6.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja osaamiseen. Oppimisen arviointi liittyy oppimisprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan palautteeseen. Osaamisen arviointi puolestaan kohdistuu oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon. Oppilaan oppimista ohjataan ja osaamista arvioidaan aina suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri oppiaineille määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin tavoitteisiin.

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä eri vuosiluokkien päätteeksi annettavassa arvioinnissa ja päättöarvioinnissa.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista erillisinä. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteereiden mukaisesti, tulevat myös laaja-alaisen osaamisen tavoitealueet arvioiduiksi.

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä käyttäen. 

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä.

Kunnan OPS-sisältö - täsmennykset: arvosanojen yleiset määräytymisen periaatteet

Arvosanojen 4 - 10 määräytymisen periaatteet oppiaineissa

Arvosana 10 (erinomainen) edellyttää

 • kaikkien tavoitteiden toteutumista
 • kokeiden, testien ja arvioitavien töiden painottumista kiitettäviin arvosanoihin
 • että oppilas kykenee omaksumaan uutta tietoa itsenäisesti sekä hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa
 • että oppilas osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti tuntityöskentelyyn ja on suorittanut annetut kotitehtävät
 • että oppilaan asenne kyseisen aineen opiskeluun on positiivinen
 • että oppilas kykenee arvioimaan omaa työtään ja hyödyntämään tätä tietoa opiskelussaan.

Arvosana 9 (kiitettävä) edellyttää

 • pääsääntöisesti kaikkien tavoitteiden toteutumista
 • kokeiden, testien ja arvioitavien töiden painottumista hyviin tai kiitettäviin arvosanoihin
 • että oppilas kykenee omaksumaan uutta tietoa itsenäisesti sekä hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa
 • että oppilas osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti tuntityöskentelyyn ja on suorittanut annetut kotitehtävät
 • että oppilaan asenne kyseisen aineen opiskeluun on positiivinen
 • että oppilas kykenee arvioimaan omaa työtään ja hyödyntämään tätä tietoa omassa opiskelussaan.
Arvosana 8 (hyvä, tavoitetaso) edellyttää
 • pääsääntöisesti jokaisen tavoitteen saavuttamista. Jonkin osa-alueen erinomainen hallinta voi kompensoida toisen osa-alueen heikompaa hallintaa, mutta pääsääntöisesti varsinkin hyvän osaamisen kuvaukset (kts. opetussuunnitelmien perusteet) kertovat arvosanan 8 vaatimustason
 • kokeiden, testien ja arvioitavien töiden painottumista hyviin arvosanoihin
 • omaksutun tiedon soveltamis- ja hyödyntämistaitoja
 • tunti- ja kotitehtävien huolellista hoitamista
 • myönteistä asennetta kyseisen aineen opiskeluun.

Arvosana 7 (tyydyttävä) edellyttää

 • enimpien tavoitteiden saavuttamista. Jotkin osatavoitteet ovat voineet jäädä toteutumatta kokonaan
 • kokeiden, testien ja arvioitavien suoritusten painottumista tyydyttäviin arvosanoihin
 • että oppilas kykenee osittain soveltamaan ja hyödyntämään omaksuttua tietoa
 • että oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ajoittain aktiivisesti
 • että koti- ja tuntitehtävistä huolehtiminen onnistuu pääsääntöisesti
 • että oppilaan asenne kyseiseen oppiaineeseen on pääosin myönteinen.

Arvosana 6 (kohtalainen) edellyttää

 • tavoitteiden osittaista toteutumista. Jotkut osatavoitteet ovat voineet jäädä toteutumatta
 • kokeiden, testien ja arvioitavien suoritusten painottumista kohtalaisiin arvosanoihin
 • että oppilas ei juurikaan kykene soveltamaan oppimaansa tietoa ja taitoa
 • että oppilaan osallistuminen tuntityöskentelyyn on pääsääntöisesti passiivista
 • että kotitehtävien hoitamisessa on puutteita
 • että oppilaan asenne oppiaineen opiskeluun vaihtelee.

Arvosana 5 (välttävä) edellyttää, että

 • tavoitteiden saavuttaminen on pääsääntöisesti jäänyt toteutumatta
 • kokeiden, testien ja arvioitavien töiden painottumista välttäviin arvosanoihin
 • oppilas ei ole saavuttanut oppiaineen kohdalla tiedon soveltamistaitoja
 • oppilaan osallistuminen koulutyöhön on pääsääntöisesti passiivista
 • oppilas huolehtii pääsääntöisesti kotitehtävistään, mutta kotitehtävien teko vaatii esim. vanhemmilta runsaasti ohjausta ja valvontaa
 • oppilas ei kykene juurikaan käyttämään annettua palautetta apuna oppimisessa.

Arvosanan 4 (hylätty) saa, jos

 • oppilas ei ole osittainkaan saavuttanut määriteltyjä tavoitteita
 • oppilas ei ole juurikaan suorittanut hänelle annettuja tunti- ja kotitehtäviä
 • kokeiden, testien ja arvioitavien töiden keskiarvo on alle 5
 • oppilas ei kykene hyödyntämään ja soveltamaan aikaisemmin oppimaansa
 • oppilaan suhtautuminen oppiaineen opiskeluun on passiivista ja negatiivista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä