Yläluokkien (7.-9.) järjestyssäännöt

Oulun steinerkoulun yläluokkien järjestyssäännöt

(hyväksytty 26.1.2017, tarkistettu 10.8.2018)

Järjestyssäännöt turvaavat hyvinvointimme Oulun steinerkoulussa. Lain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaamiseksi on tärkeää käyttäytyä asiallisesti, suorittaa tehtävät tunnollisesti, ottaa huomioon toiset ihmiset ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

1 § Koulualue ja kouluaika

Koulualue tarkoittaa sekä koulurakennusta ja siihen liittyviä piha- ja pysäköintialueita.

Koulualueelta ei saa poistua ilman opettajan tai rehtorin lupaa.

Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun ja oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet.

Kouluaikana käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, koulun tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella.

 

2 § Päivittäinen työskentely

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun normaalin lukujärjestyksen tai erikseen ilmoitetun ohjelman mukaisesti. Oppitunneille saavutaan täsmällisesti. Jokaisella on oikeus työrauhaan.

Opettaja tai rehtori voi määrätä epäasiallisesti käyttäytyvän tai opiskelua häiritsevän opiskelijan poistumaan tunnilta.

Epäasiallisesta käytöksestä, myöhästymisistä ja poissaoloista voi seurata puhuttelu, yhteydenotto kotiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.

Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä äänettömällä repussa tai taskussa oppitunneilla ja koetilaisuuksissa, ellei opettaja toisin ohjeista. Vuoden aikana voidaan pitää kännykättömiä viikkoja tai päiviä.

Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa sotkun tai korvaamaan vahingon.

 

3 § Välitunnit ja ruokailu

Välitunnit on tarkoitettu virkistäytymiseen ennen seuraavaa oppituntia. Suositeltavaa olisi, että oppilaat ulkoilevat mahdollisimman paljon välitunneilla.

Välituntisin oppilas voi käyttää puhelinta vain yläkäytävällä, ellei opettaja toisin ohjeista.

Ruokailu tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti. Ruokailussa ei käytetä puhelinta, otetaan takit pois päältä sekä päähineet ja huput pois päästä, säilytetään reput luokassa tai naulakossa sekä palautetaan astiat niille osoitetuille paikoille.

 

4 § Tupakointi ja päihteet

Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja niiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa mukaan lukien retket jne.

Päihteitä ja tupakkatuotteita koskevien sääntöjen rikkomisesta seuraa yhteydenotto huoltajaan, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.

 

5 § Energiajuomat

Energiajuomien tuominen kouluun sekä niiden nauttiminen koulussa ja retkillä on kiellettyä.

 

6 § Vilppi ja vilpin yritys

Vilpillinen toiminta koetilaisuuksissa tai muussa työskentelyssä, kuten esimerkiksi tutkielman tai esitelmän valmistelemisessa, johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdollisesti sen saattamiseen opettajakunnan ja opiskelijan vanhempien tietoon.

 

7 § Poissaolot

Opiskelijan sairastuessa tai joutuessa olemaan muun pakottavan syyn vuoksi poissa koulusta on huoltajan ilmoitettava tästä luokanopettajalle tai -valvojalle.

Koulu on velvollinen järjestämään lisäopetusta, erillisiä kokeita tai uusintakuulusteluja opiskelijalle, joka on ollut poissa.

Satunnaisen vapautuksen opetuksesta voi pätevästä syystä myöntää opettaja.

Luvan enintään viiden päivän poissaoloon myöntää opettaja, ja luvan yli viiden päivän poissaoloon myöntää rehtoritiimi. Hakemukset poissaoloista on tehtävä hyvissä ajoin. Poissaolohakemuksen tekee huoltaja.

 

8 § Muut määräykset

Kännykät säilytetään oppitunnin aikana opettajan ohjeistamalla tavalla. Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan perusopetusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä, kuten perusopetuslakia ja -asetusta.

Opettajakunta/yläasteryhmä 23.1.2017

Opiskelijakunta vko4/2017