4.1 Monipuoliset työtavat

Monipuolisten työtapojen valinta ja käyttö

Ohjattu ja lasten omaehtoinen leikki sekä havainnolliset, lasten aktiivisuutta ja luovuutta edistävät työtavat ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtapojen valintaa ja käyttöä ohjaavat esiopetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, heidän laaja-alaisen osaamisensa (luku 2.5) kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan.

Oppimisen väline ja kohde

Esiopetuksessa työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde - vähitellen kehittyvä taito, jota lapset tarvitsevat oppimisen polulla. Tämän vuoksi on tärkeää, että opettaja ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, työtapojen valintaan ja tekevät erilaisia työtehtäviä. Tämä on arjen osallisuutta, jonka tavoitteena on tukea lasten aloitteellisuuden kehittymistä ja omaa vastuunottoa. Oppimista edistää se, että lapset ovat mukana miettimässä työskentelyn tavoitteita ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tehtyjen valintojen ja työskentelyn onnistumista arvioidaan yhdessä.

Leikit, pelit ja kokeilut

Leikkiessään lapset oppivat ja hahmottavat maailmaa. Tämän vuoksi leikki eri muodoissaan on keskeistä esiopetuksessa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat lasten oppimismotivaatiota. Tavoitteena on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat, kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan sekä nauttivat oivaltamisesta. Oppimisen ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittymisen tukemiseksi esiopetuksessa käytetään esimerkiksi erilaisia pelejä. Yhdessä työskenneltäessä lapsia rohkaistaan kyselemään, ihmettelemään, tutkimaan, päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan tavoitteellisesti yhteisen päämäärän suuntaisesti. Lapsille järjestetään myös mahdollisuuksia kokeilla ja toimia itsenäisesti.

Toimivat oppimisympäristöt

Monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Toimivat oppimisympäristöt tarjoavat tilaisuuksia eriyttää lasten työskentelyä. Onnistumisen kokemuksilla ja kannustavalla palautteella tuetaan lasten myönteisen itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on, että lasten halu kokeilla ja opetella vahvistuu ja heille syntyy luottamus siihen, että he pystyvät oppimaan uutta.

Työtapojen kehittäminen

Työtapoja kehitetään yhteisesti henkilöstön itsearvioinnin sekä lapsilta ja huoltajilta saadun palautteen perusteella.

Monipuoliset työtavat Muuramessa

Esikoululaisen oppiminen on kokonaisvaltaista. Oppiminen perustuu lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan, jossa hyödynnetään arjen tilanteita. Oppimisessa esikoululainen on itse aktiivinen toimija.

Lapsilähtöisessä esiopetuksessa leikki on yksi tärkeimmistä tavoista oppia ja oivaltaa. Leikkiä käytetään suunnitelmallisesti oppimisen tukena, mutta ennen kaikkea leikin tulee lähteä lapsen omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Leikeissä lapsi käsittelee ja harjoittelee oppimisen asioita. Onnistuneet leikit vahvistavat lapsen itsetuntoa ja itseluottamusta.

Lapsen omaa yritteliäisyyttä tuetaan esiopetuksessa yrittäjyyskasvatuksen avulla. Lapsen sisäinen yrittäjyys toteutuu ohjaamalla lasta omatoimisuuteen, osallisuuteen ja vastuullisuuteen. Lapsi osallistuu ikätasonsa mukaan toiminnan suunnitteluun ja valintojen tekoon. Näin lapsi oppii ottamaan vastuuta ja sitoutumaan toimintaan. Yrittäjyydessä keskitytään positiivisen asenteen ja yritteliäisyyden merkityksen korostamiseen omassa toiminnassa.

Työtapoja arvioidaan päivittäin ja saadut palautteet otetaan huomioon työtapojen suunnittelussa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä