Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan perusedellytyksistä huolehtimista, jossa kodin ja koulun yhteistyö tulee merkittävällä tavalla esille. Yhteisenä tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen.

Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä eri oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuoltoa toteutetaan yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa.

Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain. Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yhteistyössä huoltajan kanssa.

Oman opettajan tehtävänä on havainnoida ja tunnistaa oppilaan oppimis- ym. vaikeuksia mahdollisimman varhain ja ottaa ne puheeksi huoltajan kanssa. Opettaja seuraa poissaoloja ja puutuu luvattomiin ja/ tai runsaisiin poissaoloihin. Oppimisen ongelmissa hän tarjoaa tukiopetusta. Opettaja konsultoi tarvittaessa oppilaan asioissa muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa (erityisopettaja,koulupsykologi, kuraattori, perhetyöntekijä, terveydenhoitaja) ja ohjaa oppilaan koulussa tarjottavan tuen piiriin.

Erityisopettajan tehtävät oppilashuollossa ovat pääosin samoja kuin opettajallakin. Erityisopettajan tehtävässä korostuu erityispedagoginen asiantuntemus. Osa-aikainen erityisopettaja on keskeisessä asemassa oppilaan tehostettua tukea suunniteltaessa ja sen toteuttamisessa. Lisäksi hän konsultoi luokanopettajia ja vanhempia oppilashuollollisissa asioissa. Osa-aikainen erityisopettaja seuraa ja kartoittaa oppilaiden oppimisen edistymistä tarkasti yhdessä opettajan kanssa ja pyrkii suunnittelemaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Erityisopettajat:

Maria-Leena Mehtälä, p. 044-4457727 0. – 1. luokat

Seija Kärkkäinen, p. 0400-628226 2.- 4. - luokat

Olavi Linna, p. 044-4457738 5. - 6. - luokat

Heli Liuska, p. 050- 5874393, 6. - luokat

 

Koulukuraattori Pentti Miettinen (p. 040-3519960) on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden koulunkäynnin tukeminen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen koulussa. Koulukuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu oppilastyö ja tukikeskustelut, koulun ja kodin yhteistyön sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö. Koulukuraattorin keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat oppilaan ja perheen lisäksi rehtori, opettajat, koulupsykologi, kouluterveydenhoitajat ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Koulukuraattori toimii tehtävässään vastuullisesti oppilashuoltoryhmää johtavan rehtorin alaisuudessa. Pentti on Ikosen koululla keskiviikkoisin.

Koulupsykologin paikka tällä hetkellä tulossa hakuun (14.1.2020)

Koulupsykologinen työ painottuu alakouluille, jotta oppilaiden koulunkäyntivaikeudet tunnistettaisiin ja niihin voitaisiin puuttua mahdollisimman varhain. Aloitteen psykologisiin tutkimuksiin lähettämisestä tekevät opettajat ja huoltajat yhdessä. Psykologi selvittää oppilaan kehitystason ja yksilöllisten edellytysten huomioimisen opetuksessa. Selvittelyt ja tukitoi-menpiteiden suunnittelu tehdään yhteistyössä oppilaan huoltajien, opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vastaava kuraattori/ perhetyöntekijä Aila Kaurasen (p. 044-4457751) tehtävänä on ennakoiva ja kuntouttava perhetyö painopisteenä oppimisvaikeudet ja ryhmässä työskentelyn vaikeudet.

1. Ennakoiva perhetyö: yhteistyö ja ennakointi neuvolan ja muiden toimijoiden kanssa, kodin ja koulun välisen perhetyön kehittäminen ja siihen liittyvien toimien vastuuhenkilönä toimiminen sekä oppilaan sosiaalisen tuen tarpeen havainnointi varhaisessa vaiheessa ja siihen välitön puuttuminen

2. Kuntouttava perhetyö: perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen, suunnitelmallinen perheen ja koulun kanssa tehtävä yhteistyö lapsen/nuoren tukemisessa syrjäytymisen ehkäisemiseksi, lapsen/nuoren tukeminen, kun hänen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuina, yksilö- ja ryhmäkohtainen asiakastyö

3. Oppilashuoltotyö: moniammatillinen yhteistyö oppilashuoltoryhmän muiden jäsenten sekä opetushenkilöstön kanssa, verkostoyhteistyö katkeamattoman tiedon kulun varmistamiseksi tehtävä organisaation kehittämistyö, lapsen/nuoren kanssa työskentelevien tukeminen ja ohjaaminen

4. Suunnittelu- ja kehittämistehtävä: vastuu perhetyön kehittämisestä osana oppilashuoltotyötä. Aila on Ikosen koululla torstaisin.

Ikosella on kerran kuukaudessa oppilashuollollinen iltapäivä, jolloin on mahdollista koota moniammatillinen ryhmä, jossa yhdessä huoltajien kanssa mietitään vastaan tulleita haasteita. Huoltajien kanssa sovitaan etukäteen, ketä tapaamiseen kutsutaan. Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä