Historian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

Historian tavoitteet vuosiluokalla 5

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden

Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

Historian sisällöt vuosiluokalla 5

Äänekosken perusopetuksessa historiaa opetetaan yksi vuosiviikkotunti vuosiluokalla 5.

Miten historiaa tutkitaan?
-
Oman kylän historia
- Suomen historia keskiajasta Suomen sotaan saakka
- Maailmanhistoriasta antiikin aika.

 • omat juuret sekä kotiseudun historiaan tutustuminen
 • paikallishistoria osana Suomen historian vaiheita
 • Edellisten lisäksi historiaa opiskellaan siksi, että oppilas ymmärtäisi paremmin ympäröivää maailmaa. Maailma ei ole tällainen sattumalta. Kun oppilas ymmärtää, mitä on ollut ja tapahtunut ennen häntä, hän ymmärtää nykyaikaa, kulttuuria ja itseään entistä paremmin. Historian tapahtumien valossa voi pohtia omia arvoja ja asenteitaan.

S2 Vanha aika ja antiikin perintö:

 • antiikin Egyptin yhteiskunta ja kulttuuri
 • antiikin Kreikan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
 • antiikin yhteys ja perintö nykyajassa
 • yhteys Pohjolan asuttamiseen ja uskontoihin

S3 Keskiaika:

B. Keskiaika Pohjolassa
 • historiallinen aika alkaa Suomessa
 • kristinuskon tulo Suomeen
 • keskiaikainen maailmankuva ja kirkon vahva vaikutus ihmisten elämässä
 • Suomen liittäminen Ruotsin yhteyteen - Pähkinäsaaren rauhan rajan merkitys idän ja lännen välillä
 • elämää keskiaikaisissa kylissä ja kaupungeissa

S5 Suomi osana Ruotsia:

 • uuden ajan murros Suomessa: ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taiteessa
 • elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina 1500 - 1700-luvuilla
 • elinkeinot, sääty-yhteiskunta
 • Kustaa Vaasan aika ja uudistukset
 • veljesriitojen seuraukset, nuijasota
 • suomalaiset 30-vuotisessa sodassa
 • Pietari Brahen aika Suomessa
 • Suomen ja suomalaisten asema nousevan suurvallan, Venäjän naapurissa

Historian arviointi vuosiluokalla 5

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen.

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön, aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

Historian oppimisen arvioimisessa voidaan käyttää kuudennen luokan valtakunnallisia arviointikriteerejä soveltaen niitä viidennen luokan sisältöihin ja oppilaiden kehitystasoon. (Valtakunnalliset arviointikriteerit löytyvät kuudennen luokan sisältöjen kohdalta.)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä