OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN HUOMIOITAVA UUDEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN VAIKUTUKSISTA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN HUOMIOITAVA UUDEN OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN VAIKUTUKSISTA

1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnassa ajan tasalla ja päivitykset ja arvioinnit tehty

2. Kuntaan on nimetty monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä

- Seudullinen Tuki-ryhmä ohjeistaa kuntia, että lain velvoitteet tulevat täytettyä.

- Kokoonpanossa on oppilashuollon palveluita (kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi) resursoivan ja järjestävän tahon sekä sivistystoimen edustus. Ryhmässä on hyvä olla edustus erityisopetuksen, oppilaanohjaajien, rehtoreiden tai opettajien osalta.

- Tehtävänä koordinoida, suunnitella, arvioida, ohjeistaa kouluja/yksiköitä

3. Opiskeluhuollon kuntakohtainen suunnitelma, opetuksen järjestäjän taso

- Kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmässä päätetään käytännöstä. Esim. Kontiolahdella koulun vuosisuunnitelmaan on mahdollista tehdä myös opetuksen järjestäjän oppilashuoltosuunnitelma tai Liperin mallin mukaan voidaan tehdä erillinen oppilashuoltosuunnitelma.

4. Opiskeluhuollon koulukohtaiset työryhmät (opetuksen järjestäjän määriteltävä)

- Kouluissa on nimetty koulukohtainen monialainen oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä (yhteisöllinen opiskeluhuolto). Tehtävät: seurataan, arvioidaan, kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia, esim. kouluterveyskyselyt, Pro-koulu, KiVa-koulu, laajennetun terveystarkastuksen koonnit, luokkatason työskentely, yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen, oppilaiden osallisuuden edistäminen, verkostoyhteistyö, yhteistyö kotien kanssa, oppilashuollon koulukohtaisen suunnitelman tekeminen ja arviointi. Voi olla myös useamman koulun yhteinen esim. pienillä kouluilla. Tarkempi ohjeistus toiminnan painopisteistä ja kokoontumisten tiheydestä kirjataan kunnan opiskeluhuoltosuunnitelmaan.

- Yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä, muodostetaan tapauskohtaisesti, oppilas tai huoltaja hyväksyy kokoonpanon kirjallisesti ja kirjattu lupa arkistoidaan, ryhmässä valitaan vastuuhenkilö, ryhmässä kirjataan oppilashuoltorekisteriin kokoontumiset ja toimenpiteet. Rehtorin/koulunjohtajan ei suositella osallistuvan ryhmän kokouksiin. Vastuuhenkilönä asian käsittelyssä voi olla esimerkiksi luokanopettaja/ luokanohjaaja, erityisopettaja, opo, kuraattori.

- Kolmiportaisen tuen asiakirjat ja perusopetuslain 16-17§ velvoittamat toimenpiteet käsitellään erikseen muodostetussa monialaisessa ryhmässä (erityisopettaja, opettaja, psykologi/ terveydenhoitaja/ kuraattori). Tapauskohtaisesti harkitaan milloin rehtorin läsnäolo on välttämätön. Huomioitava, että OPS on päivitetty myös tuen kolmiportaisuuden osalta.

5. Koulujen oppilashuoltosuunnitelmat

- Voidaan käyttää esim. vuosisuunnitelmasta muokattua oppilashuollon osiota.

6. Opetuksen järjestäjän on hankittava oppilashuoltokertomukselle ja niistä muodostuvalle oppilashuoltorekisterille alusta tai ohjelma, joka täyttää lain vaatimukset tietoturvallisuuden ja arkistoinnin suhteen. Wilmaan EI tällä hetkellä saa tallentaa oppilashuollon asiakirjoja. Opetuksen järjestäjän on mietittävä rekisterin hallinnointi, arkistointi ja rekisterin käytön ohjeistus, kuinka kunnissa toteutetaan.

7. Opetuksen järjestäjän on nimettävä ylemmän korkeakoulututkinnon omaava vastaava kuraattori. Vastaavan kuraattorin pätevyys määräytyy Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 3 § mukaan: Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Vastaavaksi kuraattoriksi voidaan nimetä esimerkiksi kunnan johtava sosiaalityöntekijä. Vastaavan kuraattorin lisäksi kunnissa voi toimia alemman tutkinnon omaavia kuraattoreita.

8. Opetuksen järjestäjä ilmoittaa oppilashuollon suunnitelmassa, kuinka määräajat tulevat toteutumaan oppilashuoltopalveluissa.

Liitteet:

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN HUOMIOITAVAA.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä