2.2 Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua

Johdonmukainen kokonaisuus

On tärkeää, että varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Laadukkaan kokonaisuuden lähtökohtana on, että opettajat sekä muu henkilöstö tuntevat oppimisen polun eri vaiheet, niiden keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet ja käytännöt. Lasten kasvun tukemisen ja oppimisen sujuvuuden vuoksi siirtymävaiheet suunnitellaan ja niitä arvioidaan yhdessä luvussa 3.3 kuvatulla tavalla. Opetus- ja muu henkilöstö tekevät huoltajien kanssa yhteistyötä lasten oppimisen polun kaikissa vaiheissa. Tavoitteena on, että kunkin lapsen oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen jatkuu joustavasti lapsen tarpeista lähtevänä. Tämän varmistamisessa henkilöstön yhteistyön ja osaamisen suunnitelmallisella johtamisella esiopetusyksiköissä ja opetuksen järjestäjän tasolla on tärkeä merkitys.

Esiopetuksen erityinen tavoite

Valtioneuvoston asetuksen[1] mukaan esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnon kohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa. Huoltajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Kasvun ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisessä tehdään tarvittaessa yhteistyötä monialaisesti.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 5§

Esiopetus tavoitteellisena toimintana

Esiopetus on tavoitteellista toimintaa. Opetuksen tavoitteet määrittyvät opetussuunnitelman perusteiden ja niiden pohjalta laaditun paikallisen opetussuunnitelman mukaan. Lasten osaamistasolle ei opetussuunnitelmassa aseteta yhteisiä tavoitteita. Yksilöllisesti pohditut tavoitteet hyödyttävät lasten kasvua ja oppimista, joten opettaja keskustelee kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista, toiveista ja oppimisen tavoitteista lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Esiopetuksen henkilöstö ottaa nämä tarpeet ja toiveet huomioon opetusta suunniteltaessa sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tavoitteellisuuden lisäämiseksi opettaja voi yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa laatia kullekin lapselle oppimissuunnitelman. Oppimissuunnitelma on laadittava, mikäli lapsi saa tehostettua tukea. Erityisen tuen piirissä oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)[2].

[2] Perusopetuslaki 16 a§ 1 mom. (628/1998)

Esiopetuksen toimintatavat

Esiopetuksessa seurataan ja tuetaan kunkin lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hänen tietojensa ja taitojensa kehittymistä. Tavoitteena on samalla pyrkiä ennaltaehkäisemään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Lapsen minäkäsitys vahvistuu arvostavan vuorovaikutuksen, monipuolisten oppimiskokemusten sekä kannustavan palautteen avulla. Esiopetuksen aikana lapset tutustuvat lähiympäristöön, sen ihmisiin ja luontoon sekä näiden moninaisuuteen. Leikillä ja mielikuvituksen käytöllä on tärkeä merkitys lasten myönteisen kehityksen sekä uusien tietojen ja taitojen opettelun kannalta. Esiopetus tarjoaa lapsille tilaisuuksia vuorovaikutukseen, ilmaisun eri muotoihin ja uusiin kokemuksiin. Lasten mielenkiinnon kohteisiin tutustutaan yhdessä erilaisissa oppimisympäristöissä. Näin lapsille avautuu mahdollisuuksia ystävyyteen, oppimisen iloon ja uusiin kiinnostuksen kohteisiin.

Esiopetukseen osallistuminen

Kun huoltaja on ilmoittanut lapsen esiopetukseen, lähtökohtana on, että lapsi osallistuu kaikkeen toimintaan. Opettaja ja huoltaja sekä esiopetuksen järjestämiseen osallistuva henkilöstö kantavat yhdessä vastuun esiopetukseen osallistuvien lasten säännöllisestä osallistumisesta esiopetukseen.

Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua Muuramessa

Muuramen kunnan esiopetuksen toiminta-ajatus: Esiopetus tukee lasta kasvamaan leikin ja monipuolisten elämysten avulla kokonaisvaltaisesti toimivaksi, ehyeksi ja myötäeläväksi ihmiseksi, vastuulliseksi ja osallistuvaksi ryhmän jäseneksi sekä uteliaaksi tutkijaksi.

Esiopetusyksiköt kutsuvat lapset ja perheet tutustumaan esiopetuspaikkaan ennen esiopetusvuoden alkua. Tarvittaessa järjestetään yksilöllisiä siirtopalavereja varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ennen esiopetusvuoden alkua.

Esiopetusvuoden alussa järjestetään aloituskeskustelut sekä vanhempainilta. Esiopetus on velvoittavaa. Esiopetuksen henkilöstö ja huoltajat kantavat yhdessä vastuun esiopetukseen osallistumisesta. Lyhyistä poissoloista sovitaan suullisesti esiopetusryhmän henkilökunnan kanssa. Yli viiden päivän poissaoloista tehdään kirjallinen hakemus päiväkodin johtajalle. Lomakkeen saa esiopetusyksiköstä.

Esiopetusvuoden kulkua ohjaa esiopetuksen vuosikello, johon kirjattu yhteiset käytänteet ja aikataulut. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia toimintavuodessa. Muuramessa esiopetus alkaa samana päivänä kuin perusopetus ja esiopetusvuosi päättyy aina 31.5. Esiopetusta annetaan 4 h/päivä. Esiopetus on maksutonta. Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta vahvistaa vuosittain esiopetuspäivät, jotka löytyvät Muuramen kunnan nettisivuilta. 

Leopsiin ( lapsen esiopetussuunnitelmaan) kirjataan esiopetusvuoden alkuvaiheessa yhdessä huoltajien kanssa lapsen yksilölliset tavoitteet esiopetusvuodelle, joita seurataan, arvioidaan ja tuetaan esiopetusvuoden aikana. Esiopetuksen tehtävänä on myös oppimisen ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen osana lapsen oppimisen polkua.

Esiopetuksessa on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä kaikille muuramelaisille esioppilaille. Wilmassa on sähköisenä Leops (Lapsen esiopetussuunnitelma) selä oppimisen tuen lomakkeet.

Esikouluopettajat täyttävät tammi-helmikuussa lapsesta Esko-lomakkeen (Esikoulusta kouluun-lomakkeen). Opettaja kirjaa lomakkeeseen sen hetkisen näkemyksen lapsen toimimisesta esiopetusryhmässä. Huoltajat allekirjoittavat lomakkeen. Lomake toimitetaan viikolla 10 kouluille. Koulut käyttävät lomakkeita mm. pohjana luokkajaoissa ja ne siirtyvät lapsen tulevalle luokanopettajalle.

Helmi-maaliskuussa käydään Leopsin arviointi-keskustelut.

Luokkajako toteutetaan huhtikuussa. Alkuopetuksen laaja-alaiset erityisopettajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat, kunkin ryhmän erityisopetuksen järjestämistavan mukaan, ovat mukana luokkajaossa antamassa koululle tukea luokkien muodostamisessa.

Tarvittaessa järjestetään keväällä yksilöllisiä siirtopalavereja esiopetuksesta alkuopetukseen yhteistyössä huoltajien kanssa.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä