Seuraamukset oppilaan epäasiallisesta käytöksestä

Kasvatustyö ja oppilaan velvollisuudet

Vuorelan koulussa kaikilla luokilla tehdään työtä koulussa viihtyvyyden ja hyvinvoinnin tueksi. Tätä työtä ohjaa opetussuunnitelma, koulun ja luokkien järjestyssäännöt sekä oppilashuollon suunnitelma. Työtä suunnitellaan ja ohjataan opettajien yhteisissä tiimeissä ja kokouksissa sekä yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Työtä toteutetaan luokka-asteiden yhteisen suunnittelun perusteella ja tarvittaessa luokkakohtaisesti.


Mikäli oppilas ei ennaltaehkäisevästä opiskelusta huolimatta noudata koulun sääntöjä ja käyttäytyy epäasiallisesti, otetaan koulussa käyttöön tämän sivun alaotsikoissa tarkemmin määritellyt seuraamukset tai kurinpitotoimet tapauskohtaisesti arvioiden.

Vuorelan koulussa kasvatustyötä tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Onnistuessaan erilaiset seuraamukset toimivat kasvatuksellisina keinoina, joissa ensiarvoista on koulun ja kodin yhteistyö sekä sitoutuminen käyttäytymisen parantamiseen yhdessä. Oppilaan terveen kasvun kannalta on tärkeää, että opettajat ja muut aikuiset puuttuvat ristiriitatilanteisiin rakentavalla tavalla.

Seuraamukset oppilaan epäasiallisesta käytöksestä

Seuraamukset perustuvat perusopetuslakiin.

Perusopetuslain (POL) ja perusopetusasetuksen (POA) tekstit on kirjoitettu kursiivilla.

POL 35 § Oppilaan velvollisuudet

 Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. (12.12.2014/1040)

 Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle. (30.12.2013/1267)

Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjärjestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä. (30.12.2013/1267)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä