Paikalliset kirjaukset

5.10 Kemia

Arviointi

Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4-10. Kurssiarvosana määräytyy kurssikohtaisesti sovitulla tavalla. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) tai hylätty (H).

Oppiaineen päättöarviointi

Oppiaineen arvosana määräytyy lähtökohtaisesti opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit sisältyvät oppiaineen päättöarvioinnin oppimäärään ja niiden suorittaminen voidaan huomioida lisänäyttönä oppimäärää arvioitaessa. Myös kurssiarvosanojen myönteisen kehityksen voidaan katsoa vaikuttavan päättöarvosanaan. Päättöarvosanaa voidaan näiden seikkojen perusteella korottaa yhdellä numerolla.

Suoritusjärjestys

Kemian opiskelu aloitetaan pakollisilla kurssella (Kemiaa kaikkialla KE1), minkä jälkeen suositellaan kurssien suorittamista numerojärjestyksessä. Poikkeuksia tästä voidaan sopia erikseen opettajan kanssa. Kurssien suositeltava suoritusjärjestys eri vuositasoille on

1. vuositaso: KE1 ja KE2
2. vuositaso: KE3 ja KE4
3. vuositaso: KE5

Itsenäinen suoritus

Kemian kursseja voi suorittaa itsenäisesti opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Kemian itsenäiseen kurssisuoritukseen sisältyy aina:

- Oppikirjan sovittujen tehtävien itsenäinen ratkaiseminen, jotka opettaja tarkistaa
- Kurssiin liittyvien kokeellisten töiden katselu videoleikkeiltä sekä niihin liittyvien tulosten käsittely lomakkeiden tai työselostusten muodossa.
- Kurssin väli- ja loppukoe tai pelkkä loppukoe joko paperisena tai digitaalisena.

Aihekokonaisuuksien korostaminen kursseilla

Eri aihekokonaisuudet otetaan huomioon kemian kursseilla seuraavasti:

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

KE1-kurssilla tutustutaan eri kemian aloihin sekä niissä toimivien ihmisen ammatteihin (esimerkiksi kemisti, laborantti jne...). Samoin tutustutaan eri kemiateollisuuden alohin sekä niiden merkitykseen Suomen kansantaloudelle sekä työllisyydelle.

Hyvinvointi ja turvallisuus

Tämä aihekokonaisuus korostuu kaikilla kemian kursseilla turvallisen laboratoriotyöskentelynmuodossa. KE2-kurssilla (Ihmisen ja elinympäristön kemiaa) tutustutaan kemian merkitykseen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin esimerkiksi lääkkeiden sekä eri ravintoaineiden kemian muodossa. KE1-kurssilla opiskellaan muun muassa kodin kemikaaleja, niiden oikeaa säilytystä, niissä esiintyvien varoitusmerkkien tulkintaa. Tällä kurssilla myös opiskellaan mikä merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle on puhtaalla vedellä ja hengitysilmalla.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

Eri kemian kursseilla korostetaan luonnonvarojen (esimerkiksi malmit ja fossiiliset polttoaineet) rajallisuutta sekä tutustutaan esimerkiksi metallien ja muovien kierrätykseen KE4-kurssilla. Kaikki kemian kokeellisissa töissä syntyvät vaaralliset kemikaalijätteet kerätään talteen jätevaunuun ja kierrätetään asianmukaisesti ongelmajätteinä kunnan jäteaseman kautta.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Kursseilla korostetaan kemian kansainvälistä merkkikieltä ja periaatteita (esimerkiksi kemialliset merkit ja orgaanisten yhdisteiden nimeäminen). Monet kemian kursseilla esillä olevista animaatioista ja simulaatiosta ovat englannin kielisiä, joten tässä kohden kemian opiskelu integroituu englannin kielen opiskeluun.

Monilukutaito ja mediat

Kursseilla korostetaan ja otetaan esille kemiallisen tiedon esiintymistä eri tiedotusvälineissä: televisio, sanomalehdet, Internet. Kursseilla esiin tulleiden artikkeleiden tieteellistä validiteettiä arvoidaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettaja jakaa kemiaan liittyviä artikkeleita oman Facebook-opettaja profiilinsa kautta.

Teknologia ja yhteiskunta

Tietotekniikkaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin kemian opetuksessa ja tutkimuksessa perehtytään kemian kursseilla erityisesti erilaisten mallien (atomi-, molekyyli- ja hilamallit) sekä animaatioiden ja simulaatioiden avulla. Eri kemian teknologioista korostuu erityisesti akkuteknologia KE4-kurssilla. Eri materiaaleista korostuvat KE4-kurssilla erityisesti äly-, komposiitti- ja keraamiset materiaalit. KE3-kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin tuottaa kemiallista energiaa käyttämällä fossiilisia polttoaineita korostaen kuitenkin niiden käyttämisen ympäristövaikutuksia.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä