Oppilaan Info

Oppilaan Info

Lukuvuositiedote_etu.pngYHTEYSTIEDOT

VALINNAT

Oppilaalla on 30 oppituntia viikossa. Seitsemännen luokan keväällä oppilaat valitsevat kahden vuoden valinnaisaineen 8. ja 9. luokkaa varten taito- ja taideaineista (musiikki, kuvataide, kotitalous, käsityö tai liikunta). Sekä 7. että 8. luokan oppilaat valitsevat yhden valinnaisaineen seuraavaa lukuvuotta varten. Lisäksi 7. luokkalaiset valitsevat myös 2 puolen vuoden valinnaisainetta, yhden syyslukukaudella ja toisen kevätlukukaudelle.

OPISKELUN TUKI

Oppilaiden koulunkäyntiä tuetaan antamalla tuki- ja erityisopetusta tarpeen mukaan. Koululla työskentelee kolme koulunkäynninohjaajaa, jotka ovat oppilaiden apuna osalla oppitunneista.

Läksyjen tekemiseen ja kokeisiin kertaamiseen voi saada apua läksypajassa varsinaisen koulupäivän päätyttyä.

Opiskelun tuesta on kerrottu tarkemmin koulun opetussuunnitelmassa.

POISSAOLOT

Oppilaan pitkäjänteisen opiskelun turvaamiseksi lomamatkat tulee sijoittaa koulun loma-aikoihin. Poissaololupa anotaan kirjallisesti koulusta saatavalla lomakkeella. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että oppilas on suorittanut velvoitteensa ja hänellä on suunnitelma poissaolon aikaisten tehtävien tekemisestä. Poissaolon aikana olevat mahdolliset kokeet oppilas suorittaa kyseisen opettajan kanssa sovittuna oppituntien ulkopuolisena ajankohtana. Yli viikon kestäviä poissaololupia myönnetään vain poikkeustapauksissa. Anomus toimitetaan hyvissä ajoin ennen anottua aikaa seuraaville luvan myöntäjille:

Luokanohjaaja (enintään kolme päivää),

Rehtori (yli kolme päivää).

Oppilaan jäädessä sairauden takia kotiin huoltajan tulee ilmoittaa asiasta aamupäivän aikana koulun kansliaan tai toimia luokanohjaajan kanssa sovitulla tavalla.

LOKEROIDEN AVAIMET

Kaikki oppilaat saavat halutessaan käyttöönsä lukollisen lokeron. Avaimen voi noutaa kymmenen euron panttia vastaan kansliasta. Pantti palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä.

OPPILAAN ERITYISRUOKAVALIOT

Kouluterveydenhoitaja on toimittanut tiedot 7. luokkien oppilaiden erityisruokavalioista ravitsemisesimies Minna Meroselle. 8. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajia pyydetään ilmoittamaan mahdolliset ruokavaliota koskevat muutokset sähköpostilla:

minna.meronen(at)petajavesi.fi Myös täysin laktoosittomat ruokavaliot ilmoitetaan em. osoitteeseen. Kasvisruokavaliota ei tarvitse erikseen ilmoittaa.