Hanna

Opetussuunnitelma vuosiluokille 7-9

(Asioiden käsittelyjärjestys saattaa hieman poiketa alla olevasta)

Vuosiluokka 7

Tavoitteet

Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matema-tiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
• peruslaskutoimitukset kokonais-, murto-, ja desimaaliluvuilla myös negatiivisilla luvuilla
• luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
• lausekkeiden sieventäminen
• potenssi, eksponenttina luonnollinen luku
• potenssilauseke ja sen sieventäminen
• pyöristäminen, arviointi, merkitsevät numerot ja laskimen käyttö

Algebra
• muuttujakäsite
• lauseke ja sen sieventäminen
• lausekkeen arvon laskeminen

Geometria
• tasokuvioihin liittyviä käsitteitä
• kulmien välisiä yhteyksiä
• geometrista piirtämistä
• yhtenevyys
• yhtenevyyskuvauksia

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas osaa
• muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuu-den.
• ajatella loogisesti käyttäen mm. vertailua, mittaamista ja järjestämistä

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa luokitella lukuja lukujoukkoihin
• hänellä on luotettava peruslaskutaito
• osaa käyttää laskinta ja pyöristää tuloksen järkevästi
• osaa laskea murtolukulaskuja
• tuntee käsitteet vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo

Algebra
Oppilas osaa
• osaa laskea yksinkertaisia potenssilaskuja
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita

Geometria
Oppilas
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
• osaa käyttää harppia ja viivainta yksinkertaisten geometristen konstruointien tekemiseen
• osaa löytää yhteneviä ja symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
• tuntee erilaisia kulmia
• soveltaa kulmien välisiä yhteyksiä erilaisissa tilanteissa
• hallitsee mittayksiköiden muunnoksia
• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas
• osaa vertailla, mitata ja järjestää ohjauksessa
• työskentelee yhteisten tavoitteiden suuntaisesti
• oppilas osallistuu säännöllisesti oppitunneille

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• tuntee lukujoukkojen luokitteluperiaatteita
• selviää peruslaskutoimituksista itsenäisesti ja ilmoittaa tuloksen järkevästi
• löytää luvuille vastaluvun ja käänteisluvun saadessaan ohjausta
• osaa kertoa ja jakaa murtoluvun luonnollisella luvulla

Algebra
Oppilas
• osaa sieventää yksinkertaisia lausekkeita
• osaa laskea lausekkeen arvon ohjatusti
• osaa sieventää yksinkertaisen potenssilausekkeen

Geometria
Oppilas
• osaa mitata geokolmiolla
• tunnistaa yhtenevät kuviot
• tuntee ja osaa mitata kulmia
• tunnistaa symmetrian ja osaa peilata kuvion.

Vuosiluokka 8

Tavoitteet

Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matema-tiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• potenssi, eksponenttina kokonaisluku
• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella
• lukujonojen tutkimista ja muodostamista

Algebra
• polynomin käsite
• polynomin yhteen-, vähennys- ja kertolasku
• yhtälön ratkaiseminen
• suhde ja verranto
• suoraan verrannollisuus
• taitojen soveltaminen sanallisten tehtävien ratkaisussa
• vaillinainen toisen asteen yhtälö
• potenssilauseke ja sen sieventäminen

Geometria
• yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus
• Pythagoraan lause
• ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet
• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
• pituuden ja pinta-alan yksiköitä

Arviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihin
• osaa ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
• osaa käyttää verrantoa ja muita laskutoimituksia arkielämään liittyvien ongelmien ratkaise-misessa
• osaa pyöristää tulokset oikeaan tarkkuuteen

Algebra
Oppilas
• osaa potenssien laskutoimitukset
• osaa sieventää polynomilausekkeita
• osaa laskea lausekkeen arvon, kun muuttujan paikalle sijoitetaan jokin luku
• osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
• osaa muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä
• osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtälön

Geometria
Oppilas
• osaa löytää yhteneviä ja yhdenmuotoisia kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioi-den ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
• käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
• osaa ympyrään liittyvät peruskäsitteet
• osaa soveltaa oppimiansa piirin ja pinta-alan laskutapoja
• osaa pinta-alan yksiköitä

Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Ajattelun taidot ja menetelmät
oppilas
• osaa luokitella ja järjestää ja vertailla tehtävässä annettuja tietoja
• osallistuu oppitunneille säännöllisesti

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• osaa korottaa luvun potenssiin
• osaa helppoja laskutoimituksia neliöjuurella

Algebra
Oppilas
• osaa sieventää ja laskea yksinkertaisia potenssi- ja polynomilausekkeita ohjatusti
• osaa muodostaa ja laskea verrantoja ohjatusti

Geometria
Oppilas
• tunnistaa yhteneviä ja yhdenmuotoisia kuvioita
• osaa käyttää Pythagoraan lausetta ohjeita saatuaan
• tuntee joitakin ympyrään liittyviä käsitteitä
• osaa laskea suorakulmion, kolmion ja ympyrän pinta-alan sekä piirin ohjeen saatuaan


Vuosiluokka 9

Tavoitteet

Oppilas oppii
• luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matema-tiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
• loogista ja luovaa ajattelua
• soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
• näkemään säännönmukaisuuksia
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset
• prosenttilasku

Algebra
• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen graafisesti ja algebrallisesti
• epäyhtälöt
• polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
• vaillinainen toisen asteen yhtälö

Funktiot
• Riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujan avulla
• funktion käsite
• lineaarinen funktio
• funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja vä-heneminen
• toisen asteen polynomifunktio ja sen kuvaaja
• suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Geometria
• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
• Kappaleen pinta-alan ja tilavuuden laskeminen
• tilavuuden yksiköt ja niiden muunnoksia
• trigonometria
• suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen

Todennäköisyys ja tilastot
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
• keskiarvo, moodi ja mediaani
• hajonnan käsite
• tietojen kerääminen, luokittelu ja esittäminen
• diagrammien tulkintaa
• todennäköisyyden käsite
• tilastollinen todennäköisyys
• klassinen todennäköisyys
• kombinaatio-oppia

Päättöarviointikriteerit arvosanalle 8 (hyvä)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemiseksi ja hänellä on luotettava peruslaskutaito
• korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien on-gelmien ratkaisemisessa.

Algebra
Oppilas osaa
• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
• sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
• potenssien laskutoimitukset
• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen al-gebrallisesti tai päättelemällä
• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
• arvioida tulosten järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet

Funktiot
Oppilas
• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan
• osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä

Geometria
Oppilas osaa
• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruoiden tekemiseen
• löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa
• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemi-seen
• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksi-köitä.

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisentutkimuk-sen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän tilanteissa
• hakea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, kes-kiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon.

Päättöarviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä)

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas
• hallitsee peruslaskutoimitukset
• osaa prosenttilaskun perustehtäviä
• osaa helppoja laskutoimituksia neliöjuurella
• osaa arvioida tuloksen järkevyyttä

Algebra
Oppilas
• osaa ratkaista helppoja ensimmäisen asteen yhtälöitä
• osaa sieventää yksinkertaisia potenssi- ja polynomilausekkeita

Geometria
Oppilas
• tunnistaa geometrisia kuvioita ja kappaleita
• osaa laskea yksinkertaisten tasokuvioiden pinta-aloja
• osaa laskea yksinkertaisten kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia
• osaa käyttää trigonometriaa

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas
• osaa tulkita yksinkertaisia diagrammeja

Tampereen retkikohteet

  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä