4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet

Esiopetuksen luonne ja oppimiskokonaisuudet

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä tässä luvussa kuvatut opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet (kuvio 1). Yhteiset tavoitteet perustuvat eri tiedon- ja taidonaloista nouseviin, esiopetuksen kannalta oleellisiin opetuksen tavoitteisiin sekä laaja-alaiselle osaamiselle asetettuihin tavoitteisiin. Yhteiset tavoitteet ovat opettajan työtä ohjaavia tavoitteita.

Oppimiskokonaisuuksien tavoite ja toteutus

Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana.

Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun aihepiirin, tilanteen ja lasten oppimisen etenemisen mukaan. Lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin opettajan ohjauksessa. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajan ja muun henkilöstön kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä. Oppimiskokonaisuuksien tehtävä on tarjota lapsille uusia ja innostavia oppimiskokemuksia sekä mahdollisuuksia työskennellä kullekin lapselle sopivia oppimisen haasteita sisältävien tehtävien parissa. Opetuksessa otetaan huomioon lasten erilaiset tuen tarpeet ja annetaan lapsille riittävästi tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

5 kokonaisuutta

Tässä luvussa kuvatut opetukselle asetetut yhteiset tavoitteet on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi. Kuhunkin kokonaisuuteen on koottu tavoitteita, joilla on toisiinsa liittyviä opetuksellisia ja kasvatuksellisia tehtäviä. Eri kokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä yhdistellään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia muodostettaessa.

Esiopetuksen kasvamisen ja oppimisen tavoitteet Muuramessa

Esiopetuksen kasvamisen ja oppimisen tavoitteet Muuramessa

Muuramen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeisimpänä tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hyvinvoivalla lapsella on hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Muuramen esiopetuksen tavoitteissa huomioidaan jatkumo varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kasvatustavoitteiden kanssa.

Esiopetuksen kasvamisen ja oppimisen tavoitteet on jaettu neljään eri osa-alueeseen.

Minä itse
Lapsi oppii arvostamaan itseään ainutkertaisena yksilönä.
Esikoululainen voi hyvin fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti.
Hän oppii tuntemaan omat vahvuutensa ja haasteensa sekä selviytymään jokapäiväisistä toiminnoista.

Minä ja muut
Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja luottaa toiseen ihmiseen.
Hän oppii ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan toista sekä kunnioittamaan toisen rajoja ja pitämään puoliaan.
Hän oppii arvostamaan ihmisten erilaisuutta sekä suhtautumaan toisiin tasavertaisesti.

Ympäristö
Lapsi osallistuu yhteiseen toimintaan. Samalla hän harjoittelee yhteisiä sääntöjä sekä pyrkii noudattamaan niitä.
Hän oppii kantamaan vastuuta omista ja yhteisistä tiloista ja välineistä sekä ymmärtämään toimintansa vaikutuksen luontoon ja ympäristöön.

Oppiminen
Lapsen oppimistaidot kehittyvät.
Hän löytää oppimisen ilon ja uskaltaa kokeilla uusia asioita.

Jokainen esiopetusyksikkö tekee valtakunnallisen ja kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteella ryhmävasun (ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman) kullekin esiopetusvuodelle. Ryhmävasuun kirjataan mahdolliset koko kunnan, toimintayksikön tai ryhmän omat painotukset. Uutta toimintakautta edeltävänä keväänä mietitään kunnan esiopetustyöryhmässä mahdollisista yhteisistä painotuspisteistä koko kunnan esiopetuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä