Varkaus

Yhteistyö siirryttäessä esiopetuksesta perusopetukseen

Lapsen eheän päivän toteuttamiseksi kaikki lapsen kanssa työskentelevät kasvattajat toimivat yhteistyössä, lasten tarpeiden mukaisesti, noudattavat yhtenäisiä tavoitteita ja toteuttavat opetussuunnitelmaa. Yhtenäisen toiminnan edellytyksenä on opetussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen oppimissuunnitelman tunteminen.

Varkaudessa toteutettavassa Pienten koulu -mallissa esiopetus ja alkuopetus toimivat tiiviisti ja joustavasti yhteistyössä lapsen koko esi- ja alkuopetusajan. Lapset oppivat tuntemaan toisensa, kouluympäristön sekä opetushenkilöstöä. He kasvavat Pienten koulun oppimisympäristössä yhteiseen toimintakulttuuriin, joten siirtymä ryhmästä toiseen on turvallista ja sujuvaa.

Pienten koulu toimii lähikouluperiaatteen mukaisesti, ja se on tarkoitettu kaikille alueen lapsille. Opetusta annetaan pääsääntöisesti omassa ryhmässä sekä koulu- ja ryhmäkohtaisesti soveltuvin osin yhteistyössä esiopetusryhmien ja alkuopetusluokkien kanssa.

Päiväkodissa toimivien esiopetusryhmien yhteistyömuodot perusopetuksen kanssa:

  • tutustumispäivät
  • vierailut
  • nivelvaiheen vanhempainillat

Erityistä tukea tarvitsevien lasten opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvistä asioista vastaa koulun erityisopettaja tai esiopetusryhmän erityislastentarhanopettaja, jonka työhön kuuluu yhdessä opettajan kanssa samanaikaisopetus, lasten pienryhmäohjaus, konsultaatio ja yhteistyö sekä huoltajien että ulkopuolisten tahojen kanssa. Erityisopettaja kuuluu esiopetuksen tiimiin ja työskentelee myös yleisen tuen piirissä olevien esioppilaiden kanssa säännöllisesti. Lapsen ja kasvun ja oppimisen tuki käsitellään luvussa 5.