Leppävirta

Yhteistyö kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa viranomaisten kanssa

Yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa toteutetaan eri tavoin. Leppävirran kunnan nuorisotoimen ja seurakunnan kanssa Kivelän koululla ( yläkoulu) ja kunnan alakouluilla on säännönmukaista yhteistyötä. Mainitut tahot ovat mukana koulujen erilaisten tapahtumien ja teemapäivien toteuttamisessa, lisäksi kunnan nuorisotoimi on mukana yläkoululla miltei päivittäin välituntitoiminnan muodossa.

Sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu kasvatustoiminnan ohjaajan työn kautta, hän kiertää alakouluilla ja on parina päivänä viikossa kunnan yläkoululla. Sosiaalityöntekijöiden kanssa tehdään myös yhteistyötä yksittäisten oppilaiden suhteen, yleensä tällöin yhteistyö on erilaisia palavereja tai konsultaatioapua.

Terveydenhuoltopalveluja tarjoavien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tapahtuu pitkälti kouluterveydenhoitajien kautta, yläkoululla on oma kouluterveydenhoitaja ja alakouluilla on kaksi kouluterveydenhoitajaa. Lisäksi tarjolla on perheneuvolan palveluja ja nuorten mielenterveyshoitaja, jonka asiakkaina on suurelta osin yläkouluikäiset nuoret. Yhteistyö terveyspalveluja tarjoavien tahojen kanssa toimii siten, että koululta ohjataan oppilas ja hänen huoltajansa sopivan toimijan luo, joko niin, että he varaavat itse aikaa tai kyseinen toimija pyydetään luvan kanssa mukaan yksilökohtaiseen oppilashuoltopalaveriin, jossa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Koulut voivat myös pyytää konsultaatioapua terveydenhuollolta, tällöin on otettava huomioon yksityisyydensuoja ja oppilashuoltoon liittyvät salassapitovelvoitteet.

Kouluilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös poliisiviranomaisen kanssa. Usein tämä yhteistyö on sangen pitkälti poliisin ohjaavaa- ja kasvattavaa luennointia tai tapahtumia. Mikäli tilanne vaatii, koulut voivat myös pyytää poliisia selvittämään koulussa sattuneita tilanteita, jos niiden katsotaan olevan niin vakavia, että asian selvittämiseksi tarvitaan poliisiviranomaisen toimia ja selvityksiä.