Lukion järjestyssäännöt

Oulun steinerkoulun lukion järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt turvaavat hyvinvointimme Oulun steinerkoulussa. Lain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaamiseksi on tärkeää käyttäytyä asiallisesti, suorittaa tehtävät tunnollisesti, ottaa huomioon toiset ihmiset ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.


1 § Koulualue ja kouluaika

Koulualue tarkoittaa sekä koulurakennusta että siihen liittyviä piha- ja pysäköintialueita.

Kouluajaksi katsotaan työsuunnitelman mukainen työaika sekä kaikki koulun ja oppilaskunnan järjestämät tilaisuudet.

Kouluaikana käyttäydytään rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, koulun tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella.


2 § Päivittäinen työskentely

Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun normaalin lukujärjestyksen tai erikseen ilmoitetun ohjelman mukaisesti. Oppitunneille saavutaan täsmällisesti. Jokaisella on oikeus työrauhaan.

Opettaja tai rehtori voi määrätä epäasiallisesti käyttäytyvän tai opiskelua häiritsevän opiskelijan poistumaan tunnilta.

Epäasiallisesta käytöksestä, myöhästymisistä ja poissaoloista voi seurata puhuttelu, yhteydenotto kotiin, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.

Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä äänettöminä tai pois päältä oppitunneilla ja koetilaisuuksissa opettajan ohjeiden mukaan. Laitteiden käytöstä oppitunneilla ei saa aiheutua häiriötä.

Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti.

Ulkokengät jätetään oppitunnin ajaksi luokan ulkopuolelle. Jokainen huolehtii luokassa ja koulurakennuksessa omat jätteensä asianmukaiseen kierrätysastiaan.

 

3 § Välitunnit ja ruokailu

Välitunnit on tarkoitettu virkistäytymiseen ennen seuraavaa oppituntia. Lukiolaiset voivat poistua koulualueelta omalla vastuullaan väli- tai ruokatunneilla.

Ruokailu tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti.

Koulun yleisissä tiloissa oleskelevat henkilöt eivät saa häiritä oppitunteja.

 

4 § Tupakointi ja päihteet

Tupakkatuotteiden (mukaan lukien nuuskan ja sähkötupakan) käyttö on kielletty koulussa ja koulualueella.

Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden tuominen ja niiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa (mukaan lukien retket).

Päihteitä ja tupakkatuotteita koskevien sääntöjen rikkomisesta seuraa yhteydenotto huoltajaan, kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.

 

5 § Vilppi ja vilpin yritys

Vilpillinen toiminta koetilaisuuksissa tai muussa työskentelyssä, kuten esimerkiksi tutkielman tai esitelmän valmistelemisessa, johtaa suorituksen hylkäämiseen ja mahdollisesti sen saattamiseen opettajakunnan ja opiskelijan vanhempien tietoon.

6 § Poissaolot

Opiskelijan sairastuessa tai joutuessa olemaan muun pakottavan syyn vuoksi poissa koulusta on tästä ilmoitettava wilman kautta luokanohjaajalle. Kaikki poissaolot on selvitettävä ja korvattava opettajan ohjeistamalla tavalla. Poissaolot voivat johtaa kurssin keskeytymiseen.

Satunnaisen vapautuksen opetuksesta voi pätevästä syystä myöntää kurssin opettaja. Luvan enintään viikon poissaoloon myöntää luokanohjaaja. Luvan yli viikon poissaoloon myöntää rehtoritiimi.

Kirjalliset hakemukset poissaoloista on tehtävä hyvissä ajoin wilman kautta. Opiskelijan on myös itse selvitettävä aineenopettajilta, miten hän voi korvata poissaolonsa. Alaikäisen opiskelijan poissaolohakemuksen tekee huoltaja.

Uusintakuulusteluja järjestetään tarvittaessa.

7 § Muut määräykset

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukioa koskevia säännöksiä ja määräyksiä, kuten lukiolakia ja -asetusta sekä lukion opetussuunnitelman perusteita.Opettajakunta 20.8.2020

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä