Opiskelun ohjaus ja tuki

RYHMÄNOHJAAJAN TEHTÄVÄT

Jokainen opiskelija kuuluu tiettyyn ohjausryhmään, jota ohjaa ryhmänohjaaja. Hänen tehtävänsä ovat seuraavat:

 • toimii ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaajana
 • perehdyttää lukion käytänteisiin
 • seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä (kurssikertymää) sekä puuttuu tarvittaessa ongelmiin
 • tiedottaa ryhmälleen koulunkäyntiin liittyvistä asioista
 • pitää yhteyttä huoltajiin ja opinto-ohjaajaan
 • valvoo ohjausryhmäänsä kouluun liittyvissä tilaisuuksissa
 • kutsuu tarvittaessa kokoon opiskelijahuollon asiantuntijaryhmän

Ryhmänohjaajan tuokio pidetään aina uuden jakson alkaessa, kun jaksoarviointi on valmistunut.

LUOTTAMUSOPISKELIJAT

Jokainen ohjausryhmä valitsee keskuudestaan luottamusopiskelijan ja hänen sijaisensa.

Luottamusopiskelijan toimenkuva on seuraava:

 • On ryhmänsä edunvalvojana kouluyhteisössä
 • Välittää tietoa ryhmän ja koulun henkilökunnan välillä
 • Huolehtii erilaisten lomakkeiden jakelusta, keräyksistä yms. omassa ryhmässään
 • Toimii ryhmänsä johtajana luokan omissa kokouksissa
 • Vastaa mahdollisista muista luokan yhteisistä asioista

TUTORIT

Opintojen ohjauksen 4. kurssi on ns. tutor-kurssi, jolla koulutetaan uusien opiskelijoiden ohjaajia. Kullekin tutorille on nimetty oma ohjausryhmä ja he antavat lukuvuoden ja jaksojen alkaessa henkilökohtaista ohjausta kurssivalintojen teossa sekä perehdyttävät uusia opiskelijoita lukiotyöskentelyyn.

OPISKELIJAKUNTA

 • opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat
 • valitsee keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen lukuvuosittain
 • toimii opettajakunnan apuna lukion sisäisiä asioita koskevassa päätöksenteossa
 • tekee opettajakunnalle aloitteita lukion toiminnan kehittämiseksi
 • pitää esillä lukiolaisten asioita eri foorumeilla
 • esittelee opiskelijakunnalle taksvärkkikohteet
 • osallistuu lukion vuosittaisten tapahtumien järjestämiseen tai tapahtumien rahalliseen avustamiseen
 • ottaa osaa erilaisiin tempauksiin yhteistyötahojen kanssa

OPINTO-OHJAUS

Lukion opinto-ohjaus pyrkii auttamaan kasvatus- ja opetustavoitteiden saavuttamista. Keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty opiskelijan persoonallisuuden eri puolien kehittäminen ja hänen kasvattamisensa työhön, koulutukseen ja vapaa-aikaan. Näihin tavoitteisiin edetään kasvatuksellisen ohjauksen ja uravalinnan ohjauksen osa-alueilla. Opinto-ohjausta lukiossa hoitavat opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, rehtori ja opettajat.

Lukion opinto-ohjaaja:

 • vastaa opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • ohjaa opiskelijoita oman opinto-ohjelman suunnittelussa ja seuraa kurssien toteutumista
 • antaa luvan opiskelijan kurssivalintojen muutoksille
 • hoitaa ylioppilaskirjoituksiin ja tentteihin liittyvän tiedottamisen ja ohjeistuksen yhdessä rehtorin kanssa
 • vastaa jatko-opinnoista tiedottamisesta ja opastaa hakumenettelyssä
 • antaa ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta jatkokoulutuksen ja uranvalinnan suunnittelussa
 • järjestää uravalintaan liittyviä tilaisuuksia ja opintokäyntejä
 • auttaa ja tukee opiskelijaa ongelmatilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa ammattiauttajalle
 • opinto-ohjaaja on opiskelijan luottamushenkilö ja hän on vaitiolovelvollinen niissä asioissa, joita hänelle on uskottu salassa pidettäviksi