmestyi 1892.

Steiner, R. 1975. Yhteiskunnallisen kysymyksen ydinkohtia. Suom. R. Wilenius. Oulu: Kaleva.

Steiner, R. 1976. From Symptom to Reality in Modern History. Rudolf Steiner Press.

Steiner, R. 1979. Vapauden filosofia. Erään modernin maailmankatsomuksen luonnos.

Suom. R. Wilenius. Jyväskylä: Gummerus. Alkuteos Die Philosophie der Freiheit

ilmestyi 1894.

Steiner, R. 1983. Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta. Suom. K. Sorma. Helsinki:

Suomen antroposofinen liitto.

Steiner, R. 1988a. Pedagogiikka ja taide. Suom. K. Virkkunen. Tampere: Tammes ry.

Steiner, R. 1988b. Yleispedagogiikkaa. Helsinki: Suomen antroposofinen liitto.

Steiner, R. 1989. Tasapainoinen kasvu ja kasvatus. Suom. R. Wilenius. Helsinki: Suomen

antroposofinen liitto.

Steiner, R. 1996. Opettamisen taito. Steiner-koulun opetusmenetelmiä. Suom. I. Järnefelt &

  1. Ingervo. Helsinki: Steinerpedagogiikan seura.

Steiner, R. 1996. Education for Adolescents. Eight Lectures given to the teachers of the

Stuttgart Waldorf School June 12–19, 1921. Foundations of Waldorf Education.

(Translated by Carl Hoffmann). Barrington, MA: Anthroposophic Press.

Steiner, R. 2004. Kasvatus- ja opetustaito ihmisolemuksen terveen kehittymisen perustana.

Suom. M. Tapaninen. Helsinki: Kirjokanta.

Steiner, R. 2009. Ihmistutkimus pedagogiikan perustana. Yleinen ihmisoppi.Suom. U.

Ahmavaara & R. Rieckmann. Tampere: Tammes ry.

Stenberg, K. 2011. Riittävän hyvä opettaja. Juva: PS-kustannus.

Stockmeyer, K. 1969. Rudolf Steiner's Curriculum for Waldorf Schools: Forest Row:

Steiner Schools Fellowship Publications.

Syrjäläinen, E. 1990. Oppilaiden ja opettajien roolikäyttäytyminen luokkahuoneyhteisössä.

Etnografinen tapaustutkimus peruskoulun ja steinerkoulun 4. vuosiluokalta. Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia n:o 78. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tomperi, T. 2009. Johdanto: Kasvatus, pedagoginen filosofia ja filosofianopetus. Teoksessa

  1. Tomperi & H. Juuso (toim.) Sokrates koulussa – Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Tampere: niin&näin, 9–27.

Tomperi, T. & Juuso, H. 2009. Ehdotuksia filosofianopetuksen tehostamiseksi toisen

asteen koulutuksessa. Teoksessa T. Tomperi & H. Juuso (toim.) Sokrates koulussa – Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Tampere: niin&näin, 80–94.

Uusikylä, K. 2012. Luovuus kuuluu kaikille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Wilenius, R. 2003. Mitä on ihminen? Filosofiaa ihmisestä ja inhimillisestä kasvusta. Toinen,

uudistettu painos. Helsinki: Dialogia.

Wilenius, R. 2015. Reijo Wilenius - Mietteitä näköalapaikalta. Haastattelu Maija Pietikäinen.

Steinerkasvatus 2.2015.
Liitteet

Liite 1. Tukiaineisto opetussuunnitelman koulukohtaistamista ja opetuksen suunnittelua varten

www.bit.ly/tukiaineisto

Tukiaineistosta löytyvät mm. seuraavat asiat (asiakirja täydentyy):

Ops-työn seminaariaineistoja ym.

Tuntijako

Toimintakulttuuri

Steinerkoulut ja mediakompetenssi

Työskentelyohjeita

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Oppilashuoltolukuun (luku 8) liittyvää asiaa:

Käsityön opsiin liittyvä luokkakohtainen tukimateriaali

Liite 2. Opetussuunnitelman koulukohtaistamisohje

http://bit.ly/koulukohtaistamisohje

Liite 3. Opetussuunnitelmarungon tuntijako

http://bit.ly/tuntijako

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä