Historian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 4

Historian tavoitteet vuosiluokalla 4

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Tiedon hankkiminen menneisyydestä

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
Historian ilmiöiden ymmärtäminen

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

Historiallisen tiedon käyttäminen

T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

Historian sisällöt vuosiluokalla 4

Äänekosken perusopetuksessa historiaa opetetaan yksi vuosiviikkotunti vuosiluokalla 4.

Mitä historia on?
- Oman suvun ja koulun historia
- Suomen historia keskiaikaan saakka
- Euroopan esihistoria antiikkiin saakka.

Historian opiskelu on hyvä aloittaa pohtimalla, mitä historia on.
 • Historiaa ovat kaikki menneisyyden tapahtumat.
 • Historia on todellisuutta, mikä kerran on tapahtunut.
 • Historia on menneisyyttä tutkiva tiede.
 • Se on ihmisen toimintaa ja tekoja, joista on jäänyt merkkejä ja todisteita jälkipolville, jotka tutkivat ja tulkitsevat niitä.
 • Se on historiantutkimuksen lähteiden (muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien) kriittistä tulkintaa.
 • Historiantutkimuksen kohteena ovat myös menneiden aikojen arvot, asenteet, aatteet ja mentaliteetit.
 • Suomen kansan historia kertoo oman maamme menneisyydestä.
 • Yleinen historia on Euroopan ja muiden maiden historiaa.

Näistä saa alustavan ja henkilökohtaisen kokemuksen perehdyttämällä oppilas omaan historiaansa:

 • omat juuret, oman perheen historia sekä kotiseudun historiaan tutustuminen
 • oman koulun historia
 • paikallishistoria osana Suomen historian vaiheita
 • Edellisten lisäksi historiaa opiskellaan siksi, että oppilas ymmärtäisi paremmin ympäröivää maailmaa. Maailma ei ole tällainen sattumalta. Kun oppilas ymmärtää, mitä on ollut ja tapahtunut ennen häntä, hän ymmärtää nykyaikaa, kulttuuria ja itseään entistä paremmin. Historian tapahtumien valossa voi pohtia omia arvoja ja asenteitaan.

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty:

 • Jääkausi
 • Suomen asuttaminen
 • Kivikauden ihmisten elinolot ja elintavat Pohjolassa ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan keksimisen seurauksena
 • Esihistoriallisen ajan jaksot Suomessa kivikaudesta rautakauteen
 • Mahdollisesti opintoretki kivikauden kylään Saarijärvelle
 • Maapallon asuttaminen
 • Maanviljelyn aloittamisen, pyörän ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisen elämään
 • Suurten jokilaaksojen ensimmäiset korkeakulttuurit ja kaupungit: Kaksoisvirranmaa (Mesopotamia) ja Egypti

Historian arviointi vuosiluokalla 4

Arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia täydennettynä Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisujen oppimisen arvioinnilla, joka on esitelty luvussa 6 Oppimisen arviointi.

Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen.

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön, aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.

Historian oppimisen arvioimisessa voidaan käyttää kuudennen luokan valtakunnallisia arviointikriteerejä soveltaen niitä neljännen luokan sisältöihin ja oppilaiden kehitystasoon. (Valtakunnalliset arviointikriteerit löytyvät kuudennen luokan sisältöjen kohdalta.)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä