Oppilaan oppimisen arviointi

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1-2

Oppimisen arviointi musiikissa on välitöntä, oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan rakentavaa palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota oppimistilanteessa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Alkuopetuksessa erityisen tärkeää on lyhyet, konkreettiset tavoitteet ja niiden mukainen arviointi. Lasta ohjataan jo 1. luokalta lähtien itsearviointiin.

Keskeistä arvioinnissa on nostaa esiin lapsen vahvuuksia sekä rohkaista ilmaisemaan itseään musiikillisesti. Palaute on yksinkertaista ja lapsen ikätason mukaista, esim. peukutus, hymiöt, symbolit ja selkeät kommentit. Vanhemmille palaute annetaan Wilma-viesteinä, vanhempien tapaamisissa ja mahdollisesti todistuksessa.