Musiikki painotteisuus

Musiikki painotteisuus

1. MITÄ TARKOITETAAN MUSIIKKILUOKILLA

Waltterin koululla toimivat musiikkiluokat. Musiikkiluokalle pääsee opiskelemaan valintakokeen kautta.Tammikuussa, viikolla 2 ja 3, musiikkiluokan opettajat käyvät kaikissa Varkauden kaupungin kouluissa kertomassa 2.luokan oppilaille musiikkiluokkatoiminnasta ja pääsykokeesta. Jokaiselle 2.luokan oppilaalle jaetaan lomake, jolla musiikkiluokalle voi hakea.Helmikuussa, viikolla 7, musiikkiluokan opettajat ja Soisalo-opiston opettajat järjestävät kaikille musiikkiluokalle hakeneille valintakokeen. Tällä valintakokeella haetaan samalla myös Soisalo-opistoon. Valintakokeen hyväksytysti suorittanut oppilas voi siis halutessaan aloittaa soitinopiskelun myös Soisalo-opistossa.Valintakokeessa oppilas laulaa kaksi laulua, joista toinen on ennalta määrätty ja toinen vapaavalintainen. Ennalta määrätyt laulut ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeessa käytetään testiä, jota käyttävät Soisalo-opiston lisäksi myös muut musiikkiluokat Suomessa. Testissä on sävel-, melodia- ja rytmitoistoja. Tämä testi pisteytetään musiikkiluokkien opettajista ja Soisalo-opiston edustajasta koostuvan valintakoeraadin toimesta. Musiikkiluokkien opettajat valitsevat yhteispisteiden perusteella uudet musiikkiluokkalaiset. Musiikkiluokat noudattavat musiikin osalta omaa opetussuunnitlemaa ja tuntijakoa.
Musiikkiluokilla on musiikkia 11 h enemmän kuin muilla luokilla. Tunneista ylimääräisiä opetuksenjärjestäjän painotukseen osoittamia tunteja on 6. Muut tunnit on koostettu seuraavasti:
3h taito- ja taideaineiden valinnaisista (2h kuvataiteesta 1h käsityöstä), 2h liikunnasta.

Musiikkiluokalle on mahdollista pyrkiä myös 6. luokalta 7.-9. –luokkien ajaksi, jolloin oppilaalta edellytetään vahvoja musiikillisia perustaitoja ja harrastuneisuutta. Musiikkiluokilla on musiikin opetuksessa vaativammat tavoitteet sekä suuremmat musiikin oppituntimäärät kuin yleensä peruskoulussa. Lisäksi opetusryhmän kokoonpano on kiinteä, jolloin pitkäjänteinen musiikinopiskelu yksittäisenkin oppilaan kohdalla toteutuu.

2. TAVOITTEET

Musiikkiluokkien musiikinopetuksen tavoitteet ovat lähtökohdiltaan samat kuin yleisopetuksessa, mutta niiden lisäksi tavoitteissa painottuvat seuraavat:

3.-4. –luokat 5.-6. –luokat 7.-9. –luokat
Oppilas
- osallistuu esiintymistilaisuuksiin ja ottaa vastuuta niistä
- oppii ymmärtämään ja käyttämään musiikin rytmiä, melodiaa, harmoniaa, dynamiikka ja sointiväriä sekä niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä
- oppii musisoimaan yhdessä muiden kanssa kuorolaulun ja yhteissoiton kautta
Oppilas
- osallistuu esiintymistilaisuuksiin ja ottaa vastuuta niistä
- laajentaa tietämystään ja osaamistaan musiikin eri elementeistä (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka ja sointiväri)
- oppii arvioimaan oman ja toisten musisointia kuorolaulu- ja yhteissoitto-tilanteissa
Oppilas
- ylläpitää ja kehittää osaamistaan musii-killisen ilmaisun eri alueilla, erityisesti laulamisessa ja bändisoitossa
- oppii rakentavan analyyttisesti tarkaste-lemaan ja arvioimaan omaa ja muiden musiikkisuoritusta musisointitilanteissa
- oppii ymmärtämään, analysoimaan ja käyttämään musiikin elementtejä (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka ja sointi-väri) musiikin rakentumisessa sekä niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä
- osallistuu esiintymistilaisuuksiin ja ottaa vastuuta niistä
- oppii ymmärtämään jotakin siitä, miten musiikki vaikuttaa ihmisen tunteisiin


3. KESKEISET SISÄLLÖT

  3.-4. -luokat 5.-6. –luokat 7.-9. –luokat
MUSIIKINTUNTEMUS
a) musiikin teoria ja säveltapailub) musiikkitietous
- säveltapailu eri sävellajeissa
( 2 # ja 2 b asti)
- duurin ja mollin tunnistaminen
- eri tahtiosoitusten tunnistaminen ja rytminen toteuttaminen käytän-nössä
- intervallien tunnistaminen
(suuret ja puhtaat)
- tutustuminen keskeisiin säveltäjiin (esim. Bach, Mozart, Sibelius) ja heidän tuotantoonsa


- säveltapailu eri sävellajeissa
(4 # ja 4 b asti)
- tutustuminen sävellajeihin moni-puolisesti (4 # ja 4 b asti sisältäen mm. eri mollit)
- rytmillisen osaamisen monipuolis-tuminen
- musiikkiteknologian hyödyntämi-nen musiikintuntemuksen opiskelussa- tutustuminen musiikin eri tyyleihin
- tutustuminen taide- ja kansanmusiikkiin myös integroiden eri oppiaineisiin- aikaisemmin omaksutun teoriatie-don soveltaminen ja analysointi yhteismusisointitilanteissa ja harjoituksissa
- omien sovitusten tekeminen ja toteuttaminen


- tutustuminen eri maiden musiikki-kulttuureihin
- tutustuminen rock-, jazz-, elokuva- ja näyttämömusiikin keskeisiin tyylilajeihin
- tutustuminen vahvistimien ja PA-laitteiden ominaisuuksiin ja käyttöön
- tutustuminen soitinmusiikkiin ja sävellysten muotorakenteisiin
- tutustuminen musiikkiin näyttämöl-lä; eli balettiin, oopperaan, operet-tiin ja musikaaliin
- tutustuminen Suomen musiikki-elämään
MUSISOINTI
a) laulaminenb) soittaminenc) musiikillinen keksintä
- terve äänenkäyttö- puhdas yksiäänisyys- kaanonit- kaksiäänisyys- kuorotoiminta
- kannustaminen oman soittimen löytämiseen ja sen opiskeluun vapaa-ajalla- yhteissoitto koulusoittimilla- tutustuminen bändisoittimiin
- improvisaatio muutamaa säveltä käyttäen esim. pentatonisella asteikolla koulusoittimilla- erilaisten äänilähteiden käyttämi-nen musiikillisessa keksinnässä- integrointi muihin oppiaineisiin- musiikkiliikunta, esim. laululeikit
- terve ja monipuolinen äänenkäyttö- kolmiäänisyys- ikäkauteen sopivia lauluja moni-puolisesti- kuorotoimintakannustaminen oman soittimen löytämiseen ja sen opiskeluun vapaa-ajalla- yhteissoittotaitojen kartuttaminen sekä koulu- että bändisoittimilla- tutustuminen suomalaisiin pelimanni- ja kansansoittimiin (esim. kantele, jouhikko, munni-harppu, harmooni, haitari, viulu, kontrabasso)- kitaran alkeet- omien musiikillisten ideoiden tuottaminen- musiikkiliikunta- integrointi muihin aineisiin
- terve ja monipuolinen äänenkäyttö- moniäänisyys- äänenmurroksen huomioiminen ääniharjoituksissa ja luokan moni-äänistä ohjelmistoa valittaessa- luokkakuoro- yläkoulun musiikkiluokkien yhtei-nen kuoro- oppilaita kannustetaan muodosta-maan pieniä lauluryhmiä

- yhteissoitto- ja yhtyesoittotaitoa kehittäminen monipuolisesti- oppilaita innostetaan muodosta-maan erilaisia pieniä soitinryhmiä- tutustuminen suomalaisiin peli-manni ja kansansoittimiin


- tutustuminen teknologiaan musiikin tekemisen apuvälineenä
- omien ideoiden pohjalta lähtevä musiikillinen toiminta, kuten omien sovitusten toteuttaminen
- musiikkiliikunta

KUUNTELU
a) oma kuuntelu


b) tunnistava kuuntelu
- puhtauden säätely
- oman osuuden hahmottaminen yhteismusisoinnissa- tunnelmien ja mielikuvien löytäminen ja tunnistaminen musiikista
- yksittäisen soittimen erottaminen orkesterimusiikista
- erilaisiin muotorakenteisiin tutustuminen


- puhtauden säätely
- oman osuuden hahmottaminen yhteismusisoinnissa- soitinten ja sointivärien tunnistaminen
- erilaisten muotorakenteiden hahmottaminen
- analyyttinen kuuntelu


- oman suorituksen puhtauden ja soinnin arviointi yksin ja ryhmässä
- rakentavan kritiikin antaminen muiden suoritusta kohtaan
- muiden kuuntelemisen osaaminen yhteismusisointitilanteissa

- orkesterin soittimien ja niiden sointivärien tunnistaminen
- eri aikakausien musiikin ja säveltäjien tunnistaminen
- joidenkin maiden ja kulttuurien musiikin tunnistaminen
- pop- ja jazzmusiikin keskeisten tyylien tunnistaminen
- kriittisen kuuntelun kehittyminen, omien mielipiteiden ilmaiseminen


4. ARVIOINTI
Arviointi noudattaa opetushallituksen antamia musiikin arviointiohjeita. Musiikkiluokalla oppilaan arvioinnin lähtökohtana painottuvat musiikinopetuksen tiedolliset ja taidolliset tavoitteet, sekä oppilaan monipuolinen musiikillinen osallistuminen ja toiminta koulussa. Musiikkiluokan oppilaan arviointi sisältää koulukohtaisten tavoitteiden lisäksi keskeisiä oppilaan musiikillista kokonaiskehitystä mittaavia alueita, kuten:o laulu- ja soittotaidon kehittyminen yksin ja ryhmässäo rytmi- ja melodiatajun kehittymineno muoto- ja tyylitajun kehittymineno musiikillisen muistin kehittymineno oppilaan luovuuden kehittyminen erilaisissa musiikkitoiminnoissa.Arvosanaa annettaessa voidaan painottaa oppilaan parasta osaamisaluetta, joten arvosana koostuu eri alueiden arvioinnista, mutta ei välttämättä niiden keskiarvosta. Musiikkiluokan oppilaan arvosana musiikissa ei ole verrannollinen tavallisella luokalla opiskelevan oppilaan musiikin arvosanan kanssa.

5. YHTEISTYÖ OPETUKSEN JÄRJESTÄMISESSÄ
Soisalo-opistolla on mahdollisuus antaa 3.-6.-luokkalaisille opiston oppilaille teoriaopetusta oppilaan koulupäivän aikana.