2.3 Arvoperusta

Oikeus ainutlaatuisuuteen, osallisuuteen ja oppimiseen

Esiopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä. Lapsilla on oikeus oppia sekä rakentaa käsitystään itsestään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.

Oikeus iloon, erilaisuuteen ja yhteisöllisyyteen

Lapsilla on oikeus oppia leikkien ja iloita oppimastaan. Lasten aikaisemmat kokemukset ja taidot ovat osa heidän oppimisen polkuaan. Lasten erilaisuutta sekä erilaisia tapoja toimia ja oppia arvostetaan. Lasten käsityksiä ja mielipiteitä pidetään tärkeinä, ja he osallistuvat oppimisympäristöjen rakentamiseen sekä edellytystensä mukaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lapsia rohkaistaan yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Oikeus hyvään opetukseen, kannustukseen ja ilmaisuun

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen. Kannustava palaute ja oikeudenmukainen kohtelu kuuluvat hyvään esiopetukseen. Lapsilla on oikeus ilmaista itseään ja ajatuksiaan, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella uusia asioita. Esiopetus tukee lasten kykyä ymmärtää arvoja, noudattaa terveellisiä elämäntapoja sekä kehittää tunnetaitojaan ja kauneudentajuaan.

Henkilöstön avoin ja kunnioittava asenne

Esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien yhteistyö auttaa turvaamaan lasten hyvinvointia. Esiopetuksen henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen erilaisiin perheisiin sekä kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen ja opetuksen perusta [1].

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 2 §

Kestävä elämäntapa, tasa-arvo ja sitoutumattomuus

Esiopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita ja otetaan huomioon sen eri ulottuvuudet: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen. Esiopetus toimintaympäristönä tukee lasten tasa-arvoisuutta. Siihen sisältyvät muun muassa mielipiteiden ja sukupuolten tasa-arvo. Esiopetus edistää lasten mahdollisuuksia kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia ennakko-odotuksia ja rajoituksia. Tasa-arvopyrkimyksiä täydentää laaja-alainen yhdenvertaisuuden periaate[2]. Opetus on lapsia puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta. Esiopetusta ei saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.

[2] Yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom. (21/2004)

Esiopetuksen arvoperusta Muuramessa

Muuramen kunnan arvomaailma tiivistyy kahteen sanaan:
Muuramen kunta on luova ja rohkea.

Muuramen varhaiskasvatussuunnitelman keskeisenä periaatteina ja arvoina on oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Oikeus turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön sekä tarvitsemaansa erityistukeen. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lisäksi lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, äidinkieleen, uskontoon ja katsomukseen.

Muuramen esiopetuksen arvoperusta on yksilöllisyyden huomioiminen, oikeudenmukaisuus, turvallisuus sekä kasvatuskumppanuus. Arvoperusta on työstetty huoltajilta ja henkilökunnalta saatujen kyselytulosten perusteella.

Yksilöllisyyden huomioiminen:
Lapsen vahvuuksien tunnistaminen ja kannustaminen yritteliäisyyteen
Lapsen ainutlaatuisuuden huomioonottaminen
Lapsen itsemääräämisoikeus ikä- ja kehitystaso huomioiden

Oikeudenmukaisuus:
Kaikki ovat tasa-arvoisia
Esiopetuksessa huomioidaan lapsen ja perheen uskonnolliset, kielelliset ja kulttuurilliset taustat

Turvallisuus:
Yhteisöllisyys, ryhmäytyminen ja yhteiset säännöt
Kaikilla hyvä ja turvallinen olo ryhmässä niin psyykkisesti kuin fyysisestikin
Turvalliset oppimisympäristöt

Yhteistyö huoltajien kanssa:
Lapsen ja perheen kasvatusnäkemyksen kunnioittaminen
Avoin keskustelukulttuuri
Yhteisen suunnan löytäminen vanhempien kanssa lapsen hyväksi

Kaiken toiminnan perustana esiopetuksessa on ilo.
Lapsen ilo oppia, keksiä, luoda ja oivaltaa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä