Opetussuunnitelma

Vuorelan koulun opetussuunnitelma

Koulukohtaisella opetussuunnitelmalla täydennetään valtakunnallista ja kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Linkki kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan löytyy sivun oikeasta laidasta.

Koulukohtaiset arvot

LUOTTAMUS JA KUNNIOITUS

 • lähimmäisen kohtaaminen tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti
 • rehellisyys kaikessa toiminnassa

TURVALLISUUS

 • kaikin puolin turvallisesta oppimisympäristöstä huolehtiminen kuuluu kaikille

TOISEN TYÖN ARVOSTAMINEN

 • asiallisuus ja kannustavuus palautteen annossa
 • jokaisen työskentelyllä on merkitys kokonaisuudelle

VASTUULLISUUS

 • vastuun ja vapauden yhteyden ymmärtäminen myönteisessä ilmapiirissä
 • yksilöt yhdessä yhteisön hyväksi

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

 • kohtuullisuuden periaatteeseen oppiminen
 • kestävän kehitys ja luonnon kunnioittaminen

OMIEN KANSALLISTEN PERINTEIDEN JA JUURIEN KUNNIOITTAMINEN SEKÄ YLLÄPITÄMINEN

 • juhlaperinteiden toteuttaminen

 

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyö ja muu käytännön toteutus sekä monialaiset oppimiskokonaisuuden ja niiden arviointi.

Vuorelan koulussa pyritään huolehtimaan koko kouluyhteisön mielen ja kehon hyvinvoinnista. Vaalimme hyviä tapoja kaikessa kanssakäymisessä. Pyrimme luomaan turvallisen, lämpimän ja kiireettömän ilmapiirin.

HENKILÖKUNTA

Vuorelan koulun henkilökunta tekee monin tavoin yhteistyötä työskentelemällä tiimeissä. Alkuopetus, 3-4 –luokat, 5-6 –luokat ja erityisopetus muodostavat omat tiiminsä. Jokaisesta tiimistä on edustaja koulun suunnitteluryhmässä, johon heidän lisäkseen kuuluu rehtori ja apulaisrehtori. Erityisopetuksen pienryhmien henkilöstö tekee yhteistyötä sekä keskenään että muun henkilöstön kanssa. Ohjaajat kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan työtään. Vuorelan koulussa tehdään yhteistyötä myös esiopetuksen kanssa. Koulussamme pyritään kehittämään erilaisia yhteistyömuotoja. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan samanaikaisopetusta, palkkiopetusta, yhteisopettajuutta ja opettaja-ohjaaja – yhteistyötä.

OPPILAAT

Oman leimansa koulumme toimintakulttuuriin antavat koulussamme toimivat erityisopetuksen pienryhmät. Integraatio on olennainen osa arkipäivää. Erilaisuuden hyväksymistä ja toisen kunnioittamista harjoitellaan päivittäin. Oppilaita jaetaan joustavasti erilaisiin opetusryhmiin. Vuorelan koulussa on aktiivista oppilaskuntatoimintaa. Kummitoimintaa järjestetään koulun sisällä ja esiopetuksen kanssa. Välkkäritoimintaan osallistuu koko koulu.

VANHEMMAT

Kodin ja koulun pääasiallisena tiedotuskanavana käytetään Wilmaa. Koulun asioista tiedotetaan myös koulun kotisivuilla ja koulutiedotteissa. Opettaja voi tiedottaa luokan asioista luokan kotisivuilla Peda.netissä.

Koulussa on avoimet ovet. Huoltajat ovat tervetulleita osallistumaan lastensa koulunkäyntiin, kuten yhteisiin tilaisuuksiin, juhliin, toimintapäiviin, vanhempainvartteihin, arviointikeskusteluihin ja vanhempainiltoihin. Jokainen opettaja järjestää vähintään yhden vanhempainillan lukuvuoden aikana. Vanhempainillat voivat olla joko yksittäisen luokan tai koko luokkatason yhteisiä.

Luokissa toimii vanhempien puuharyhmiä, jotka järjestävät yhteistä toimintaa lapsille ja vanhemmille.

KOKO KYLÄ

Vuorelan koulun opetuksessa ja muussa toiminnassa hyödynnetään yhteydet mm. Vuorelan Kuntoon, Toivalan Urheilijoihin, Siilinjärven seurakuntaan ja nuorisotoimeen. Toiminta suuntautuu myös lähiympäristöömme, mm. Kunnonpaikka, Hanhimäki, Paasisalo ja Simpan maja. Vuorelan liikeyritykset tukevat koulun toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

 

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Vuorelan koulussa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt valitaan oppilaiden yksilöllisyys, ikäkausi ja tuen tarve huomioiden. Opetettava aihe ohjaa myös oppimisympäristön valintaa.

Koulussa toimiva kunnankirjasto mahdollistaa monipuolisen kirjastokulttuurin. Hyödynnämme kirjaston henkilökunnan ammattitaitoa sekä Vuorelan kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmaa.

Oman luokkahuoneen lisäksi oppimisessa hyödynnetään muita koulun tiloja, esimerkiksi käytäviä ja auloja. Pyrimme myös suuntautumaan entistä enemmän ympäröivään yhteisöön ja hyödynnämme Vuorelan rikasta luontoa.

 

TYÖTAVAT

Vuorelan koulussa käytetään monipuolisia työtapoja. Työtavat valitaan opittavan asian ja opetusryhmän mukaan. Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Eri tavoin työskenneltäessä kunkin oppilaan vahvuudet pääsevät esille.

Mahdollisia työtapoja:

 • toiminnallisuus
 • eriyttäminen
 • joustavat ryhmäjaot
 • palkkiopetus
 • opettaja-ohjaaja –yhteistyö
 • samanaikaisopetus
 • yhteisopettajuus
 • tutkiva oppiminen
 • laaja-alainen erityisopetus
 • pienryhmäopetus
 • opettajajohtoinen opetus
 • yhdessä oppiminen
 • ryhmätyöt
 • parityöskentely
 • kummitoiminta
 • projektit
 • paja- ja toimintapäivät
 • draama ja leikki
 • urakkatyöt
 • TVT ja sähköisten oppimateriaalien käyttö
 • retket ja leirikoulut
 • jatkuva arviointi
 • oppilaiden valinnanmahdollisuudet

 

Valinnaiset aineet

Vuorelan koulun 3.-4. –luokkien valinnaiset taito- ja taideaineet on sijoitettu kolmannella luokalla kuvataiteeseen ja neljännellä luokalla musiikkiin.

Viidesluokkalaiset valitsevat valinnaisainetarjonnasta 2 viikkotuntia, joista toinen on koko lukuvuoden kestävä pitkä valinta. Toinen tunti jaetaan kahteen osaan, siis yksi lyhyt valinta syyslukukaudelle ja toinen lyhyt valinta kevätlukukaudelle.

Kuudesluokkalaiset valitsevat yhden viikkotunnin, joka jaetaan kahteen osaa, siis yksi lyhyt valinta syyslukukaudelle ja toinen lyhyt valinta kevätlukukaudelle.

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet MOKO

 

 • vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa (normi)
 • Koulu päättää MOKO:n aiheen vuosittain
 • oppilaat osallistetaan suunnitteluun ikäkauden edellytysten mukaan
 • kesto parista päivästä viikkoon, MOKO:n ajaksi omat aikataulut
 • monenlaista suunnitelmallista työskentelyä erilaisissa ryhmissä ja eri ohjaajien vetäminä
 • tavoitteita ja oppisisältöjä monista oppiaineista ja laaja-alaisesta osaamisen alueilta
 • tuotoksena voi olla esim. posteri/juliste, diaesitys, video tai live-esitys, raportti…
 • MOKO:n arviointi: oppilaat, opettajat, ohjaajat, muut mukana olleet

 

Koululla on turvallisen oppimisympäristön huolehtimista varten suunnitelmat ja säännöt.

Näitä ovat turvallisuussuunnitelma, pelastautumissuunnitelma, kriisisuunnitelma, työturvallisuusohjeet sekä järjestyssäännöt. Näitä sääntöjä ja suunnitelmia arvioidaan lukuvuosittain.

Vuorelan koulun säännöt määritellään järjestyssäännöissä. Säännöt käydään luokissa läpi ainakin kaksi kertaa lukuvuoden aikana ja niiden laatimiseen, muuttamiseen ja arviointiin osallistuvat henkilöstön lisäksi oppilaat ja huoltajat. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on vastuu sääntöjen noudattamisesta ja oman tehtäväalueensa hoitamisesta.

 

Kuljetuksen valvonta ja vastuut

Rehtori vastaa koulukuljetuksista. Hän antaa ohjeet koulunkäynninohjaajille.

Taksi-kuljetukset

Ohjaajilla on valvontavastuu saattaa oppilaat takseihin koulun kuljetussuunnitelman mukaisesti.

Linja-auto kuljetukset

Ohjaajilla on kuljetuksen valvontavastuu koulumme ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista.

Ohjaajilla on saattamisvastuu ensimmäisen luokan oppilaista lukuvuoden alussa sovittuun päivämäärään saakka. Ohjaajat hakevat oppilaat Vuorelantien linja-autopysäkiltä ja saattavat heidät iltapäivällä pysäkille.

Syysloman jälkeen ohjaajat ovat oppilaiden kanssa sovitussa paikassa koulun päätyttyä odottamassa linja-autolle lähtöä. Oppilaat kulkevat linja-autolle itsenäisesti. Myös toisen luokan oppilaat odottavat linja-autoa sovitussa paikassa ohjaajan ohjauksessa.