4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

4.3. Oppimisen ja opiskelun tuki


Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään yksilöllisesti opiskelijan tarpeet huomioiden. Opiskelijalla on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opinnot. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla pyritään ennaltaehkäisemään ja tunnistamaan oppimisvaikeuksia. Opiskelijalla on vastuu omasta opiskelustaan, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista omista lähtökohdistaan. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus onnistua oppimisessa ja kehittyä opiskelijana. Opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan opiskelijan tavoitteellista oppimista.

Lukio-opintojen alkaessa opiskelijaa kannustetaan kertomaan henkilökohtaisista haasteistaan ja mahdollisista tarpeista erityisjärjestelyihin. Tämän lisäksi ryhmänohjaajat keskustelevat henkilökohtaisesti jokaisen oman ryhmänsä opiskelijan kanssa. Opiskelijalle annetaan lukioaikana tarvittaessa mahdollisuus kokeilla erityisjärjestelyjä, jotka tukevat hänen oppimistaan. Kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuvat lukiseulaan. Äidinkielenopettajat ovat mukana lukiseulan toteuttamisessa yhdessä erityisopettajan kanssa. Lukiseulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu osan opiskelijoista varsinaiseen lukitestaukseen. Tarvittaessa opinto-ohjaaja ja rehtori ohjaavat opiskelijaa hakemaan tukea ja mahdollisia erityisjärjestelyjä lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista.

Opiskelija voi tilapäisesti olla jäänyt jälkeen opinnoissaan erilaisista syistä johtuen, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Opinnoissa viivästyminen voi liittyä myös sosiaalisiin vaikeuksiin, mielenterveyden ongelmaan tai elämäntilanteen haastavuuteen. Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua perusopetuksesta perusopetuslain 40 §:n perusteella (628/1998, muutettu lailla 1288/2013) saatuun tietoon, opiskelijan omiin, opettajien tai muun henkilöstön havaintoihin tai erilaisiin arviointeihin.

Opiskelijan tukeminen aloitetaan tarpeen ilmettyä. Opettajilla on mahdollisuus konsultoida opiskelijahuoltohenkilöstöä joko opiskelijan suostumuksella tai nimettömästi. Tuen tarve ja tukitoimet arvioidaan ja suunnitellaan monialaisena yhteistyönä yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa. Tarvittaessa asiaa käsitellään opiskelijan suostumuksella myös erikseen koolle kutsuttavassa yksilökohtaisessa opiskelijahuoltoryhmässä.

Apumuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, opinto-ohjaus sekä ryhmänohjaajan ja muiden opettajien tuki ja kannustus. Lukion toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja opiskeluympäristöjä muokataan opiskelijaa tukeviksi. Oppimistilanteet ja kokeet voidaan järjestää opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden. Opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja asetuksessa säädetään ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään..