Paikalliset kirjaukset

Teemaopintojen sisältö vaihtelee Siilinjärven lukiossa vuosittain. Jos opiskelija suorittaa saman otsikon alla olevan kurssin toiseen kertaan eri sisällöin, kirjataan toinen kurssisuoritus kohtaan Muut paikalliset kurssit (5.27, MUPA).

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

Tavoitteet

 • monilukutaidon kehittäminen
 • multimodaalisten tekstien vastaanottaminen ja tuottaminen
 • tunneälyn kehittäminen: yhteistyötaidot, myötätunto, eläytyminen
Keskeiset sisällöt
 • johonkin teemaan, aihepiiriin tai tapahtumaan perehtyminen
 • kurssi rakentuu eri tieteenalojen ja oppiaineiden sisällöille ja käsitteistölle valitun aiheen mukaisesti
Toteutus
 • valitaan kurssille ajankohtainen teema, ideoita kootaan opiskelijoilta ja opettajilta
 • haetaan, arvioidaan ja jaetaan aiheesta tietoa nykyteknologiaa hyödyntäen
 • tuotetaan ja jaetaan esim. multimodaalisia tekstejä (esim. tviitit, blogipäivitykset, erilaiset mediatekstit), kuvia, musiikkia
 • tutustutaan valitun aihepiirin esiintymiseen taiteessa
 • tuotetaan jokin kokonaisuus, esim. näyttely, esitys, teemapäivä

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy syvällisemmin tieteellisen tutkimuksenteon käytäntöihin
 • suunnittelee ja toteuttaa oman tutkimuksen

Keskeiset sisällöt

 • perehdytään tieteellisen tutkimuksenteon periaatteisiin ja käytäntöihin
 • tutustutaan eri tutkimusotteisiin (esim. kokeellinen, korrelatiivinen, kuvaileva- ja tapaustutkimus)
 • tutustutaan eri tiedonhankintatapoihin (esim. testit, kyselyt, haastattelut, tarkkailut, fysiologiset mittaukset)
 • laaditaan oma tutkimussuunnitelma ja toteutetaan oma tutkimus
 • lasketaan ja analysoidaan tutkimustulokset (tilastomatemaattiset menetelmät), tehdään graafiset kuvaajat
 • arvioidaan tutkimusta kriittisesti (luotettavuus, objektiivisuus, yleistettävyys, reliabiliteetti, validiteetti)
 • kirjoitetaan ja esitetään tutkimusraportti

Toteutus

 • kurssi toteutetaan useamman oppiaineen yhteistyönä niin, että mukana on matematiikka/tilastotiede, tietojenkäsittely sekä reaaliaineita, joihin tilastolliset tutkimusmenetelmät sopivat
 • opiskelija toteuttaa tutkimuksensa valitsemassaan reaaliaineessa

3. Osaaminen arjessa (TO3)

Tavoitteet

 • Arkielämässä tarvittavien taitojen harjoitteleminen koulun ulkopuolisilla kursseilla ja koulutuksissa
Keskeiset sisällöt
 • Sisällöt määräytyvät toteutustavan mukaan
Toteutus
 • Kurssitoteutus voi olla yksilöllinen ja kurssi voi koostua useammista osista, mutta sen on kuitenkin rakennuttava yhden, eheän teeman ympärille.
 • Toteutus voi perustua myös osaamisen näyttämiseen
 • Esimerkkejä toteutustavoista:
  • kansainvälisyyskurssi
  • vapaaehtoistoiminta
  • toiminta nuorisovaltuustossa
  • yrittäjyyskurssi
  • hygieniapassi
  • ensiapukurssi


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä