Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Äänekosken perusopetuksessa
TVT-ops

Tavoitteet opetuksessa


Tavoitetaitotasojen määrittelyllä pyritään tasa-arvoisuuteen kaikilla luokka-asteilla. Näiden tavoitteiden avulla pyritään takaamaan se, että oppilas saavuttaa riittävät TVT-taidot, jotta hän pystyy vastaamaan jatko-opiskelun tuomiin vaatimuksiin ja tietoyhteiskunnan jokapäiväisiin haasteisiin.

Tietotekniikan opetuksessa edetään vaiheittain:
 • Esiopetuksessa ja alkuopetuksessa tutustutaan perusasioihin, TVT-laitteisiin ja niiden käyttämiseen oppimisen tukena.
 • 3.lk ja 4.lk luokkien aikana tietokoneesta/ älylaitteesta tulee oppilaalle oppimisen apuväline. Tiedon hakeminen ja haetun tiedon hyödyntäminen omassa tuotoksessa on jo jollakin tavalla mukana. Ja oppilas osaa käyttää oppimispelejä, sovelluksia ja ohjelmia, kun hän harjoittelee uutta asiaa tai taitoa.
 • 5.lk ja 6.lk aikana TVT-laitteita käytetään työvälineinä entistä selvemmin. Oppilas osaa tehdä ja käyttää TVT-laitteita omien tuotoksien tekemiseen ja osaa hankkia itsenäisesti niillä tietoja, joiden avulla hän voi ratkaista annettuja tehtäviä ja ongelmia.
 • 7.lk - 9.lk aikana oppilas syventää TVT-taitoja ja opettelee käyttämään sovelluksia niin, että hän osaa hyödyntää niiden täysiä ominaisuuksia ja pystyy myös tekemään ennakkoluulottomia ja luovia ratkaisuja valitessaan käyttöön tulevaa sovellusta tai sovelluksia TVT-työskentelynsä aikana. Lisäksi oppilas saa rohkeutta ja valmiuksia tietoyhteiskunnan asiointipalveluiden käyttämiseen.
Pedagogiikka
 • Opetussuunnitelma ohjaa TVT:n käyttöä ja on opetuksen tukena.
 • TVT:n opetuskäytön tarkoituksena on luoda oppilaalle valmiudet toimia tietoyhteiskunnassa.
 • Tietoa tuotetaan, yhdistetään olemassa olevaan tietoon ja sitä jaetaan yhteiseen käyttöön
 • Opetuksessa käytetään yhteisöllisyyttä tukevia opetustapoja .
 • Oppilaan omaa oppimista tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla.
 • Yhteisopettajuutta käytetään mahdollisuuksien mukaan.
 • Asiakokonaisuudet käsitellään siten, että oppiainerajat voidaan ylittää.
 • Arvioinnissa huomioidaan myös tietotekninen osaaminen.
 • Opettajille ja muille opetukseen osallistuville henkilöstöryhmille järjestetään jatkuvaa koulutusta ja TVT-tukea.

TVT-asiasisällöt eri vuosiluokilla
TVT-asiasisällöt eri vuosiluokilla Äänekoskella

Tietotekniikka vuosiluokilla 4, 7 ja 8
Tietotekniikan tavoitteet vuosiluokilla 4, 7 ja 8

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä