Esiopetuksen oppilaaksioton perusteet

Esiopetuksen oppilaaksioton perusteet toimintavuotena 2023-2024

Orimattilassa perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta vastaavat varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetusta annetaan sekä päiväkodeilla että kouluilla. Esiopetusta järjestetään toimintavuotena 2023 -2024 lähes kaikissa Orimattilan kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa, lukuunottamatta Lilliputin ja Peltolan päiväkotia. Muutaman koulun tiloissa toimii myös esiopetusryhmiä. Esiopetuspaikat päätetään erikseen jokaiseksi toimintavuodeksi. Päiväkotien ryhmiin pyritään sijoittamaan niitä esioppilaita, joilla on päiväkodissa myös muita sisaruksia.

Varhaiskasvatuksen toteuttamassa esiopetuksessa esioppilaan koulutuspaikka määritellään Perusopetuslain 6 §:n mukaisesti. Orimattilan kaupunki muodostaa esiopetuksessa yhden oppilaaksiottoalueen. Perusopetuslain mukaisesti oppilaalle osoitetaan lähiesiopetuspaikka. Lähiesiopetuspaikka ei välttämättä ole lähin päiväkoti tai koulu, jossa on esiopetusryhmä.

Sivistysvaliokunta päättää lähikoulualueet/lähiesiopetusalueet esiopetukseen. Esiopetuksen lähiesiopetusalueille on määritetty oppilasalue. Alueilla voi olla useampia kuin yksi esiopetusryhmä/yksikkö. Jos esiopetukseen ilmoittautuu enemmän esioppilaita kuin sinne voidaan sijoittaa, oppilasmäärä tasataan jonkun naapuripäiväkodin tai koululla toimivan ryhmän kanssa. Kaupunki voi osoittaa esiopetuspaikaksi toisen oppilasalueen yksikön/ryhmän, mikäli se oppilassijoittelun vuoksi on tarkoituksenmukaista.

Lähikoulualueita/lähiesiopetusalueita määritellessään valiokunta arvioi seuraavia asioita:
 1. Esiopetuksen opetusryhmäkoot yksiköissä muodostuvat mahdollisimman tasaisiksi. Ryhmän maksimikoko on 21 esioppilasta ja ryhmän minimikoko on 6 esioppilasta
 2. Saman perheen ja perhekunnan lapset sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan samaan yksikköön. Tätä periaatetta ei sovelleta, kun oppilaan sisarus tai perhekunnan oppilas on erityisryhmässä.
 3. Esiopetuksen tilat ja henkilökunnan määrä ovat riittävät.
 4. Oppilaan esiopetusyksikkö on mahdollisimman turvallisen matkan päässä ja mahdollisimman lähellä. Tässä kohtaa valiokunta arvioi yksikön sijaintia, asutusta ja liikenneyhteyksiä.
 5. Jonkin muun painavan kriteerin mukaan.
Huoltaja ilmoittaa oppilaan esiopetukseen keväällä. Oppilaaksiotosta päätöksen tekee esiopetusyksikön johtaja.


Muuhun kuin lähi esiopetusryhmään hakeutuminen
Huoltaja voi hakea muuhun kuin oppilaalle osoitettuun lähiesiopetusalueelle, joka on ns. toissijainen yksikkö (POL 28 §). Lähiesiopetuspaikkaan on kuitenkin ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden lähiyksiköksi se on määrätty. Esiopetuspaikkaan Orimattilassa ovat ensisijaisesti oikeutettuja kaupungin omat esioppilaat.

Jos esiopetuksen aloittavan huoltaja haluaa hakea ns. toissijaiseen yksikköön, hän tekee hakemuksen. Esiopetuksen aloittavien oppilaiden toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden esiopetusryhmän perustamistarvetta. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan esiopetusryhmän kokoon. 

Esiopetukseen oppilaan ottamisen edellytyksenä toissijaiseen yksikköön ovat seuraavat periaatteet tärkeysjärjestyksen mukaisessa listauksessa:
 1. yksiköissä on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen
 2. vaikutus opetusryhmiin
 3. yksikköön otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita
 4. terveydentilaan liittyvät opetusjärjestelyt esimerkiksi erityinen oppilashuollollinen syy
 5. oppilaalla on sisaruksia haetussa yksikössä (ei koske erityisryhmiä)
 6. oppilaiden tasapuolinen kohtelu
 7. oppilaan koulukyydityksen tarve
 8. tarvittaessa käytetään arvontaa
Esiopetuksen järjestäjä ei järjestä oppilaalle koulukyyditystä, jos oppilas hakee muuhun kuin hänelle osoitettuun yksikköön (POL 32 § 3. mom.). Hakemus tulee perustella. Toissijaisesta koulutuspaikasta päätöksen tekee esiopetusyksikön johtaja.


Lähiesopetuspaikan voit tarkistaa tästä linkistä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä