4.2 Ohjaus

4.2. Ohjaus


Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijoita lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää heidän valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjauksen avulla tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia ja kasvua sekä itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymistä. Ohjauksen merkitys korostuu erityisesti koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa syrjäytymisen välttämiseksi.

Ohjauksen avulla opiskelijat ymmärtävät lukioaikaisten valintojensa vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiinsa. Ohjauksessa käsitellään erilaisia jatko-opiskeluvaihtoehtoja ja urapolkuja. Opiskelijat saavat ohjausta tiedonhaussa. Opiskelijoille järjestetään tutustumisia erilaisiin jatko-opiskelupaikkoihin sekä työelämään.

Ohjauksen tavoitteena on elinikäisen oppimisen merkityksen omaksuminen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä kehitetään ja siihen kiinnitetään huomiota. Oppilaskunnan hallituksen edustajilla on mahdollisuus osallistua opettajainkokouksiin ja lukion opiskelijahuoltoryhmän suunnittelu- ja arviointikokouksiin sekä ottaa kantaa esille tuleviin ajankohtaisiin asioihin.

Ohjaus on koko lukion henkilökunnan vastuulla. Opinto-ohjaajalla on päävastuu ohjauksen järjestämisestä sekä kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmänohjaajat seuraavat oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä ja poissaoloja. Aineenopettaja ohjaa ja seuraa opiskelijoiden pärjäämistä omassa oppiaineessaan ja on vastuussa oman oppiaineensa jatko-opiskeluvaihtoehtojen tuntemisesta. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraaminen ja tukeminen toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Ohjausta voidaan järjestää kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena sekä vertaisohjauksena. Ohjaus pohjautuu lukion ohjaussuunnitelmaan, josta ilmenee ohjauksen tavoitteet ja vastuualueet sekä yhteistyöverkostot lukion ja esimerkiksi jatko-opiskelumahdollisuuksia tarjoavien oppilaitosten kesken. Ohjaussuunnitelmasta ilmenee myös huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö..